Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 122 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1891, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 166. Munchmuseet
Brev fra Svend Foyn. Datert 02.01.1891
«Jeg deltager i og beklager Deres syglige Tilstand, men kan ikke nu give en Understøttelse, da jeg har lidt et meget stort Tab ved en paasat Ildebrand. Desforuden ere vi ukjendte.»
MM K 412. Munchmuseet
Brev fra Anders Kongsrud. Datert 08.07.1891
« Monsieur  Artiste-peintre Edv. Munck.  Christiania  Norvége
MM K 836. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert 28.03.1891
« Det glædet mig saa meget at De var kommen ned til Nizza. Ja, gid De maa ha godt af det. Her har vi det rigtig vinterlig endnu. Sneen ligger mange tommer utenfor, og kalt aa vondt aa ækkelt. Men naa kan det ikke vare længe inden vaaren kommer. Jeg længes saa forferdelig efter den, for vinteren her paa vestlandet er ikke ube- tinget hyggelig. Næsten aldrig føre, bare slaps. Måltrosten, lærken og viben er kommen for længe siden, naa mangler bare lidt sol, saa blir det hyggelig. –»
MM K 843. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert 1889-1892
«Naar jeg engang imellem faar lyst til at skrive lidt til Dem, ved jeg aldrig, hvor De er. I Paris er De vel neppe i den varmen. I Kristiansand er der en mulighed for, at De er, men det sikreste er vel Kristiania. – –»
MM K 1076. Munchmuseet
Brev fra Klemens Stang. Datert 13.08.1891
«Jeg har modtaget din skrivelse og sender Dig hermed 50 kr. Du må undskylde, at jeg ialfald ikke nu kan sende mer; det er dårlige tider for sagførere nu og jeg står i gæld til forretningen. Det er skammelig af Krogh at han ikke betaler ind; og billedet er så vakkert, at det for- såvidt vistnok er værdt mindst 2 gange 30 kr.; men at betale det efter dets virkelige værd, har jeg ikke råd til. Havde Krogh imidlertid ikke ret til at sælge billedet for Dig; så kan Du kræve det tilbage af mig og så får jeg forsøge at få pengene af Krogh. At det skulde gå så, ser jeg imidlertid nødig, og skriver jeg til Krogh idag for at presse ham.»
MM K 1188. Munchmuseet
Brev fra Jo Visdal. Datert 14.01.1891
«Jeg fik dit Brev igaar Eftermid- dag. Jeg beklager meget at jeg selv ikke kunne sende dig 20 franc. Jeg søgte Dørenberger tre Gange igaar; men jeg traf ham ikke. Idag skal jeg forsøge igjen. Jeg har spurgt min Kamerater om de har Penger; men ingen af dem har. Jeg»
MM K 1223. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 23.02.1891
«det glæder mig at høre at det står bedre til med dig, og jeg håber du snart kommer dig rigtig grundig og får en god vår i Paris.»
MM K 1224. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 14.12.1891
«Kanske du alt ved at dit billede – Nat i Nizza, – kjøbtes til galeriet for kr. 200. Jeg overtog ansvaret for prisen, da jeg anså det for givet at du heller vilde gå ned end ikke få billedet ind i galeriet.»
MM K 1392. Munchmuseet
Brev fra Sigurd W. Neumann, Christiania Guldlistefabrik & Høvleri. Datert 05.01.1891
«Vi ved desværre ikke Benævnelser\ne/ paa Billederne, men håber dog De har forstaaet Forklarin- gen. –»
MM K 1497. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 12.12.1891
«forsynet med Nummer og med Køberens Navn, \denne burde være en Slags Inledning til det Tidsskrift vi har tenkt paa at udgive./ Paa denne Maade holder man sig klar af det »store Publikum«.»
MM K 1545. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 30.12.1891
«Nu skal jeg forresten sige Dig noget Hr Munch: Du er i Grunden det eneste Menneske jeg har Respekt for … Du er den frieste mest frigjorte Aand jeg nogensinde har truffen paa. Jeg antager ikke at Ros fordærver Dig. Aa, naar jeg tenker paa alle de andre »Kunstnere«, der sætter Kunsten over deres egen Menneskelighed, saa bliver jeg syg til døden. Det er noget saa betryggende i en Gang at treffe et rigtig Menneske. Isch da? Jæger! Han har saamænd ogsaa gaaet og gjort mig Hovedet Kruset. Nu nok for i Dag. Send mig endelig omgaaende de trykte Ark tilbage.»
