Munchmuseet, MM K 4535

MM K 4535, Munchmuseet. Datert 16.11.1896. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard


    Vi har ventet saa frygtelig paa
Brev fra Dig, at det næsten
var en Skuffelse da Seddelen
kom med Penge fra Dig uden
videre Besked. – Men jeg
maa takke Dig meget, meget,
fordi Du er saa snil – noget
\er/ jeg bestandig er frygtsom for at
Du har taget Dig for nær. –
Nu har vi da faaet høre fra
Dig gjennem Bladene, –
igaaraftes kom Fru H op med
Dagbladet, og læste vi E Lie’s
Korrespondanceartikel. – Det glædede
os meget – det var saa frygtelig
morsomt. Aftenposten blier
bestandig den samme. –

 

      

    Vi kan nu forstaa Du er
frisk. Det maatte være interes
sant for de Norske at see
Per Gynt opført i Paris, Inger
spilte i Aften \noget af/ Musikken. –

    – Vi ere friske. Laura
skal gaa endnu et Kursus til
paa Lians Væveskole og synes
vi det er bra. – Vanskeligt
har det været med Bortleien af
Værelse paa Grund af Ingers
Musik, – vi har averteret, men
naar der blier nevnet Musikunder
visning blier man bortskræmt;
vi havde faa Prof. Murley Vold, der-
som ikke den havde været iveien
– men der kan maaske blive noget
at faa alligevel; – imidlertid
faaer vi leiet bort for 3 Maaneder
til Sommeren sikkert, – saa

 

      

denne Ængstelse har vi da ikke. –
– Beqvæmmeligheden er meget god
og varm, alle Værelserne. –

    – Vi har det meget rigelig
med Mynt. – Fru Melby, som
er paa Tur med sine Døttre til
Rom var hernede og forærte
Smaapigerne 30 Kr og fra Gram
50. – Der er saadan stor Rigdom,
saa det jo er ganske rimeligt.

    – Fru Frölich tager sig særlig
af Lauras Undervisning, hun
har ikke lett for Vævning, men
naar hun faaer et Kursus
til glider det nok ind
hos hende tilslut. –

    – Lille Andrea trives
og blier så morsom,
hun hopper i Stolen sin
af Glæde, naar nogen
spiller og er ellevild,
skriver Bestemoderen.

 

      

    Du har vel seet at Hans
Kinck
blier sammenlignet med Dig –
– En Masse Forfattere dukker
op, endog «Peter Munthe». –

    Vi har Snee, fuld Vinter,
men dog endnu ikke rigtig
koldt. – vakkert er det ogsaa
om Vinteren heromkring. –

    – Det skal blive morsomt
engang at faa see dine
Illustrationer. –

    Nu faaer jeg slutte denne Gang
– Inger ligger alt i dyb Søvn
og Laura holder paa at lægge
sig.
  Lev vel og vær
hilset fra Os Alle
 Din
heng Karen Bjølstad


Nordstrand 16de November 1896

    Kanske vi faa see Dig en vakker Dag?