Munchmuseet, MM T 2703

MM T 2703, Munchmuseet. Datert 1931–1932. Skissebok.
Filologisk kommentar: Notatbok. På noen sider er tekstretningen opp ned.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T2703-00-R
      
No-MM_T2703-00-Ri
      
Munchmuseet T 2703 bl. 1r

    
    Hanna Selkvist
    Bjerregaardsgaten 18
    2 { … }Etage

 

 

Munchmuseet T 2703 bl. 3r

    Spørsmålet om beskatning af mine
malerier kunde synes at kunne
have noget for sig det må jeg
inrømme –

    Dog er sagen den at de fleste af
mine billeder regner jeg for ufærdige
(Alle til de forskjellige friser henh henhørende
samt en hel del andre)

    De fleste er for mig store studier
som jeg benytter til mine videre
arbeider – { … }Mange er jeg misfornøiet
med og vilde helst ødelægge –

    – Billederne er osså for mig
nyttige til at lave salg {–}derved at
jeg kan holde udstillinger og vise dem frem

    – Mine billeder er heller ikke
slig at de kan sælges nårsomhelst –
Der må søges efter de der vilde
kunne kjøbe dem –

    Jeg mener altså at min maleri-
beholdning er er et middel til
mit arbeiders fuldførelse og til
deres salg –

    { … }Når jeg sælge{ … }r blir kommer skatten
– Hva der fortiden vilde kunne
komme in ved salg eller (f.ex ved auktion)
er ikke godt at si – Tyskland er stængt –
og i Norge er der meget få kjøbere
der vil kunne kjøbe for store beløb

 

Munchmuseet T 2703 bl. 3v

    Imidlertid kunde der alligevel
syn
Imidlertid vil vel rimeligvis
circa 40 billeder kunne skaffe et
samlet beløb af circa 200,000 kr
Men da må man betænke at
det vilde kunne skade min
produktion og skade videre salg være
hindrende for videre salg –

    Derefter vil jeg kunne sælge for
blot for mindre beløb –

    Skulde alle mine billeder og studier
sælges så vilde alt videre salg
ophøre –

    Dertil kommer at jeg de senere
{ … }år har skattet for e{t}n langt
større intækt en jeg i virkeligheden
har – da jeg de senere 6 år næsten
ikke har tjent mer end
udgifterne ved min maling
– Jeg har måttet ta af kapitalen
men jeg har betalt skat  … 
intækt af ‹circa› 15,000 kr

    – Dette vil ihvertfald opveie
de{n}t der måtte kommet in ved
billedernes skatlægning

 

Munchmuseet T 2703 bl. 4r

    Nu er det så vidt jeg vet over den
hele verden ikke brug at skatlægge
en malers arbeider – og det vilde
jo være uretfærdi om jeg var den
eneste – {T}Det Alle malere har jeg
jo en mængde studier og billeder
usolgte – For norske malere vilde
det være fuldstændigt ruinerende om
det blev en bestemmelse om skat
for disse


    Mine malerier er ikke formue
det er middel til fortjeneste

    Hvis det er formue – så blir
vel ikke at skatte ved salg
Det er hardt nok at være
Kun{ … }stner her i lannet
– Skal man nu osså
betale staten for at male
billeder –

    Man har da altid havt
den mening i verden at
kunst må støttes

    Hvem tør nu male et billede
når det foruten lærred maling og
andre u{ … }dgifter osså skal betale staten

 

Munchmuseet T 2703 bl. 4v

    Jeg kan ikke male uten
hav at have mange
{ … }billeder om mig – Det er
min arbeidsmethode

    Jeg kun{ … }de nok kanske
opdrive 150,000 ved at sælge
bort billeder – Men da vilde
jeg ikke kunne male mer

    – Jeg har i de sidste 20 år
vistn{ … }ok in betalt S i skat en halv milion
{6}500,000 kr – Sælger jeg mere
billeder bort til spotpris
vil al skat ophøre –


    Hvis det hører til inboet så
betales skat – men da er ingen
skat af fortjenesten

    Hvis man sælger sit inbo
betales ikke skat af salget


    Af Kragerø billedet er malt der
i sommer solgt til Zürich for 10,000
Kr. er malt efter 2 ligestore billeder
hvilke jeg betrakter som ufær{ … }dige og studier
– Slig er de fl{ … }este – Skulde jeg osså betale skat for
studierne?