MM K 4160. Munchmuseet
Brev fra Daniel Danielsson, Daniel Danielsson. Datert 28.01.1891
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4392. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.02.1891
«Det er nok ikke mange Dage siden jeg sendte Dig Brev, – men jeg kan dog begynde på B et, uagtet jeg har saare lidet at skrive om. – Vi sidde nu som sædvanlig Søndag Aften om Lampen, Inger skriver, Andreas læser; – vi have havt fremme endel af dine ældste Tegninger fra 48 og Fosveien. I Formiddag var Skom. With her og forespurgte om Dig,– Rammemageren havde været inde \ham/ ham og fortalt, at Du havde skrevet til ham,– derfor vidste han om Dig. –»
MM K 4393. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.01.1891
«Idag fik vi dit Brevkort, dateret Nissa, – – jeg haaber Du har faaet vore Breve, – et Brevkort og et Brev fra Andreas Inger og mig som blev sendt til Haver. – Derpaa et Pengebrev 60 Kr som blev addresseret til Jonas Lie efter din Øndske. – Kanske Du har faaet dem allesammen nu, det var at ønske – for at være i Forlegenhed i et fremmed Land og vel uden Bekjendtskab er»
MM K 4394. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.01.1891
«– Jeg ved ikke, hvorledes det gaar med Brevvexlingen vor, – vi vente ofte gruelig – saa og ved Juletider – saa jeg var ganske ængstelig. – Vi fik Telegrammet dit – Inger læste det først – hun blev idetsamme noksaa ræd – – Du fik sent Svar om Aftenen, og det var af den Grund, at Inger reiste ind til Byen, for vi troede det skulde svares fra Telegrafsta- tionen der, men saa var det fra Lian, – men saa fik»
MM K 4395. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.01.1891
«Saa, Du er nu i Paris, for et Par Timer siden kom dit Brev, og nu skal Inger iformiddag til Byen og expederer dette, – der er intet iveien, – gid Du nu vil blive ret styrket i Sydfrankrige. Gud ske Lov, at Du seer Dig Udvei til at komme derned – det er vist det eneste rette.»
MM K 4396. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.01.1891
«Med Forfærdelse læste vi dit Brev, d.d. 20de – saa skulle det altsaa gaa, saa at Du skulle komme i saa- dan Nød for Penge – og un- der saadanne Omstændigheder, – det er da forskrækkeligt, – det har vel været galt ogsaa fra vor Side, vi skulle tænkt os ind i at de 60 Kroner muligens kunde forsinkes. – og saa skulle jeg sendt Brev\Penge/ strax dit Brevkort (første) kom, – Sneestormene har ogsaa forsinket Postgangen. – Har ikke alt dette taget paa Dig, – syg i Paris og paa Reisen, det er nok»
MM K 4397. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.03.1891
«Lyder Brun sagde det var Sluskeri fra Bankens Side, – han synes det var skammeligt, men Erstatning bliver det aldrig at faa i Udlandet, det vil skaffe Dig bare Ubehagelighet.»
MM K 4398. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.04.1891
«Inger lovede hun skulde skrive til Dig idag, – men, da hun nu er gaaet til Bækkelaget, hvor hun har faet en ny Elev, er jeg bange for at hun ikke faaer Tid. Saa faaer jeg da skrive saa godt jeg kan. –»
MM K 4400. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.05.1891
«Idagmorges kom Brevkortet dit, – naar Du så modtager dette Brev, har Du Pengene – Du seer Assurancen er udbetalt, – og hvor det var godt, at der blev et endelig Resultat. – Jeg begun te at tvivle tilslut – Tænk 750, det er noksaa pen Sum – og de kom jo saa beleilig for Dig. –»
MM K 4401. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1891
« – Tak for Brevet, det glædede os at høre, at Du har det vel; det var morsomt, at Du endelig kom til Munchs, – hvor det er rart med den lille Frk Munch; det var vel noksaa overraskende, det er jo bare Barnet.»
