Munchmuseet, MM T 2924

MM T 2924, Munchmuseet. Datert 1878. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T2924-00-R
      
No-MM_T2924-01-n
      
Munchmuseet T 2924 bl. 2r
DAGBOG
EDVAD MUNCH
    For
det Aar efter Kristi Fødsel 1878.


    Christiania

 

 

Munchmuseet T 2924 bl. 3r
Marts

Søndag den 10de spildte vi Gnav om
Aftenen.

Mandag den 11te. Edvard Roll kom hid
i Eftermiddag, medhavende tre
Aarganger af Ilustreret Ny-
hedsblad, hvilke Gravør Gar-
man
har været { … }snil at laa-
ne os. I Aften spildte vi Gnav.
Det blev arangeret med Edvard
Roll
, at han skulde læse Ma-
thematik med mig, { … }saaledes,
{ … }at han kommer hid 2 Gan-
{ … }ger om Ugen og læser fra 12–1½ og  … ;
hvorefter han { … }bliver til Middag.
Rimeligvis kommer jeg ogsaa til at
læse Fransk eller Latin med ham;
de øvrige Fag læser jeg med Papa.
Betalingen bliver vel 50 øre pr. Ti-
me. Inger blev idag buden til
Grønvol{d}, { … }da det er Ludvigs Fød-
selsdag

 

Munchmuseet T 2924 bl. 3v

Marts

Onsdag den 13de. Idag kom Edvard Roll
hid og læste med mig.

Torsdag den 14de

Fredag den 15de Idag kom e læste jeg med
Edvard Roll. Idag havde jeg  … 
Fransk.

Søndag den 16de. Idag er det det deiligste
Veier som kan tænkes det maatte
ganske sikkert være mindst 8'G.
i Skyggen.

Mandag den 18de Idag Aften kom Tante Roll,
Karoline Grønvold og Ludvig Grønvold
som nu er 7 Aar. og

Tirsdag Idag læste jeg med Edvard Roll.

Onsdag den {19}20 Idag byttede jeg en Bog paa
det Deickmandske Biblothek.

Torsdag den 2{0}1de Idag var jeg i Byen med
Papa.

Fredag ‹den› 2{1}2de. Idag sp læste med Edv. Roll.
Jeg og Andreas spildte Kroqueret med
Lars Sundt i Eftermiddag.

Lørdag den 2{2}3de. I Eftermiddag spildte vi
Kroqueret.


    Søndag den 2{3}4de

 

Munchmuseet T 2924 bl. 4r

Marts April

Mandag den 2{4}5de. Inat har det sneet

{Lørd}Tirsdag den 2{5}6de. I Aftenposten staar
under «Vaarbud: «Fuldt udsprung-
ne vilde Tusindfryd og Guldstjer-
ner er i diss Kommentare Dage fundne i Da-
len i Brevik.»

Fredag den 29de. Idag var Mathilde og Magga
Myhre og Tante Roll her til Mid-
dag. Med Tante Roll og Edvard Roll, Myh-
res var allerede gaaet, spildte vi Gna
Gnav.

Mandag den første April. I den foregaaen-
de Uge har det uophørlig sne-
et og tildeels ogsaa idag; men
det er dog nu indtraadt sydlige-
re Veir og de skarpe Vinde, som
i forrige Uge fulgte med Sneen, op-
hørt. I Skyggen er det 4 Gr.

Tirsdag den 2den. Som følge af det nu ind-
traadte temmelig milde Veir
er det en forfærdelig Bløde ude
Papa har idag Hovedpine.

Onsdag den 3die. Idag byttede jeg en Bog
paa det Deickmanske Bibleothek. Jeg

 

Munchmuseet T 2924 bl. 4v

Dage                        April 1878

skulde ogsaa afbetale noget paa en
Skrædderregning; men Skrædderen var
ikke hjemme; saa at derfor opsatte jeg
det til en anden {g}Gang. Paa Hjemveien
fra B … y Byen opstod der en Sneskur hvor-
til jeg ikke mindes at have seet Magen

    Jeg kunde knapt se for mig og
Snefillerne var mindst saa stor
som en Voxens Tommelfinger.

Torsdag

Fredag den 5te. Ida I Eftermiddag spil-
lede jeg Skak og Dam med Edvard Roll

Lørdag den 6te Idag Formiddag var jeg
i Byen med Papa. Der er et beha-
gelig Veir ude, men i Skyggen er
det noget skarpt.