Malerierne bruges osså som studier
til gravurer –

 

Munchmuseet T 2703, s. 6
    
    Sehr { … }geehrter Hrr

 

Munchmuseet T 2703, s. 6

    
    Sehr geehrter Hrr


    Ich danke Ihnen bestens fur
die gute Nachricht aus Amerika – Ich
ge habe sonst ofter in Amerika
ausgestellt – Ein grozse Ausstellung Grafik
an die wichtigste Neue farker Kunstsalon
auf  …  mehrer mal in Carnegi Ausstellungen
– Dies j Jahr schiecke ich auch 3 grozte
Gemalden dort –

    Ich habe Ihnen schon bestimmt
gesagt das  …  ich dies Jahr nicht
in Hamburg ausstellen kann – Es ist
zu schnell ausstellen nach die
grozte misgegluckt Ausstellung in
Kunstverein –  … 

    Ich habe ubrigens zo so viel
zu thun und muzs mich sehr
schonen – Ich muzs Ihnen deswegen
sagen dasz ich k nicht ofter mit
Ihnen { … }so fortwahrend um meine
eigene Rechte disputieren kann

    
    Mit vorzuglicher Hochachtung
    Edvard munch  10-6-31 Skøien

 

Munchmuseet T 2703 bl. 8r
    
    Lieber Hrr Flechtheim


    Es ist mir leider ganz unmöglich
diese Colection Gravuren langes wie bis
Ende September ausstellen zu lassen –
Nachher wird eine Ausstellung in Zurich
stattfinden. Aber e{ … }rst musz ich die
ganze Sanl Samlung Gemalden, Akvarellen Zeichnunge
und Gravuren bei mir haben – Ich muzs
fur Zurich eine neue Colection schaffen –
mit Hilfe der gegenwartige – Ich wünsche
nicht vorlaufig mehr in Deutschland
ausstellen – und Grafik verbreiten –

    Wie fruher gesagt finde ich es nicht
fair in Deutschland mi meine Grafik weiter
zu verkaufen – Ich habe ja an Commeter
pr Kontant der Paar letzte Jahre grafik
verkaufen – und in diese schlechte Zeiten Ihm
Gelegenheit gegen geben was zu verkaufen –

    Sonst hat er ja gar nicht Recht in meine
Sachen so sich einmischen wie er gethat
hat – Nachste Jahr werde ich hoffentlich
Ihnen ein neue Colection schaffe konnen
– Aber nicht anfang der Jahres

    
    Mit herzlichsten Gruzse
    Ihr Edvard Munch

Skøien 9-7-31

 

Munchmuseet T 2703 bl. 10r

 

 

Munchmuseet T 2703 bl. 12r

    Mussæum.

    Jeg vil nødig at man skal tro
at jeg står bak artiklerne om Vigeland – Selv om
jeg kunde være enig i meget vil man dog ikke ha ansvar
for det man intet har med – D{ … }ette interview er aldeles ikke
rettet mot Vigeland om jeg end blev nødt til at streife ham

    Jeg kan trøste Hr Hartmann
med at { … }Oslo bystyre næppe får noen
omkostninger af mig når { … }det ikke
blev gjort tidligere ialfald senest for
15 år siden så blir det nok ikke
nu – Jeg har beskjedent for penge jeg ‹her›
og i udlannet tjent for skaffet mig
noenlunde husrum og plads for de store
dekorative utg utkast som jeg i
40 år har arbeidet på – Jeg vil
vilde været tilfreds med dette hvis
jeg bare havde været fri for
de{n}t uendelige snak og skumlerier mand i mellem
der har om disse mine billeder
– disse meningsløse h træhuse ‹jeg›
bygger op – De har { … }Disse misundelige
snak skumlerier har indvirket på meget – og
skadet mig meget – Det har naturligvis
nedsat mit arbeidshumør –

    Mig har det været umuligt at
forstå at det ikke var det bedste jeg

 

Munchmuseet T 2703 bl. 13r

kunde bruke mine penge til til det
jeg har hele mit liv har stridt for –
Efter Jeg fik Auladekorationerne Kommentar – Det
var ikke bystyret det var privat
indsamling og det var mig en st{ … }ørre
glæde end om bystyret havde gjort det –
– Jeg fik derfor 80,000 kr. skulde have
80,000 kr herfor (førkrigspenge) Jeg brukte
i de 5 …  år vistnok mer end honoraret
Men Jeg betalte utgifterne med førkri{k}gs
penge – og fik honoraret med efterkrigspenge
Jeg fik ikke som Vigeland { … }for Fontænen
pengene før den var udleveret –