MM K 4402. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.12.1891
«Jeg skriver saa snart igjen, fordi jeg iaften læste, at dit «Nat i Nizza er indkjøpt af Nationalgalleriet, – saa ville jeg skynde mig med at bringe Dig denne Efterretning. – –»
MM K 4403. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.12.1891
«Tak for Brevet; hvor deiligt – Du har det med Varme, her har vi fuld Vinter, dog ikke allerværst koldt. –»
MM K 4404. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad, Inger Munch. Datert 06.04.1891
«Tante ser udmærket godt ud nu, har nesten aldrig seet saa godt ud. Naar hun kommer op bliver det vel lidt anderledes, da ser man jo altid daarligere ud. Hun kommer sig dag for dag, spiser torsk nesten hver dag, to æg til morgnen, har udmerket appetit. Lindbo var rent straalende idag, han havde ikke været her paa 3 dage. Han spørger efter dig og ser paa maleriene. Han er en græsselig snil mand. Jeg har faaet en elev i Bækkelaget; jeg har vist skrevet om det før.»
MM K 4407. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1891
«Christensen har i Commission at byde Dig 150 for Baaden, Du faaer da skrive strax og sige din Bestemmelse, om det kan nu ordnes – jeg synes nok Michelet må finde sig i det. –»
MM K 4408. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1891
«Tak for Brevet dit baade til Inger og mig, – vi fik det idagmorges Søndag 11te Alt er vel, ingen Feber jeg holder sengen for at være forsigtig. Dr. Lindboe er her hver 4de Dag, Jeg bruger Chinin og Nafta, forresten ingen anden Medi- cin; – styrkende Mad og Vin og Melk. –»
MM K 4409. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.01.1891
« Maler Edvard Munch  Maison de sante. La nouvelle  hospice \Hotel Central/  \Avenue de la gare 42./ Havre \Nice
MM K 4420. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.01.1891
«Dit Brev fik jeg igaarmorges, det satte mig i megen Frygt for at Du skulle have været i stor Forlegen hed, – da Brevet dit var dateret d 18de og det kom altsaa d. 24. – hele 6 Dage underveis. – Og jeg kan ikke nægte for, at jeg har tænkt og tænkt paa at sende Dig Penger– men saa har de andre sagt, at man ikke kunde være vis paa om Du havde flyttet fra Logiet, – hvorfra Du først skrev; – men at være i Forlegenhed i et fremmed Land, uden Bekjendte, det har jo noget at sige – og skulde jeg have fulgt min Indskydelse. – Jeg er saa lei, over det – tænk, om Du har været i Nød!– – Strax, da jeg fik Brevet dit, reiste jeg til Byen, –»
MM K 4831. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 18.03.1891
«Nu har vi da faaet en fyr her i huset. Han heder Thor Kristensen og er kontormand. Han er en meget snil og hyggelig mand, og det lader til, at han liger sig godt her. Han er nok af dem som liger morro, og det er jo ikke meget af her, men saa faar han da et udmærket stel. Tante er saa vims og greier det udmærket. Om aftenen spiser vi sammen. En aften havde vi stegt flyndre og varme poteter. Iaften havde vi fiskeboller i hvid saus. Om morgenen faar han to deilige æg. Han spiser middag hver søndag. With er en grulig snil fyr. Han vil kanske skaffe flere siden. Nu skal jeg op der og prøve det nye piano.»
MM K 5056. Munchmuseet
Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 11.01.1891
«daarlig Cognac bragte Lidelsens Bæger til at flyde over – men mit Forsøg paa at absentere mig mislykkedes – den kop- arrede Frk. M.bøe holdt mig tilbage – og jeg sank atter tilbage i min Lænne- stol – først Kl. 2 om Natten slap jeg fri fra denne.»
MM K 5138. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 01.04.1891
«Det har været en ond tid for os nu, men nu er vi saa glad, thi en stor forandring til det bedre er indtraadt. Tante har været angrebet af stærk lunge- betændelse, igaar nat indtraadte der en krise, som sendte sygdommen om til det bedre. Doktor Lindbo var meget overrasket at det tog en saa hurtig vending. Nu er temperaturen normal, men der skal jo tage en tid før en saadan sygdom fulstændig helbredes. Nu skal jeg fortælle dig fra først af hvordan det kom. Her er nu en farlig luft skarp og ful. Mange ligger syg af lungebetændelse. I et hus ligger 4 i byen.»