Søndag den 7de. Idag var jeg, Papa, An-
dreas
i Kirken Gamle Akers Kirke.
Inger gik med en Krans p til Mam-
mas og Sofies Grav. Det er et ny-
delig Veir ude. Temperat{ … }\uren/ sik-

 

Munchmuseet T 2924 bl. 6r

April

kert 7 til 8 Grader i K Skyggen. I Efter-
middag f spildte vi Kroquert med
Olaf Abildgaard og Lars Sundt.

Mandag den den 8de. Idag Eftermiddag
spildte vi ogsaa Gnav Kroquert.

Lørdag den 13de. I denne Uge har det væ-
ret ualmindelig {V}varmt. Det er
se11 har holdt sig om 11 Grader i
Skyggen.

Søndag den 14de Idag gjorde vijeg og Andreas en Fodtur
til Maridalsskoven. Veiret var godt
og varmt saat, vi, skjønt uden Ytter-
frak, dog  …  var generet
deraf. Vi havde hver en Buket me
af Blaaveis med hjem.

Lørdag den    Idag Eftermiddag spildte vi
Kroquert.

Søndag den 21 I Formiddag gik jeg og Andreas
i Byen forat  …  hente Edv. Roll. Vi gjor-
de idag Forsøg med en sSlags Telefon, som
jeg, da detdet er en simpel Indretning, kan få sat

 

Munchmuseet T 2924 bl. 6v

Mai Måned                        1878

sammen efter en Anvisning i Aftenposten.
Vi kan høre paa lang Afstand nok-
saa tydelig. Jeg har tænkt paa at lede
den over et til B Gisur Belsheim ligeover
for Olaf Ryes Plads.

Lørdag den          Idag rein er det skyet og regner.

Torsdag den 9ende. Idag Eftermiddag kom der
en Haggelbyge saa stærk som jeg al-
drig mindes at have seet. Haglene var
næsten dobbelt saa store som Erter.
Under  …  Bygen kom Edvard Roll for-
at bede Farvel med os, da han skal
reise til Telemarken som Huslærer i Mor-
gen tidlig.

Lørdag den 11te mai. Idag var jeg hos Tand-
lægen som prumberte en af mine Tæn-
der.

Søndag den 12te. Idag Eftermiddag gik vi
jeg og Andreas en Fodtur til Trold-
vandet isammen med Kass Kommentarerer Abild-
gaard
og Rolf Lunderby. Det var et
nydelig Veir aldeles skikket til Fod-
tur. Varmen generte os ikke da sagte

 

Munchmuseet T 2924 bl. 7r

Mai Maaned.                        1878

da Luftræk paa  …  den hele vei afkjølede
os. Alt var grønt og Træerne stod i sit Flor.
til indtil Veien førte os ind i d op i Gref-
senaasen hvor de lyse ‹Enge› lysegrønne
Træer og Enge afløstes af den mørke og
alvorlige Granskov og den de graa
store graa Bjergknarter, bevoxede med
Mos. Lysningen i Skoven vest viser os
Maridalen med Maridalsvandet og
imod Syd s{ … }eer vi G Cristiania og Fjor-
den med Øer og Holmer. Efter at vi havde
kommet over Aasens Ryg og da gaaet  … 
{ … }en { … }½ Times Tid var vi ved
Troldvandet. Det er ikke for intet at Van-
det har faaet dette Navn, thi dets
langstrakte Form og de forunderlige
svømmende Øer deri, giver det et næsten
troldagtig Udseende. Dertil kom I e{t}n li-
Hytte ovenfor Vandet fik vi Melk og be-
gav os på derpaa efter at have plukket
os en Buket hver af Hvidveis igjen paa
Tilbageveien. I Formiddag reiste Papa
paa Sesion opover mod Solør.

    Vrøvl E.M.

 

 

Munchmuseet T 2924 bl. 7v

Mai Maaned                        1878

Mandag den 13de Idag var jeg i Byen
og kjøbte to Bøger, en engelsk Gra-
matik og en tydsk Stilebog.

Lødag den 1{ … }8de. Idag var jeg og Andreas
i Byen og saa paa Skibet «Broderfol-
ke{ … }t» gaa af stabelen.