    – { … }Jeg {havde}fik efter denne opgave ingen
nye større – så jeg kunde benyttet de erfaringer jeg havde gjort Jeg havde dengang i
20 år arbeidet på livsfrisen –

    I 1903 fik den
    Påbegyndt omkring 188{ … }6 – udstillet jeg
i 1{9}893 første gang frisen sammenhængende
i Berlin – I 1895 udstillet jeg den
på en hel væg i l’independant i Paris Den
{ … }fik hæderspladsen på hele udstillingen
og der man sammenlignet den opsigt den
gjorde med Manets første udstilling

I Oslo
udstillet
1895
Prszybyschewski
skrev om den

 

Munchmuseet T 2703 bl. 13v

    I 1902 { … }hang den som sammen-
hængende fris i forhallen til Sezesionen
 …  i Berlin i samme år i Leipzig
I 1903 blev den udstillet i Oslo
med en øredøvende nedrakning

    Jeg  …   …  selve tanken om
en bestilling kunde ikke falde mig
ind – Jeg var glad at der ‹fandt›
enkelte der roste den –

    I 1906 I 1904 udførte jeg en
mindre del af livsfrisen på bestilling
af doctor Linde – Da han ikke fandt
den brugbar tog han et annet billede isteden
jeg har den enn med undtagelse af et
der hænger i Nationalgaleriet i Berlin
– Jeg udførte så en del af livsfrisen
for Max Reinhardt for 5000 kr i Kammerspiel
– Han solgte den strax efter for 30,000 kr
– Ingen af dem blev altså samlet
ophængt – men de lever ennu –

    { … }Det er ikke altid det ophobede
og fuldt færdige der vil leve –

    De ufø{ … }dte tanker er de skjønneste
sier { … }‹Sigurd› Skald Kommentar

    I Nationalgalleriet i Berlin hænger en fris, af disse
tre {–}større billeder.

    I Lubeck et af Lindefrisen    Nogle i Oslo og Bergen
Hudtwalcker i Hamburg har den som { … }Fris
i sit hjem – Godt af at få tobaksluften luftede efter
mange års tilrøkning i Chat Noir i N

 

Munchmuseet T 2703 bl. 14r

    (Jeg fandt at for et litet land var det meget at
– få en såvidt stor bestilling – Men det v{ … }ar mig ‹pinlig› ikke at
kunne få udnyttet mine erfaringer )

    Efter at Aulabillederne Kommentar var ophængte trængte
havde jeg brug for at benytte hva jeg
havde lært – Jeg havde en 40 udkast
til livsfrisen færdig – De var prøvet ute
i verden – De var anerkjendte – Det var
gjennemførte og gjennemtængte sager – De{t}r
behøvedes blot en { … }‹noen› ‹større› væg
hvorpå de kunde gjøres færdige. Delvis
i dobbelt størrelse – Forskjellig male
måte sa noen forskjellig stil – De var
for …  det første studier – og i det si{k}xtinske
kapel har Michelanchelo udsmykket
i baro Renasance og Barok –

    Der kom intet tilbud –
    – Motivet er omtrent det samme
som Viglands fontæne – Det er forsøg
{ … }på i billeder at fremstille et livs udvikling –
En del ved jo man vel nu består af
billeder med Mennesker i lykke og sorg
mellem skov { … }på strandbredden med
det bevægelige hav utenfor – Det var ikke
rendende vand – men havet i bevægelse
og hvile.

    Jeg Da jeg havde udført den færdig
omtr
I 1906 var jeg med at

 

Munchmuseet T 2703 bl. 14v

anbefale fo hans fontæne
Jeg havde da  …  det væsentligste
færdig af livsfrisen – og den var
Europaberømt –

    Jeg må si jeg uten bitterhed
skrev under anbefalingen til Vigelands
fon{ … }tæne –

    Jeg var så vandt til intet at
sælge – og den modbør livsfrisen fik
gjorde at det simpelthen ikke
faldt mig ind –