MM K 5140. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 02.04.1891
«Er ikke tante et forunderligt menneske, som kan holde ud en saadan umaadelig stærk lungebetændelse? Idag var dr. Lindbo rent straalende, han syntes det var en ren forunderlig rask vendning, sygdommen havde taget; store dele af lungen var bleven aldeles hel- bredet. Det var en ganske ualmindelig stor lungebetændelse sagde han. Hele lungen var aldeles blodlevret. Du kan tro Lindbo er en snil mand, trasker den lange vei hertil»
MM K 5141. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert [??].04.1891
«Hun er bedre end nogensinde nu, har aldrig seet saa godt ud; nu lever hun saa godt, vi feder a nu, saa det blir vel bedre kjødt paa hende \herefter/ nu Lindbo kom uventet paa os i aften ved 9 tiden. Han er saa utrættelig og snil. Han var meget fornøiet med hende; næsten intet \var/ igjen af sygdommen i lungen. Vi skal være frygtelig forsigtig saa ingen luft kommer til a, Lille Luzy er saa græsselig sød, hun gaar lange veie bort i Nordstrand, men kommer»
MM N 1. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Jeg fik ikke sove – j så den lille striben mellem ridauerne lysne mere og mere – {v}jeg vendte mig hed i sengen – Det var jo så tydeli – ‹var› at  …  ingen andre havde fundet det ud før mig – bare vente – bare tålmodighed – når et hvist antal af en farve er kommen ud så sætte på den anden farve – taber man så vente – til en anden – gang – n{ … }år jeg nu har vundet en større sum – vover jeg mer – af gangen – jeg blir rig – – hvor tydelig det – er – jeg kan så bare hellige mig for mit arbeid – ‹Men vinder mer› for den rene kunst – og når jeg sender hjem – en seddel på – 1000 frs – hvor de vil bli forbauset –»
MM N 3. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Nizz { … }er Glædens, sundhedens og skjønhedens by.»
MM N 17. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Der er en duften af f violer og oranger blande{ … }t sig med den lugt af sø og tang og  …  fra hotellerne hører de sang  …  og klimpren på mandoline»
MM N 19. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Re»
MM N 20. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Rivieraen er Eventyrets land og Monaco er eventyrets by Når fremtidens tusind og en nat skal skrives blir scenen scenen henlagt hid – Det { … }strålende lys overalt solskin der al den rigdom og glands får dig til at drømme om lykke Hør disse navn Menton –»
MM N 21. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Når fremtidens tusend og en nat skal skrives kommer»
MM N 22. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«‹{P}›Når man går opover avenue de la gare i Nizza –  …  hovedgaden der fører til jernbanen ser man på et af opslåt på muren til et af byens større hoteler en stor plakat hvor man læser følgende    Gå ikke til Nizza \Monaco/ det er familiers ruin og en ødeleggelse for alle foretninger – Derefter kommer navner på flere de sidste der har begået selvmord  …  efter at have tabt –»
MM N 23. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Rundt om i Europa er der sibirisk kulde – Der meldes om { … }snestorme i Algier og Italien – og fra Toulon og Marzeille om børn der er frosset ihjæl på gaderne»
MM N 24. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«{ … }Det gjentar jo sig { … }hver dag det samme jeg bestemmer mig hver morgen til ikke at reise jeg h det falder mig ikke Formiddagen går jeg, tanken falder mig ikke ind at reise{s}Jeg så kommer eftermiddagen – jeg {s}har ordnet alting til arbeide – jeg skal st begynne – så falder som et lyn ind den tanke om du aligevel reiste – Det er så ikke engang nogen overlægning – jeg det er bare spørsmål om når toget { … }går – tiden {o}– jeg er pludseli tat af en  …  feber – Minutter er mig timer – tiden fr reisen fra Nizza til Monte Carlo er en { … }evighed – endelig er jeg igjen ved trappen {s}der fører op til spillehuset – jeg føler igjen de underlige stikkene i brystet – jeg føler er atter i de{t}n lumre luft – fyldt af parfumer –»
MM N 29. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Idet hele taget»
MM N 59. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«‹Har› { … } fra  … skyerne i en solnedgang i en eller sindsoprør hvirket på en som et blodigt dække der – kan det vel ikke nytte at male mer almindelie skyer – – Man går den direkte vei – og maler umiddelbart indtrykket – billedet – maler { … }skyernes blod»
MM N 60. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Da jeg»
MM N 100. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Så gik»
MM N 101. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Han var fornøiet over at han kunde le – si»
MM N 102. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Brandt Kommentar var på besøg hos Hertzberg Kommentar – De sto foran noen lærreder – Her ser du at { … }jeg har malt me terpentin Det er nokså godt – ikke sant    tørt { … }å behageli – Jeg maler altid me terpentin – det er det eneste – Ikke sant det parti der – er er bra – det er vist det beste jeg har gjort – vil bare male me terpentin herefter – har forresten gjort det alti –»
MM N 103. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«De sad rundt kaminen –»
MM N 104. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han generte sig for de andre Nei ikke den og han la den fra sig –»
MM N 105. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han hadde ikke været gla i hende som nu – { … }denne deilige kvinden som ‹vist› var ulykkelig h og så deilig – var gla i ham – og at det var mulig.»