Søndag den 1{8}9-de Idag har det { … }regnet og
Tordnet. Flagstange{t}n i Gryners Have
ligeoverfor os blev rammet af det første
Lyn\(?)/ Øverst på Toppen lige under Vim-
pelen er Stangen bleven forkullet\(?)/

Torsdag den 2{‹8›}3de. Idag var jeg paa Kunstfor-
eningen
. Anna Stausland var her
til Middag.

Fredag den 24de. Idag kom Papa tilbage
fra Sesionen; vi mødte ham paa
Stationen.


    Juni Maan{ … }ed 1878

Søndag den 2den. I Eftermiddag gik vi
en Fodtur { … }til Maridalsvandet.

 

Munchmuseet T 2924 bl. 9r

Juni Maaned.                        1878

Tirsdag den 11te. Tante Mathilde er
her idag til Middag med Ma-
thilde Muhre.

Søndag den 16de. Idag var vi alle und-
tagen Tante hos Mühres. Jeg fik
til idag nye Klæder.

Fredag den 21de    Idag var Doctor og
F Munthe, Frue Munthe, Olaf
Munthe og to Smaa Piger her
til Middag.

Lørdag den 22de. I denne Uge har det
været et uudholdelig Veir;
omtrent 22 Grader i Skyggen;
Man høier meget her i Omegnen
og taer meget Hø ind.

Mandag den 22  … 


    Juli Maaned.

Mandag den {anden}1ste. Idag, M Andreas’s
Fødselsdag, gik vi en Tur til St.
Hanshauen og til Løkeberg; hvor
{ … }Lynilden havde slaaet ned i et Træ
Deropover var der saa meget Hø at der ikke var Rum
i Laderne.

 

Munchmuseet T 2924 bl. 9v

Juli Maaned                        1878

    et Træ.

Lørdag den {4}6te Idag var jeg i Buen Kommentar og
kjøbte Gullerød-Frø Kommentar samt b
indleverede et stykke F Tøi til
Undersøgelse paa det chemiske
Laboratorium.


    Søndag den 7de. I Eftermiddag var vi paa St.
{h}Hanshauen{,}. { … }Veiret har i denne
Uge været som oftest overskyet og med
Regn.

Mandag den 8de. I Aften var Karoline Grøn-
vold
med Ludvig her.

Tirsdag den 9de. Idag var jeg i Byen og
betalte Skat.

{T … rs}Onsdag den 10de. Jeg og Andreas fulgte i-
dag med Papa til Tante Elise
paa T{ … }ydskestrand. Tante Elise er
noksaa bra og ser godt ud men
klager svært over sine Øine. Vi
spiste Middag der, og fik {‹I›}jeg og
Andreas fik hver en Deel af
Tusi{ … }nde og en Nat Kommentar.

 

Munchmuseet T 2924 bl. 10r

Juli Maaned.                        1878

Torsdag den 11te. Idag var jeg i Byen.

Tirsdag den 16de Idag var jeg i Byen med
Papa; idag kunde Papa ikke høre mig

Onsdag i mine Lextier paa Grund af
Hovedpine.

Onsdag den 17de. I Morges var jeg hos Lyng
forat betale ham Revisionslønnen
for Papa.

Torsdag den 18de. I Aftes var jeg, Laura
og Inger paa Bryggen at se paa
{ … }Studenersangernes Afreise. Kl. var 11 da
Skibet sagte fjernede sig fra
Land under Studenternes Sang
og den paa Bryggen uoverskuelige
B Meneskemass Kommentares Hurraraab; ‹tilligemed›
oplystes Himlen og Fjorden af Ra-
keter og P alleslags Fyrvær{ … }kerer.
{s}Studenterne under Behrnses Ledelse
kommer vel til Pariserudstilligen Kommentar
om 4 Dage.

{ … }Lørdag den 20de Idag I Nat laa Be{s}dste-
far hos os. Vi fik Jeg og Andreas
fik 1 Krone sammen.

 

Munchmuseet T 2924 bl. 10v

Juli Maaned.                        1878

Søndag den 21de. I Eftermiddag gjorde ‹{vi}›jeg,
{en Fodtur til  …   … }Papa og Andreas en Fodtur til F Begyndelsen,
af Frognersæteren. Vi kom til bage Kl. 10.