    Det havde været al grund
til at vente at hvis jeg i rette
tid havde fået opgaven og efter
erfaringen med Aulabilledene Kommentar havde
det blevet mit  …  sto bedste værk
– Det var jeg det mest gjennemarbeidede
i 30 år gjennemtængte og gjennemlevede
arbeider. Nu godt var at jeg ingen bestilling
fik på arbeider – Man kan komme til formeget at la folk tråkke
op i ens hjerte  …  nyrer og indvolde. Og Michelanchelo var ikke
så lysten på at modtage bestillingen – Det var ‹lidelse›

– Med hensyn til de i Dagbladets
artikkel foreslåede planer om at
samle  …  mine billeder vil jeg si
at jeg ikke finder det heldigt at lave
en stor samling af mine billeder (et slags musæum
i Nationalgalleriet) – Galleriet er for norsk og
udenlands kunst og det passer sig ikke at dominere
det slig – Der vil desuten blot aligevel måtte blive
et ganske litet musæum –

    Et stort mussæum havde jeg engang tæn{g}kt på
men er kommen fra det – Jeg har da selv fåt
ordnet mig på ekely – Mine billeder er mig nødvendige nu mer
end noensinde

 

Munchmuseet T 2703 bl. 15r

    Det har været meget tale om den ophobing
af arbeider der foregår ute på tørtberg
Jeg skal ikke udtale mig større om det
– Det er jo vakkert ha gjort at støtte slig
kunst – og det er jo meget vanskeli overhoved
at skulde udtale sig om mot at penge
ofres for kunst – Man er jo så ‹bar› vandt
til det modsatte – Her har {k}fattige kunstnere
i årevis samlet og arbeidet for et og
fåt reist kunstnerhuset – Detm Hva er ikke
dette    for e{t}n gave af kunstnerne

til Oslo – Og så er det sandt Oslo
er med på at låne Kunstnerne 100,000 kr
efter denne storslåede gave  …  der næsten
har gjortgivet Oslo præg til en annen by – Og så National-
galeriet
og inkjøbspengerne?

Og jeg kan selv ikke la være at undre mig
over at jeg i årrækker af hemmelige
chikaner er plaget livet af fordi jeg
bruger 20,000 kr af egne penge til at
udføre store for min kunst nødvendig
arbeide. Og jeg må spørge –  …  Hvorfor
beslut besluttes ikke at alt overhovedet
gives til Vigelands arbeider – Hvorfor taes
ikke skridtet ligeså godt fuldt ut –
Eller hvor er grændsen! Efter Bystyrets og manges
Mening kan udtalelser forstår jeg blot at grændsen er uendeligheden

 

Munchmuseet T 2703 bl. 15v

    Spør man mig om hva man
mener om denne Vigelandsfontænen –
Så vil jeg si jeg har ikke lyst til at
udtale mig – Jeg kan b Hartmann har
udtalt det: Vi holder os til to ting Raadhuset
og Vigeland – Det er jo osså bekvæmt og lettere
at greie med. Hva gjør ikke vi for kunst. Se Vigeland
har noe annet land gjort så ‹meget›
‹til›!

    Jeg har ikke lyst til at udtale mig om
det – Jeg kan ikke nægte for at jeg undrer
mig en del – og efter Bystyrets og andres
udtalelser så kan jeg ikke forstå
annet { … }end at her er grændsen Uendeligheden
– og at i Kunst gives intet annet
heroppe – end ikke fremtidskunsten

 

Munchmuseet T 2703 bl. 16r

     …  { … }Og så har det jo beskjæftiget Oslobefolk‹ning›
{ … }siden jeg kom jeg hjem fordi jeg har et par
 …  yderst beskjedne og tarvelige huse med et
noen klipper og lit skov – og et med et litet gårdsbrug
– Det er her jeg opbevarer alle disse utkast – og
osså her jeg arbeider på auladekorationer Kommentar og andre
billeder som man { … }ønsker jeg skal lave mussæum af


    Folk forstår ikke at jeg har såmange
billeder (mærkeli nok vil samtidig at jeg
skal lave et mussæum)

    Sagen er, der er mig nødvendigt at
ha mange billeder om mig – Desuten er
de allerfleste store skitser da jeg i motsætning
til andre maler skitsene store og lar dem
stå på blindramme istedetfor sammenrullne
– Men alle billeder {er}har jeg brug
for til hjælp for mi{ … }t arbeide – En del er
meg osså nødvendi til utstillinger –