MM N 116. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1892
«Frøken            og Mo»
MM N 154. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Der var mange lys hvide glinsende helt op til toppen – noen dry{ … }ppede – Det skinnede i alle lyse farver mest i rødt og gult og grønt – Et lyshav som blændet så man næsten ikke kunde se»
MM N 177. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Det er 10 år siden det f{ … }ørste gjennembrud i {det} den n{ … }orske Kunst. De første gjennembruddets { … }Mænd var først Krohg og Thaulow og så Werenskjold. De øvrige tog dels n ikke nogen aktiv del dels drog de flere og flere hidop eftersom gj jorden blev pløiet op eftersom de værste hindringer var ryddet afveien. Dog var de fleste bes{k}jælet af den samme tanke fremskridtet i kunsten den tanke som da var oppe: {V}Bort med det brune atelier-»
MM N 293. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Mandag den»
MM N 316. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Jeg har ikke lenger { … }lyst på mit arbeide – Jeg tænker på»
MM N 465. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1892
«En rædsel kom over ham – var han da alt gammel – han der endnu ikke havde levet»
MM N 468. Munchmuseet
Varia. Datert 1891–1892
«H{ … }r»
MM N 487. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Hvor deili hun var i det bløde varme l …  skjær fra horisonten»
MM N 488. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Der var en høi bakke med grønt græs og øverst oppe mod himmelen var skoven – kjøer og sauer gi{g}k og spiste græs og der hørtes bjældeklang –»
MM N 493. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Det var varmt { … }og lummert Det var {e}En varm og lummer Julidag sad Braandt Kommentar på dækket til Jarlsberg og længtet efter – Han { … }længtet efter at komme ud fra byen fra»
MM N 496. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«{–}Værs go – Hvordan Den søde Hvordan forsyner de dem – ingenting – Her – den yndige lille biten – hun la et stykke på hans talerken –»
MM N 498. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Så var han da atter ved kirken. Der faldt en fin striregn og luften var lummer og blød – Der var sølepytter langs veien og den hvite kirken speilede sig i dem {–}; derborte lå huset dystert mellem de saftie våte træer –»
MM N 499. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Reisen blev opsat    Jeg kunde endnu engang træffe hende  …  Hvis det nu ikke blev til noget blev det aldrig. Over middagen kunde jeg gå op der. Tiden { … }gik da forfærdeli sent    Jeg –»
MM N 502. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Krohg smilte eg engang da talen var om piger – han blinket med det ene øie skalkagti – Endeli har de Brandt Kommentar været ‹sa›mmen med en ha jeg ser det på øinene»
MM N 503. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Hvor har de gjort af frøkenen deres sa hun –»
MM N 511. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Det var en mørk Februareftermidda  … og –  …  Grand var uhyggeli idag – man sad stille – og drak sin kaffe – noen spilte domino –»
MM N 513. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«‹La› os ta en burgunder mens vi venter –»
MM N 515. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Han tæn»
MM N 517. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Lidt bleg og tyn gik Brandt Kommentar næste {s}Søndag op trappene til Kunstforeningen – på den tiden { … }de før hadde truffet hinan{ … }den»
MM N 518. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Han hadde farens vexlende sind – han så nu alt så let – de skulde træffe hinanden imellem – h hun hadde engang sagt { … }hun skulde skille sig om et år – han tænkte så småt på hvordan de skulde ordne sig når de giftet sig – bode sammen To dage efter – Han traf hende ope i udstillingen han hadde arbeidet hele dagen – han var så flitti nu Der var  …  Vera Kommentar og Kristian Kommentar var der osså – å hendes forhenværende mand – Vera Kommentar snakket snart med Kristian Kommentarsnart me me Kristian Kommentar –»
MM N 541. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Jeg havde først tænkt ikke at»
MM N 542. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1891
«SMan vendte sig da de kom ind – de vagte en almindeli opmærksomhe – Brandt Kommentar så på frøken    lidt generet og, som vil{e}de han spørge hende om at lade dette være. – Men hun satte sig smilende og så sig udfordrende omkring. – Hun så næsten fræk ud –»
MM N 543. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Frøken    – sa han alv og så hende alvorlig indi øinene Jeg – jeg er imellem så ræd – jeg imellem tror – jeg ikke – – at at jeg kan holde h a noen mer – jeg har – ser de – – Engang – holdt { … }jeg a en dame  …   …  – å jeg tror ikke man kan holde a flere end engang –»