Lørdag Tirsdag den 23de. Idag er Tante Roll
og Tante Elise, Karoline Munch og Ed Pro-
fess Kommentaror Mühre med Mathilde og Maga
her.

Onsdag den 24de. Idag gik jeg og Andreas
en Fodtur til Grorud.

Fredag den 26de Idag gik var vi i
Byen, hvor vi saa Keiserprinsen,
Napoleon; han skal ligne meget
Napoleon den tredie. sin Fader,
Napoleon den tredie.

Søndag den 28de Idag gjorde Jeg, Andreas
og Gisur Belsheim en Fodtur til
Frognersæteren. Vi gik op paa
Stiladse{n}t «Udsikten» hvor vi,
skjønt { … }Veiret {Veiret}var noe ikke var
rigtig klart, kunde se en liden
Stribe af Mjøsen,

 

Munchmuseet T 2924 bl. 11r

Juli Maaned                        1878

Onsdag den 31de. Idag gik, jeg, An-
dreas
og Belsheim til Boksavan-
det. Vi so … vd stod op Kl. 4, ogik
hjemmefra Kl. 6 over Kl. 6, blev
der hele Dagen og kom Hjem
Kl. 10

To


    August Maaned

    Torsdag den 1ste. Idag var jeg i Byen
og kjøbte Fiskekroger. ‹Tj› Jeg tog
Maal af mig hos Thronsen og var
paa Kunstforeningen, hvor der
blandt andet er et stort, vak-
kert Maleri af Gude til 8,000
Kr. Det er det største Billede som
har været paa Kunstforeningen.

Lørdag den 3die { … }gik jeg, Andreas og Gisur
op til Skjertsøelven, hvor vi bade{t}de
os. Senere saa jeg og Andreas paa
Ruinerne af de Maridalens gamle
Kier Kirke; den skal være omtrent
600 Aar. Veiret har nu i længere

 

Munchmuseet T 2924 bl. 11v

August Maaned                        1878

    Tid været klart og med en i stærk
Hede. Man klager over potetene som
paa mange Steder næsten ere af-
sviet.

Tirsdag den 6te. I {dag}reiste vi med Jern-
banen
til Bolvs Botolvson paa
Bjerkøen i Asker først med
Jernbanen til Hvalstad derpaa
med Baad til Bjerkøen. Paa
Tilbageturen seilede vi med
til Holmen.

Lørdag den 10de. Idag var jeg i Byen
og kjøbte Tegnepapir.

Søndag den 11te. Idag var jeg i Gamle Akers
Kirke
. Det regner meget idag
efter at det nu har været
tørt i lang Tid.

Mandag den 12te gik jeg og Andreas til
Bokstadvandet, hvor vi badede
os.

 

Munchmuseet T 2924 bl. 12r

August Maaned                        1878

Onsdag den 14de. I Eftermidag fulgte
jeg og Andreas Pap med Pa-
pa til Byen.

Torsdag den 15te. Inat havde jeg Feber,
og fik ikke sove noget videre;
men  … idag h er jeg meget bedre

Fredag den fem 16de. Kl. 9½ idag reis-
te jeg og Papa til Gardemoen, ho hvor
Papa foreløbig leiede os ind
et Værelse i Intendantur-
boligen. Vi skal være der til-
den 22de.

Lørdag den 17de. Idag fik jeg laant
en Hest af Doctor Lie { … }og red læn-
ge sammen med en Soldat,
Oppass Kommentareren til Lie. Doctor Lie er
79 Aar, er Oldefader og rider al-
ligevel hvert Aar  …  til Gar-
demoen fra Kristiania. Idag
Middag sist spiste {v}i hos
Ma{ … }dame Thronsen sammen
med Pastor Storjohan og Fami-
lie.


                            Dagbok for E. Munch

 

Munchmuseet T 2924 bl. 12v

August Maaned                        1878

Mandag den 19de. Idag red jeg med
Lies Oppass Kommentarer til Nannestad Kir
ke
.

Tirsdag den 20. Idag fik jeg Brev fra
Andreas

Torsdag den 22de re flyttede vi ind paa
Sygehuset. Idag sendte jeg Brev
til Andreas.