    Kort og godt de er mig nødvendige
absolut nødvendige til mit arbeide –


    { … }Selv min melkegut spør mig hvorfor
jeg har såmange billeder – Hvorfor sælger
jeg ikke som andre malere –

    Sagen er at jeg har billeder over den i musæer
over den hele verden – og her i Norge og Sverige store
samlinger i Musæer og private

 

Munchmuseet T 2703 bl. 16v

    { … }Andre dekorationer

    Sommernat (Sommernatsdrøm)
Fortsættelse eller variation af
livsfrisen – Mænd og kvinner
i Grupper og liggende på jorden – Mellem granstammer
Kvinner og Mænd – kys skimtes mellem stammerne der
danser der elsk elsker i den lyse nat

    Mot lyset
    Nøgne  …  mennesker søger
over bjerge og gjennem stier til lyset
(Indsendt som udkast No 2 til
Aulaen 1913) { … }Menneskebjerget  … 
Mennesker stiger opover og på hinanden
mot solen – { … }De danner tilslut
et { … }mennesketårn omgivet af lys –


    Arbeiderdekorationerne
    { … }Påbegyndt 1909 Påbegyndt 1909
i Kragerø

 

Munchmuseet T 2703 bl. 17r

    Det var dengang Aftenposten ikke
tålte at se en nøken Arm men
uten å og kom i raserianfald ved
synet og ro{ … }pte på politi, Værkene skulde
boykottes

Nu synes den på Tørtberg at
rent ut fraade i nøgenhe‹d›


    Det var ingen bitterhed fordi
min 20 års plan min Kongstanke lå fjernere end
noensinde


    Jeg havde vel næppe udtalt
disse ting hvis det ikke var for
rimelig at bli fri for alle disse
trakasserier jeg har fået siden jeg kom
tilbake til Oslo fordi jeg har alle disse
huse og alle disse billeder

    – Det er fordi jeg har forstået der ikke
var annen udvei end på denne  … 
måte at få udført hovedværkerne i min kunst
Fremfor alt livsfrisen –

 

Munchmuseet T 2703 bl. 18r

    Da jeg var en ung fattig ung maler
og b
for og forfulgt maler og Obstfelder
holdt en tale for min kunst i
Stu{ … }dentersamfundet holdt Scharfenberg
en tale hvor han som {B}bev bevis
for at min kunst var slet var at
jeg var af ender var tuberkulose og sindsygdom
 …  i min nærmeste familie –

    Nu da jeg er nå{ … }et frem og tjent noen
penger vil man at jeg ikke skal
male men befatte mig med borgerlig
gjøremål som jeg intet forstår af – og mi
jeg tillades ikke at lide af en svær
bronchit og en svær nervesygdom –
hva jeg har li{ … }dt af hele mit liv –

    Det er disse ting der gjør at jeg hvis
jeg overhovedet skal udføre noget må
holde mig absolut isoleret herude
– Det er ikke til glæde for mig at
jeg må udestænge mig fra al selskabelighed
da  …  vor familie egentlig er { … }at en
selskabelig natur –

    Men det er den ‹bitre› nødvendighed

 

Munchmuseet T 2703 bl. 19r

    Når jeg har disse par  …  huse tarvelig
huse – med have er det ikke forat spise
æbler – ei heller er jeg Munchen går i enge
Munchen nok sig more kan – Det er for at
være i ro – og forat udføre i friluftsatelier
de dekorative opgaver man ikke har
villet give mig – Alt guld  …  skal jo
blot flyte et sted hen som Hartmann sier


    Da jeg efter mange års omflakken
kom hjem fra hospitalet i Kjøbenhavn
1909 fik jeg Auladekorationerne Kommentar

    Det var med store betænkeligheder
jeg gik ind herpå og man måtte
skrive og telegrafere til mig mange gange
før jeg sendte ind skitser

    Det var ‹noket› utenf ganske utenfor
hva jeg i de mange år havde holdt
på med – Livsfrisen havde jo mine
hele tanker og jeg var fremdelses { … }i arbeid
med disse  …  Jeg gjor udførte den efter
{ … }flere års arbeide – af og med udlæg
til de store omkostninger af egne penger og

 

Munchmuseet T 2703 bl. 19v

med en værre strid med
Aftenposten og Aftenposteni{ … }anere
end noensinde –

    Livsfrisen mi{n}t hovedarbeid
mest gjennemtængte og gjennemlevede
arbeide blir der ikke tænkt på
selv efter at Aula billederne Kommentar var
færdig og jeg havde vist jeg magtet
store opgaver – Jeg fik ikke ‹udnyttet›
mine gjorte erfaringer