MM N 544. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Om vi nu – lige strax gik hen og giftet os – sa og han og lo – – Hun gik»
MM N 573. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Jeg»
MM N 609. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Midt inde iblandt store lærrede beba bemalte med Kjøer der ser ud Chokolade kjøer der spei{e}ler sig i det klare vand – nøgne bugtede kvindeskikkelser bedende og sovende kvinde skikkelser der med en hud som \af/ silke eller flor ser lærrede blank af man rafaellis små billeder hverdagslige de slår m en den enkle grålige sande hverdagslige farve. Manets og Monets»
MM N 725. Munchmuseet
Brev til Andreas Munch. Datert 2.1.1891
«Jeg ventet længe på brev – så tænkte jeg som så – Du får telegrafere så får Du brev – Jeg fik da idag –»
MM N 756. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1.1891
«Jeg fik endelig brev igår – til min forundring havde dere ventet på brev fra mig. – {H}Vi kan regne over»
MM N 757. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 30.11.1891
«Er vel instaleret i Nizza { … }efter den lange reise – Her er sommerligt – Min adresse er foreløbig poste restante –»
MM N 758. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 9.1.1891
«Vel ankommen efter en en Dags reise – Her er deiligt – træerne er i løv og roser i haverne – og appelsiner på træerne – Skriver snart –»
MM N 759. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 18.1.1891
« Adr. 42 avenue de la Gare Nice (Nizza)  Hotel Central»
MM N 760. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 21.1.1891
« ja jeg glemte si at dere får sende pengene mine når strax når dere får dem, det er altså 690 kr    {v}hvis det er 750 jeg skulde få (efter et sigende fra efter et brev fra rammemageren) Hvis det ikke var for stor umage lønnet det sig vel bedst at få sendt pengene giennem kreditbank kreditkassen eller en anden bank man skal få mere for pengene da – spør i banken. Sidst svarte de vidst at en 200 kr var for lidet men at det lod sig gjøre med en større sum. – Adresse,  poste restante»
MM N 761. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 20.1.1891
«Endelig da! – nu er da mine gjenvordigheder forbi – Veiret er deiligt og helbreden bedre og bedre – så var det pengerne og de fik jeg idag – Idag er det første gang jeg har spist mig mæt på fjorten dage og det har jeg da gjort tilgavns – østers og vin og kaffe. – Alle mine gjenvordigheder fra lige fra jeg reiste fra Havre blir skal jeg ved leilighed fortælle om – Dumt var det jo kanske jeg jeg ikke skrev om penger før – På Paris jernbanen var det frygteligt kolt – jeg har aldrig frosset slig»
MM N 762. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 9.2.1891
«Jeg må atter presse på efter penger – Andreas må da ha fået stipendiepengene Kommentar nu – Dere må naturligvis sende dem hvis ikke assurancepengene kommer –»
MM N 763. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 13.2.1891
«Jeg fik Dit brev igår. – Jeg har heldigvis fået kredit nede i restaurationen så mad mangler jeg ikke nu – Dog venter jeg som – jeg har skrevet før – på pengene»
MM N 764. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 17.2.1891
«Tak for sendingen som jeg modtog idag – Flytter nu fra mit hotel hvilket jeg er fornøiet for – Dere kan fremdeles sende brever til poste restante da det er det sikreste –»
MM N 765. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1891
«Jeg er nu flyttet ind i mit nye værelse som jeg er vel for{ … }nøiet med. – og har det vel i alle henseender – lidt maler jeg – skjønt jeg det ikke bliver ikke meget på grunn af at ingen penger kommer – det er ufatteligt at ikke stipendiet Kommentar heller kan { … }blive mig sendt. – Hvis det ikke kan sendes mig må dere si det da jeg i såfald får reise hjem – på denne»
MM N 766. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 3.1891
«Forstår ikke hvad Dere tænker på – Har endnu intet erholdt –»
MM N 767. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 10.3.1891
«Endelig idag fikk jeg pengene den 10de – Jeg ser brevet er dateret den 23de altså har dere sendt det så snart de dere har kunnet – Jeg har {v}hver dag været på kredit Lyonnais    hver gang svarte mig at intet var kommet – Jeg forstår det ikke – det må have været sludskeri fra betjenternes side – Mit navn var opført i banken – Dere kan forstå hvor jeg fandt det forunderli. Ja det nødvendigste har jeg jo havt men der følger utallige ydmygelser med ikke at have penger – M Moen som»
MM N 768. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 18.3.1891