Fredag den 23de. Doctor Lie, Doctor Backer
og Doctor Ring var idag paa Visit
hos Papa. I Eftermiddag red jeg op-
over mod den vakre Hersøen til Riese-
bro Gaard, der ligger omtrent tre Fjer-
dinger fra Gardemoen. I begy … 

Lørdag den 24de. Vi har nu her paa
G{ … }ardemoen et rigtig deilig Veir og
{ … }noget mere vak{e}kert og hyggelig end
her i p Sygehussk{ … }oven … , tror jeg er
vanskelig at finde.

Søndag den 25de. Idag hørte jeg og Papa
paa Pastor Storjohan præke. I
Eftermiddag var jeg med Papa

 

Munchmuseet T 2924 bl. 13r

August Maaned                        1878

    paa en visit hos Numedals
Bataljon.

Mandag den 26de. Idag er Veiret skyet
og med Regn.

Onsdag den 28de. Idag var jeg daarlig af
Kol{ … }erine Kommentar.

Torsdag den 29de fik vi Brev jeg min
Regnkappe hjemmefra.

Lørdag den 31te var kom {k}Kongen
til Gardemoen. Først saa jeg
paa Kongen overrække B
Corpserne «Akershus» og «Opland»
deres Standarter, hvorved Kongenhan
holdt en Tale. Derpaa holdt
Corpserne en Parade for ham
og tilsidst efter Middagen saa
jeg paa Væddeløbet mellem
Officerene og derefter mellem
Underofficerene. I det første
Ridt vandt Løitnant Guldberg
første Præmie og Løitnant Deli
anden Præmie. V Præmierne over-

 

Munchmuseet T 2924 bl. 13v

September Maaned                        1878

af Kongen, som st var paa Avance-
manghøien

Søndag den 1ste. Idag gik jeg og Halvard
Holmboe
, Søn v af Mægler Holm-
boe i England, op i «Byen» og
hørte paa Storjohan.

Mandag den 2den. Idag tog jeg Farvel
med Halvard, som rei nu skal
reise tilbage til England. Idag
er deiligt og varmt Veir; man
skulde næsten ikke tro det er
i September.

Onsdag den 4de. Idag var den fran-
ske Attac{‹sc›}hé i Stockholm, Grev
D d’Ormesont her paa Sygehu-
 … set forat  … besigtige dets
Indretning. Han fulgte med
Kongen og blev tilbage her paa Gardemoen for at
se paa gamle Skjorter blive
kaserede. I aften spiste jeg og
Papa i Mess Kommentaren til Akershus,
hvor jeg hilste paa Grev d’Or-

 

Munchmuseet T 2924 bl. 14r

September Maaned                        1878

mesont, da han ogsaa kom
did.

Torsdag den 5te. I Aften viste
Pastor Storjohan ved {L}laterna
magica frem Billeder over
Jødeland. Jeg hjalp med
at sætte ind Pladerne.

Fredag den 6te. I hjalp jeg ligeledes
med ved Frem{ … }visningen af
Laterna Magica.

Lørdag den { … }7de reiste jeg to Gange
{T}til Trøgstad forat h{æ}ente
Smaapigerne. Første Gang { … }med
Papa forgjeves, da vi fik
Telegram at de ikke kommer
før i Eftermiddag. Smaapiger-
n{ … }e var bleven buden af Fru
Vold og skal være der saa i de
8 Dage, som er igjen af Pa-
pa har igjen her paa Gardemoen.

 

Munchmuseet T 2924 bl. 14v

September Maaned                        1878.

Tirsdag den 10ede {i}Idag fremviste atter
Storjohan Lysbillederne, atter
hvorved jeg atter hjalp med.

Lørdag den 14de Idag er det deilig og mildt
varmt Veir. Jeg stod op Kl. { … }5½
og saa paa Solrenningen. og
{I}i Eftermiddag saa jeg paa den
Akershuske Bataljon mønstre
for General Ness Kommentarer. Papa er
 …  i

Mandag den 16de. Idag er det Papas
Fødselsdag {og}. I { …   … }Eftermiddag
{ …   …   …   … }reiste vi til Byen, hvor
Tante og Andreas mødte os
paa Stationen.  … 

Søndag den 22de. Idag var Tante Roll
her til Middag.