    Istedet lod jeg mig overtale til at
skille mig af med flere af de
vigtigste arbeider forarbeider til
livsfrisen – De kom til Nationalgalleriet
og Rasmus meiers samling

 

Munchmuseet T 2703 bl. 21r

    Livsfrisen er  …  aldrig bleven forstået
her i lannet – Man har aldri funnet støtte
– Blot mødt en motstand til raseri og
politipåkaldelser af Aftenpostenianerne – Der især
fandt den usædeli og oprørende da der
fandtes nøgne ar{ … }me der –

    Den har været tænkt og malt som sammen-
hængende monumentale billeder – { … }Men
man har kommet med slike tåbelige
invendinger som at den var malt i forskjellig
størrelser og at noen var malt i olie andre
i tempera – Det er jo skitser bearbeide i løbe
af {2}30 år – Det er tænkt { … }forandret når
lokalet fandtes – { … }også i betydeli forstørrelse

    Renæsancens mestre malte sine
dekorationer som monumentale billeder
der indrammedes i rummets stil –
– Det er mærkeli da Vigeland har
samme indh{ … }old som mit om end
mit utkast var gjort  …  færdig – og
udstilet som dekorerende et rum flere
ganger – før Vigeland begyndte på sit –
– Det er det mest gjennemtænkte og
gjennemlevede af mine billeder dekorative
utkast – Men selv for 15 år siden forstod
man ikke at dette lå nærmere til stor
mig end noget annet – og burde { … }komme
{ … }til utførelse

 

Munchmuseet T 2703 bl. 22r

    Nu er jeg
    Dette er vel nu af mange grunde vanskeli
at tænke på – H

    Men jeg mener derfor det vil leve –
    De ufødte tanker er de skjønneste sier
Jatgeir skald Kommentar.

    og Sokrates tegnede sine cirkler i san
og triangler is is i sand – op af dem
steg tanken kom det virkelige kunstværk
– og en kultegning på en kridtvæg
kan have mer kunstnerisk betydning
end det mest utførte kunstværk


    Helt er vel tanken som ligger til
grund for k …  mine dekorative billeder
til Livsfrisen ‹uutførlig› – og det kunde
have havt sine farer at få frit
anledning til at udfolde sig {i}på denne
måte – at blotte et menneskes indre


    Det vilde kanske { … }blive formegen
tråkken af menneskefødder i ens på ens
Nyrer – Hjerte og indvolder

 

Munchmuseet T 2703 bl. 23r

    Det er utroli hvor folk står

med hellig ærefrygt for alt som heter
fresco, høire sidefelt og venstre sidefelt –
Det er barnelærdommen om R …  Michelanchelo
og Rafael der står i hode på de lærde –
Michelanchalo og Rafael malte
dekorationerne som de malte sine billeder
blot lidt bredere – (og ute af sine hjerter og nyrer) så lod de dem
indramme – Det dekorative overlades til
det arkitektoniske – Da de dengang var arkitekter
gjorde de det selv –

    – Havde jeg bare lavet en et påfund
og et navn for. Ex k …  tat en del
af billederne sammen og kaldt det
en sommmernatsdrøm – så havde
gået lettere – så gjorde Vigeland han
kaldte det en fontæne –

 

Munchmuseet T 2703 bl. 24r

    Når bystyret åbent erklærer at
alt skal samles til Vigeland – så
kan jeg med min bedste vilje finde
ikke finde det rikti så stor billedhugger
han er –

    Jeg kan blandt annet ikke nægte for
at mine dekorative utkast som jeg har
arbeidet sig på i 40 år – er af samme
livsindhold som Vigeland – men var
gjort og omtrent færdi som store skitser
flere år før {han}jeg anbefalet at han skulde
få fontænen som bestilling –

    Det havde jo kostet en liden brøkdel
af hva Vigelands har kostet –

    Ligeså forstår jeg ikke at der ikke kan være
andre unge genier der stræver og kan
være ligeså stor begavede –

    og hvorfor skal der kjæmpes så for at
få et kunstens hus – Fattige malere
har skaffet byen ved iarb ‹slit› i
et halvt århundrede – et kunstnerhus
som skaf gave der har gjort byen
til en større by – Her er det såvidt
kunstnerne får lånt 100,000 kr – og hva
får Nationalgalleriet til inkjøb og annet?
– Al ære være min gamle ven {v}Vigeland
men for meg der har fåt føle hvor
vanskeli det er at få penge til sit arbeid
svimler det for ved at høre om deres
Milionbidrag –