«Jeg skrev et brev til dig igår men glemte det igjen på en  …  restauration – Jeg får begynne på igjen. Jeg måtte bor i en af de flotteste villaer her – Når man går in fra Promenade des {a}Anglais og ser in i gården eller haven – ser det ud som et pragtfuldt slot – inni haven med palmer og svære bladplanter – Jeg går op af en m lys og bred marmor- trappe og når til mit værelse der er i 4de { … }etage, det koster 25 fr. måneden og er nokså tarveligt men nydeli udsigt»
MM N 769. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 6.4.1891
«Dette kom så uventet, jeg fik det indtryk af dit sidste brev at alting var så vel – Det har været et farligt veir i vinter – Du har vel heller ikke været forsigtig – muligvis overanstrængt dig – Nu håber jeg det er som Inger skriver, at du er i virkelig bedring – at dette træffer dig rigtig bra – Det er væmmeligt at være så langt væk – så brevene tar sån lang tid – Jeg har skrevet til Glørsen så han sender dig af sin bedste vin – Du må»
MM N 770. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 13.4.1891
«Takk for brevet dit – det var da en særdeles hæderlig måde at greie sygdommen på – jeg syntes nok det så slemt ud og. Nu gjælder det at være forsigtig at du ikke har følger – Årstiden er { … }jo heldig det blir vel snart varmt så du kan varme «skinnet dit» som du sier.»
MM N 771. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 25.4.1891
«Befinder mig nu i Paris hvor jeg liker mig udmærket – Reiste på tredieplads – har reist to uafbrudt i halvanden dag s – Det er vakkert her nu kan du tro – Jeg bor i et nydeligt værelse med balkon – Adresse: Rue Lafayette 49. – Jeg venter på brev fra dere så jeg får høre hvordan du befinder dig efter at have været oppe. – Det er vel på tide at avertere båden – Dere kan vist få noen som anviser hvis ikke With – f.ex. Karl Bjølstad»
MM N 772. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 6.5.1891
« Frøken Kar … jølstad  Nordstrand  Kristiania  Norwege»
MM N 773. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 17.5.1891
« F{ … }røken Karen Bjølstad  Nordstrand  Kristiania Norwege»
MM N 774. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1891
«Jeg er i Kjøbenhavn og reiser i aften videre sydover – jeg var i går på visit hos Amalie Munch – der var meget ælskværdig – Den yngste datter – der maler og tegner – skal bli malerinde – (hun er ikke pen) – men h er mærkværdig talentfuld – p hun er bare 15 år men tegner lisså godt portrætter som Werenskjold – Det får du fortælle gamle frøkenerne Munch –»
MM N 775. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1891
«Er velbeholden i Paris – Reiser sydover snarest – Kan Du lægge ud for mig 50 kr eller en 60 fr. indtil Du får Pengene {ha}av  …  assurancen? – I så fald send { … }dem til Jonas Lie. Avenu 7 Avenue de la Grande Armée 7 Paris»
MM N 776. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 6.12.1891
« Jeg har fået dit brev samt avisartiklerne hvilke jeg h ikke havde læst – det var jo vel det kom – Det er aldeles sommer hernede jeg går mest uden { … }ydertøi – det ydertøi – det er juli varme – jeg var  …  iforgårs på en liden tur til en liden fjeldby – Rockabrun»
MM N 822. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1889–1891
«Tak for breve{n}t og pengene – {hvilke}Du ved forresten at jeg ikke vil Du skal sende penger – jeg greier mig altid – Jeg havde sendt dem strax tilbage – hvis jeg ikke vidste at jeg kommer hjem om en tre ugers tid – – Jeg var rigtignok for en tid siden i en smule knibe men det skyldtes Sønstehagen – der idetheletaget er en sørgelig fremtoning – Jeg skal fortælle Dig om ham { … }når jeg kommer hjem – Jeg tror han skal reise hjem nu – og kjender jeg ham»
MM N 1063. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1890–1895
«Tak for brevet – det er bra at Dere greier Dere såvidt – ikke forstår jeg hvordan Du {greier}ordner med penger – Med Andreas er det da slemt – så uheldigt som muligt – han blir jo nu snart ældre mand – Nu det greier sig vel osså –»
MM N 1095. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 31.1.1891
«Jeg fik brev fra Dere igår – Det var da svært hvor Du tjener penger. Er det ved avertissement eller bekjendtskab? – Du skal se det går bra der i Nordstrand – kanske med tantes osså – skjønt det ka muligvis var bedst bare at befatte sig med mosestykker – Et mindre logi var naturligvis at foretrække et til 300 kr. – Tante fløi da som et tørt skind – jeg håbet da f jeg fik de 60 kronene at hun ikke hadde brydd sig om brevkortet – men nu er det godt at ha pengene – Jeg må kjøbe ind malersager da»
MM N 1096. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 3.1891
«Du må skrive mig til hver dag hvordan tante har det, – Jeg vilde gjerne være hjemme det er ikke hyggeligt at være så langt væk; – Det er da ubegribeligt hvor vrangt det går – Jeg håber på  …  tantes seige konstitution – så jeg snart får høre hun er bedre – Har hun været uforsigtig?»