    Mandag den 23de. Idag kom  …  blev
der meldt os, at Thora Vold,
som var bleven syg i de
sidste Dage medens vi var paa

 

Munchmuseet T 2924 bl. 17r

September Maaned                        1878

Gardemoen, af Trondhjems Halse-
syge, w var død forrige Man-
dag. I Aften var Tante Jette,
Tante Kousine Karoline Grøn-
vold
og Grønvold med Ludvig
og Ragnvald Munch hos os

Onsdag den 25de. var vi i det Klee-
bergske Menageri
; deri var to
Hanløver og 6 Løvinder, en
Elefant, fire Kongetigre, et
Næshorn, en Bjørn og flere
Shakaler og Ulve; dertil kom
mange Aber, Papegøier og Pin-
svin; en Giraf, og en Zebra \og en Grib./
Frøken Kleeberg gik først ind
til to tre Løvinder derpaa til
to vildt udseende Kongetigre,
som hun hun tvang til at
lægge sig ned, hoppe gjennem
Ringe og deslige. Elefanten måt-
te placere sine klumpede Ben
paa en ganske liden Tamburet
eller hvad jeg skal kalde det, og

 

Munchmuseet T 2924 bl. 17v

September Maaned                        1878

paa et Ord af Frøken Kleeberg
bevægede den sig i de mest van-
skelige Stillinger. En af Løvin-
derne havde tre smaa Unger
som baade denne og Hanløven
næsten uophørlig kjælede og slik-
kede.

Torsdag den 26de. Idag saa var jeg paa
Kunstforeningen, hvor jeg blandt
andet saa paa et meget om-
talt og om skrevet Billede af Carl Hansen «Konfrontationen».

Fredag den 27de. Idag stod der i
Avisen, at der er udsprungen
nye Blomster paa Auriklerne.
T Ragnvald Munch og Elise
Munch
var her til Aften.

Lørdag den 28de. Idag var jeg i Byen.

Søndag den 29de. I Formiddag var
Jeg og Papa i Gamle Akers Kir-
ke
. Tante Roll, K Fætter Ragn-
vald Munch
og Kousine Elise

 

Munchmuseet T 2924 bl. 18r

September Maaned                        1878

Munch var her i dag til Mid-
dag.

Mandag den 30te. Idag var jeg i
Byen.

Onsdag den


    October Maaned.

Onsdag den 2den. Idag var Trine Sunde
her til Middag; senere Tante Roll.

Lørdag den 5te. I Formiddag var jeg
Byen hvor jeg traf Doctor
Lie
hilste paa Doctor Lie.
Jeg s traf senere Toralf Ly
Lyng, som, da hans Fader er
bleven Overtoldbetjent i Kris-
tiansand, sa skal reise om
tre Uger til Molde. Vi skal
sende hinanden vore Fotogra-
fier af os. Jeg læser idag «Peter
Simple» da jeg intet egentlig
har at gjøre, medens vi Papa
søger efter { … }Lærer for mig.

 

Munchmuseet T 2924 bl. 18v

October Maaned                        1878

Tirsdag den 8de. Idag talte Jeg ved
Kandidat Bull som skal læse
med mig i Engelsk og Tydsk.

Onsdag den 9de. Idag var jeg hos Ci-
vilingiør Sotaaen og forat høre,
om han kunde læse Mathe-
matik med med. Han var
villig dertil, og vi ordnede det
saaledes ha at jeg kommer
did til ham Lørdag og Mandag
Eftermiddag.

Torsdag den 10de. Idag k gjorde jeg
en Boghylde. I Eftermiddag
var Tante Roll, Ragnvald Munch
og Edvard Munch her, til

Søndag den 13de. Idag var jeg paa Kunst-
foreningen
.

Tirsdag den 15de Idag var I Efter-
middag er Onqel Alfred og
Jensen her

Løndag den 20de. Idag {f}Formiddag var vi
i Gamle Akers Kirke

 

Munchmuseet T 2924 bl. 19r

October Maaned                        1878

Mandag den 21de. I Aften fik jeg Brev
og fra Halvard Holmboe med
ha{s}ns Photograpfi.

Tirsdag den 22de. Det er et deiligt Veir i
denne Høst; vi behøver slet ikke
at lægge i Ovnen, ligesom vi ikke
gaar med Ytterfrakke. De{ … }r
staar i Avisen at man har fun-
det nye Jordbær. \Thermometeret 14 Grader./

Onsdag den 23de. Idag er Veiret skyet
og regnfuldt, men meget mildt.

Fredag den 25de. Idag er de{n}t Tantes
Fødselsdag; af mig og Andreas
fik hun en Vase. I Aften
spillede vi Gnav med Para-
nødder.

