Munchmuseet, MM K 4417

MM K 4417, Munchmuseet. Datert 11.12.1892. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
11te Decem
Nat til Søndag. K. 2;    Kjære Edvard!


    – Sæterdalens Landhandleri brænder,
Du kan tænke Dig, det er et
storartet Syn, – Nordstrand er jo
paa denne Tid som vakkrest,
med deilig hvid Snee paa
Træerne – saa Terasserne taer
sig saa nydelig ud i dens
prægtige Belysning, – Bygninger
ne ere totalt nedbrændte, – intet
Menneskeliv – men det gjaldt
ogsaa i en Fart at faa ræddet
sig; – jeg har været derborte
og seet paa, – Brændsprøite
er kommet fra Byen, men for-
sent
, de sprøiter nu paa
Gaardene ligeoverfor. – Kom
Wies i Brand var der Fare for
os; – Inger er borte og seer

 

      

paa, Andreas har ogsaa været
derborte, men har lagt sig igjen
– men det er ikke godt at
lægge sig! – saa jeg foretrækker
at skrive lidt. – Det gaaer \brænder/
forfærdelig hurtigt ned disse
Træhuse; – vi havde Tanke paa
at leie ovenpaa her i Schjøths
Leilighed, da denne bliver ledig til
Vaaren og er fordelagtig, at faa leiet
bort til Værelser om Sommeren,
nu er det vanskeligt at vove
det, – en Trappe – saa høit
i Veiret. –

    – Jeg var nu borte og hentet
Inger fra Brandtomtene, – alt
det stygge er borte en lang
Strækning; med Nød og Neppe
reddedes Frelsesarmeens Hus. –
–Landhandleriet brændte op som et
Korthus i et Øieblik, – utroligt hur-
tigt, ramlede ned altsammen –
Alt overstaaet!!

 

      

    Af Dagbladet igaaraftes saa
vi, at Du har leiet Atelie og
maler A StrindbergAftenposten
har ogsaa optaget samme Notits
og at Du skal udstille i Berlin.
– Du kan sende hid de Kritikker
Du vil skal komme i vore Blade,
Andreas oversætter dem og Ludvig
expederer dem videre. – Bladet med
dit Billede og Biografi, kan
Du og sende. – –

    Kl er nu 6 Morgenen, vi har
kogt kaffe efterpaa og saa skal
vi lægge os, – Andreas skal
med Carl paa Holmenkollen,
Mathilde Myhre og hendes Søster
Anna skal til os,– efter
en saadan Natteuro, bliver
det lidt stridt at have Frem
mede. Imorgen haaber
vi at faa Brev fra Dig,
Pus er slem, den farer over
Brevet efter Pen! –

 

      

Inger er stiftet Bekjendtskab
med en rig ung Pige, som
hun skal faa til Elev, –
Naboens tilkommende Husfru,
hun faaer 1,50 pr Time af hende

    Søndag Aften –
    Imorgen er det altsaa
din Fødselsdag, 29 Aars,– vi
gratulerer Dig og ønsker
Dig alt godt, – jeg husker
vel godt den Dag paa
Engelhoug, hvilken Glæde:
og jeg husker ogsaa godt
dit lille\Hvor/ledes Du saa ud;–
da Christian bar Dig om
kring i lyserød Kjole. –

    – Jeg troede, der havde været Brev fra Dig idag. –
Det skal blive morsomt
at see det Billede og hvad
Krogh skriver, – det er alt kom
met ud. Andreas holder Verdens
Gang
og Dagbladet, alle \Blade/ er røde
hos os nu!

    
    Alle hilser, Din hengivne K Bjølstad.