MM N 1784. Munchmuseet
Brevutkast til Erik Lie. Datert 1891
«Jeg sidder om dagen ved det åbne vindue og varmer mig – På reisen var det frygteligt kalt – {og}det skaffet mig ny forsyning a gigt så jeg har måttet ligge – Nu gjør varmen hernede sin pligt og jeg blir bedre og bedre»
MM N 3035. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 22.1.1891
« Var { … }det for tidlig om vi hørte lidt fra hverandre?»
MM N 3040. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 1891–1892
«Hvordan går det med bogen – Om du lod den udkomme heroppe – jeg tror de{ … }t { … }er mangedobbelt af folk som vil { … }forstå { … }den her end dernede – Jeg forsikrer dig ti du gjør stadi flere og flere erobringer her – Det varer ikke længe så vil denne mesterlige lille digtsamling aldeles slå igjennem – og jeg tror – og dette være sagt»
MM N 3516. Munchmuseet
Varia. Datert 13.1.1891
«Reçu de Monsieur le Vice Consul de Suéde & Norvége à Nice, la somme de Vingt francs, que je l{ … }ui rembourserai contre le présent (Avance consentie en vertu d’un télégramme de Monsieur le Consul Général de Suède & Norvége au Havre fs Kommentar 20 –      »
MM N 3667. Munchmuseet
Brevutkast til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 3.2.1891
«Ansøgning fra Maler Edvard Munch om Houens Legat»
MM N 3685. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1891
«Tak for brevet»
MM T 127. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1890–1894
«Symbolismen»
MM T 129. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1891–1892
«Tegning»
MM T 2261. Munchmuseet
Notat. Datert 1890-1892
«Det var mørkt og gråt nedover trappen – {Jeg}Han holdt hende i hånden og drog i hende Han kunde ikke komme fort nok ned»
MM T 2760. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1891–1892
«Skal brændes»
MM T 2771. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1890–1891
«Skal gjennem{l}sees af forståelsesfulde f{ … }olk efter min død»
MM T 2893. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1889–1891
«I Skal brændes gjennemgåes efter min død af forståelsesfulde  …  frisinnede mennesker»
MM UT 3. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1891
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 466 (PN 260). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 1891
«Vil De være så snil at sende mig Verdens Gang hid til Nice, poste restante.»
Brevs. 466 (PN 261). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 1890–1900
« Det er forbasket kjedeligt – men netop nu har jeg ikke meget – derimod må det snart komme – Jeg sender altså først min Bemyndigelse til at underskrive mit Navn –»
Ms.fol. 2071:5:20 (PN 772). Nasjonalbiblioteket
Brev til Edvard Diriks. Datert 26.1.1891
« M Edvard Diriks  peintre artiste  Lyder Sagens gade 10  Kristiania  Norwege»
Brevs. 100 (PN 795). Nasjonalbiblioteket
Brev til Verdens Gang. Datert 24.11.1891
« «Verdens Gangs» Expedition  Kristiania»
PN 1071. Riksarkivet
Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 24.3.1891
«Undertegnede tillader seg herved ærbødigst at ansøge Departementet om at\og/saa iaar at komme i Betragtning ved Uddelingen af Statens Stipendier for bildende Kunstnere.»
PN 1074. Riksarkivet
Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 22.1.1891
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]