Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 723)

Brevs. 604 (PN 723), Nasjonalbiblioteket. Datert 13.3.1909. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Forfatteren Jappe Nilssen
    Olaf Kyrresgd 11

    Kristiania

 

      
    
Fredag Kjøbenhavn    Kjære Jappe!


    Vasteson er en frygtet
mand – Hvor har jeg
ikke ærgret mig over
ham – { … }Det er jo slige
Mennesker jeg  …  osså
frygter at træffe i Norge
– I Breve til mig sier
han – «Nu får De huske
på det – og det» – Det at bede
høfli forstår han ikke –
Det går jo omtrent for
600 Kr i Omkostninger
til Udstillingen –

    Du og Thiis må selvfølgeli
hænge op billederne – Og selv-
følgeli må osså ældre Billeder
tas med – Jeg har det skriftlig
for Avtalen var at Udstillingen
i Kjøbenhavn skulde han
få – og der var en hel Del
ældre Billede – Jeg telefonerte
til Dig at jeg vilde Du

 

      

Du skulde feste lidt – og telegraferte
til Vasteson at Du skulde have 50 Kr
– { … }Det skulde jo glæde mig om
Du vilde feste med Ravensberg
Thiis og Gjerløff – Nu ved jeg
ikke om I liker hverandre – Det
er nu med Nørregaard de jeg regner
for mine bedste Venner –
Det skulde være morsomt at
tale med eder igjen – Telefoner
altså hva du gjør –

    Expediteuren mener Badebilledet
kommer – snarest – Jeg tror jeg må snart
ud – Jeg frygter for langt Ophold kan skade mig

og mulig skaffe fixe { … }Ideer –   Din E M