Lørdag den 2{ … }6de. Idag var jeg i Byen.
for at

Mandag 27de. Idag begynder vi med
vore nye Ytterfrakker skjøn{ … }t endnu


    Veiret er godt.

Fredag den 231te. Idag er

 

Munchmuseet T 2924 bl. 19v

November Maaned                        1878.

Onsdag den 6te. Idag faldt den første Sne.

Søndag den 10de. I Formiddag var {J}jeg og An-
dreas
i Trefoldighedskirken, gik der-
fra til Universitetet og saa paa
den Zoologiske Samling, derefter
var vi paa Nationalgalleriet. –
Jeg fik idag laan{e}te { … }Papas Sølvuhr
{ … }til Brug. Dette Aars Grøde sees
af Aviserne at blive meget godt –
‹T›Vi spillede i Aften Gnav.

Mandag den 11te. Inat er der falden dyb
Sne.

Tirsdag den 12te. Idag er det {stærk  … }Tøe med
Regn. Emma Borgmand er
her idag.

Fredag den 15{ … }de er Aarsdagen efter {Sofies}at Sofie
blev begravet og Charlotte Mühre
døde. Idag stygt Veir { … }med
Storm og Hagel.

Lørdag den 16{ … }de I Aften var jeg i Byen
forat bytte en Bog paa det
Deicmandske Biblotek; {J}jeg
fik igjen en Aargang af Archiv.
Idag er det deiligt Veir.

 

Munchmuseet T 2924 bl. 20r

November Maaned                        1878

Søndag den 17de. Idag er Onkel Anton
og Kaja her. Laura er noget
upass Kommentarelig. Fik en Krone af On-
kel Anton sammen.

Onsdag den 20de G …  Jeg gik idag For-
middag til Byen efterat have
læst med Bull; jeg bragte en
Pakke for Papa til General-
chirurgen. Fik i Aften nye Hel-
støvler. Idag surt Veir med Taage.

Torsdag den 21de Det er idag deiligt Veir

Lørdag den 23de. I Formiddag var jeg
i Byen forat faa Alterss Kommentareddel
til Papa hos Klokker Fleischer.
Jeg kjøbte { … }Peberkager og Para-
nødder for Kronen vi fik af
Onkel Anton.

Søndag den 24de. Deiligt og klart Veir;
Ragnvald Munch og Mühres
er her idag.

Tirsdag den 26de. Det har sneet meget
inat; idag deiligt Føre.

 

Munchmuseet T 2924 bl. 20v

November Maaned. – December.      1878.

Fredag den 29de. Idag er Tante Jette,
Kousine Sofie og Ragnvald Munch
her til Middag.

Lørdag den 30te. I Formiddag gik jeg,
efter at have været hos Bull,
til Byen og hentede Papas
Gage hos Intendant Staffeldt.

Søndag den


    December Maaned.

Søndag den Første. I Formiddag Kl. 12
besøgte jeg Giss Kommentarur Belsheim;
{h … }Jeg fik laant to Bøger: «Norsk og
Dansk Literaturhistorie» af Eriksen
og «Svensk Læsebog». af  … 
I Aften læste vi ud «Lucy Har-
dinge» af Cooper, en meget morsom
og pen Bog, – spillede Gnav om
Paranødder, Figener og Pebernødder.
Aviserne melde fra alle Kanter
om de{n}tte {a}Aars gode Høst –
mange Steder er det næsten
Kronaar.

Mandag den 2den. I Aften gik jeg og Andreas

 

Munchmuseet T 2924 bl. 21r

December Maaned                        1878

til Byen vo{r}hvor jeg laante «Archiv» og
«Fra alle Lande» paa det Deickmand-
ske Biblothek
.

Søndag den {‹7›}8de Idag sneer det; iaften spiller
vi Firkort eller «Nesaa»\, som vi kalder det./

Mandag den {8}9de I Formiddag var {J}jeg i
Byen med nogle Breve paa Post-
kontoret for Papa; Jeg var
paa Kunstforeningen hvor
jeg traf min forrige Lærer,
Storm. I Aften er Jensen
her; vi holder nu paa at
spille Firkort.

{ … }Onsdag den 11te. I { … }Aften gik jeg og An-
dreas
i Byen; hvor jeg byttede
Bøger paa det Deicmandske Bib-
lotek
, jeg fik igjen en andre Aar-
gange af samme Bøger.

