Munchmuseet, MM K 4323

MM K 4323, Munchmuseet. Datert 12.11.1904. Brev fra Hugo Kosterka, Kunsterklubben "MANES".

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Král. Vinohrady chez Prague
vávrova 17 n.    Højstaerede og kjæreste Herr!


    Det er sandt, virkeligt sandt,
at De har, højstaerede Herr, mange og
oprigtige Venner og Beundrere i Prag,
som ønsker at see snart Deres saelso-
me Konst. Som De har laest i den
andre Brev fra Konstnerklubben «Mánes»,
vil denne foranstalte Ders Udstilling
ennog i Vintersaisonen. Efterdi det
var umuligt i Maaned November,
aabnede “Mánes” nu en Udstilling af
vor udmaerked Landskabsmaler Slaví-
ček
, d.v.s. for Maanederne November
og Dezember.

    I Januar haaber Forbundet, at

 

      

have den Aere til at foranstalte
Ders smukke Udstilling ifald att
Udstillingen hos Cassierer kan vaere
forlaegget paa Februar; ifald ikke,
saa ønsker «Manes» at sikkert kan
haabe paa Ders Udstilling i Februar
Maaned, thi fra 15. Marts maa
gjøres Forberedelserne til dens
Forbundsudstilling (April og Mai)
af Arbejderne Medlemmerne’s, hvor-
til Forbundet er forpligtet.

    I Sommeren d.v.s. fra Juni, aabnes
i Prag regelmaesig intet Udstilling.

    De kan ikke forestille Dem, kjae-
reste Mester, hvilken Triumf vaere dette

 

      

for «Manes», naar De udstillede i Prag
i denne Vintersaisonen og naar det
lykkedes, at have denne Udstilling før
end i Wien eller i Berlin, derfor, at
vi ikke i allt efterligner de Tydske
(Det er hyppig vor ulykkeligt Skjaebne)
Og De ved ogsaa ikke, hvilken Interesse
vi fornemmer til norsk og dansk
Kultur. De Vaerker af H. Bjørnson,
Kielland, Ibsen, Garborg, Hamsun
og a. var for os yngre Generation
saa at sige Laesebøger. De fleste
har jeg selv oversaettet og nu finder
jeg ogsaa Lejlighed at vise mine
Landsmaend den første Konstner
Norges, som en anden Slave, vor Ven
Herr Przybyszewski har saa henrykkende
skildred. Skal jeg beskrive Dem

 

      

min og mange andre’s fra «Manes»
Glaeden? Ogsaa en Monographi over
Ders Vaerk er allerede forberedt.

    Ved min Ophold i København var det en
Lykke at jeg traf Dem, højstaerede Herr, og
at jeg til min Opgave at forberede en
dansk modern Udstilling i Prag kunde virke-
liggiøre min anden, at udfinde Ders højst-
aerede Adresse og udforske Ders højst-
aerede Velvillighed til at udstille i Prag.

    Denne danske Udstilling vil vi ogsaa
aabne i denne Saisonen og vi forhandler
allerede med de danske Konstnere. Derfor
beder vi Dem aerefrygtsfuld om en bestemmt
Svar.

    Vaer saa god, kjaereste Mester, og giør os
muligst snart lykkelige med en bevaaget
Svar og giv os bekjendt en bestemmt Tid,
til at vi kan glaedes med en viis Haab.

    
    I Navn af Ders hengifne Venner fra Prag
    Ders aerebødigste Beundrer
Hugo Kosterka

    
    NB. Maa jeg bede Dem om Ders Udstillingskatalog
for vor Instruktion’s Skyld og Orientering?

    

12/XI 04