Thorsdag den 12te. Idag fylder jeg mit
femtende Aar. Jeg fik af
Papa 2 Kr., af Tante et
Par Fingervanter og af An-

 

Munchmuseet T 2924 bl. 21v

December Maaned                        1878.

dreas, Laura og Inger et Pund
{ … }Paranødder. Til Mid{a}dag fik
vi Steg og Røgrød. I Aften spiller
vi Gnav om Paranødder og
Nesaa. Jeg er nu 1,54 {‹M›}m. eller
5,57 Fod høi.

Onsdag den 18de. Idag bager Tante
Fattigmandsbakkels. I Aften
gik jeg til Byen, hvor jeg byt-
tede Bøger paa det Deicmandske
Biblothek
og hentede Papas Guld-
uhr. Det er udmerket Føre ude
og noget koldt.

Fredag den 20de. I Aften var { … }jeg
og Andreas i Byen forat ordne
noget med en Lampe. Det er
meget koldt ude.

Lørdag den 21de. Idag g{ … }ik jeg i Byen
{ … }efter at jeg havde læst med
Bull. Det er idag den kol-
deste Dag vi har havt i det-
te Aar.

 

Munchmuseet T 2924 bl. 22r

December Maaned                        1878

Mandag den 23de. I Aften var jeg
{ … }og Andreas i Byen og kjøbte
{ … }forskjellige Sager ind til Julen.
Jeg og Andreas kjøbte for
80 Øre sammen Cigarer til
Papa o{f}g for 80 Øre Eau de
colgne til Tante.  … 

Tirsdag den 24de. I Formiddag gik
jeg og Tante i Byen { … }og kjøb-
te Juletræ til i aften. Det kos-
tede 80 Øre og er s{ … }\tort/ og pent.
{ … }I Eftermiddag Kl. 5 begyndte
Papa og Tante at tænde og pyn-
te  …  Juletræet. { … }Jeg fik af Papa
en Kniv og en amerikansk Bly-
ant og af Tante en Nodebog.
Senere ud paa Aftenen fik vi
Mjød med Bakkels, Nødder og
Figener. Til afftensmad havde
vi Riesengrød og Medisterpølse.

Onsdag den 25de. I Formiddag gik
vi i Pauli Kirke; det er nu deiligt

 

Munchmuseet T 2924 bl. 22v

December Maaned.                        1878.

og mildt Veir.
Tante Roll, Tante Jette, Sofie Diriks, \og/
Grønvold med Karoline og Ludvig
{var}er her { … }idag. Jeg fik af Tante
Jette en Bog med Kopier efter
de større { … }nordiske Malerier

Lørdag den 28de. Idag var vi i
Selskab hos Grønvolds. Foruden
os var Tante Jette, Sofie Dir{ … }iks og
Tante Roll der. Laura Larsen med
Andreas og Klaus Larsen kom
til Aftenen. Til Middag fik vi
blandt andet Ribben steg og blev
ud paa Eftermiddagen trakterede
med Mjød og Bakkels. Om Aftenen
hændte mig noget der kunde blive
{været af stor fare}blevet farlig. Jeg skulde
til et vist Sted som var uden-
for paa Gangen. Ludvig sagde
at jeg skulde gaa ligefrem; som
jeg gjorde dette følte jeg mig
pludselig fare nedover noget og

 

Munchmuseet T 2924 bl. 23r

da jeg kom til Besindelse
{opdaget jeg at jeg laa}saa jeg at jeg var falden
{ … delig brat Trappe  …  jeg}nedover en ualmindelig brat
{havde ikke}Trappe; jeg havde ikke stødt
mig det { … }mindste

Søndag den 29de. I Aften var vi i Vor
Frelsers Kirke
.

{Ons}Tirsdag den 30te. I Formiddag gik jeg,
Andreas { … }og Smaapigerne i Byen.
Jeg var paa Kunstforeningen
og kjøbte en Bog som jeg skal
bruge til Dagbog fra begyndelsen
af det nye Aar. I Aften spillede
vi halv tolv med om Peper-
nødder. Senere fik vi Mjød og
Bakkels. Dette er den sidste
Dag af dette Aar og derfor en-
der nu ogsaa denne Dagbog.


    Ende