 

Munchmuseet T 2703 bl. 24v

    Nu vet jeg ikke det bare er af
det gode slig at få om jeg frit
som Vigeland havde fået formet
alle mine indfald –

    Man må gå med ængstelse til
sit arbeide og føde sit barn med
smerte –

    Det er vel heller alti rikti at slig
ide får udføres til ende
Det Rodin var indpå det men
det blev med tilløbene –

    Og skjønnere Musæum findes ikke
af ny kunst – Det ser ikke ut
som et større fængsel med indespærrede
fanger eller skole et vældi akademi
med arbeider på arbeider paraderende

    – Det kan vel bli formeget
Man søger jo til sikrest til
sig selv for at udforske livet
men det er vel ikke kan bli
vel lidt for meget af at la
folk tråkke og vasse om i ens
indvold{ … }e

 

Munchmuseet T 2703 bl. 27r

    Det riktige havde været at
man havde ladet mig få anledning
til at ud{ … }føre det værk jeg anser
for mit hovedværk livsfrisen dengang
da jeg var nået såvidt at det i store
utkast dannede et hele – der havde stået
sin prøve i en række af utstillinger
opsat som dekorativ frise i {b}Berlin
og Leipzig og udstillet samlet gjentagende
gange i Oslo og Bergen og ellers i De forskjellige
tider!

de skandinaviske lande – { … }Det var mit
det mest gjennemtænkte gjennem{ … }arbeidede
og gjennemlevde arbeide – et arbeide der
tog mig en Menneskealder – Jeg underskrev
ans{ … }øgning om at Vigeland skulde få
sin fontæne uten uten bitterhed –
om der end varhavet samme ide som
livsindhold som mit – Vigelands var
i sin begynnelse mit var færdig
i alfald som store utkast – der i og for
sig kunde brukes til fris – Jeg havde
rigtig‹n›ok tenkt mig den forstørret

 

Munchmuseet T 2703 bl. 27v

    Jeg burde havt det dengang.
I 1903 fik jeg derimod den
værste overhaling af Aftenpostenianerne
og andre – og det i Oslo

    Jeg burde havt den dengang
{–}da jeg h var midt oppe i det
og billederne havde en fuldstændi
sammenhængende stil –

    Det var tidens  …  påvirket af
tidens stil – som Vigelands
fontæne – Man gav den stil
slængordet jugendstil – Med rette
og urette – Der var som nu med
den kubistiske stil megen manier
og nogen
maner med osså megen
{ … }rikti tidsstil – der havde sin berettigelse
og nytte – Pointilismen var farvens
rendyrking – den såkaldte jugendstil
/ liniens rendyrking – det var naturlig
at formens rendyrking så kom med kubismen
– Vore yngre malere der dekorerer er
har jo alle påvirket af kubististisk
stil – Der kommer snart en tid
hvor den osså får et slængord

    Hvis jeg havde fået den udført håber
jeg da jeg havde såmegen fornuft og jeg ikke lod
den {s}frisen strække sig hele Karl Johans gade ‹gjennem›
Det kan bli formegen tråkken af folk i ens i ens egne indvolde

 

Munchmuseet T 2703 bl. 28r

    Isteden
    Det var nok ingen hjemme der faldt
på det – istedet fik jeg noen mindre
opgaver at slags at dekorere af
Dr. Linde og Max Reinhardt – De
blev im{ … }idlertid ikke anvendte – Me
De kom senere i Nationalgaleriet i
Berlin – i Musæet i Lübeck og
Hudtwalcker dekoret en sal hos sig
med en den halve Reinhardtfris –
J { … }Da jeg kom hjem efter lang
tids sygdom fik {i}jeg opdrag at
dekorere Aulaen – Det var jo noget
der lå noge noget tilsiden for mig og
mange skrivelser og telegrammer
fik jeg før jeg indleverte skitsene –
De fle Mange husker hvilket
under hvilken motstand jeg måtte
udføre dette arbeide – Jeg måtte atter arbeide
med sværdet ved lænd – og selv
lægge ut alle utgifter – til arbeidet
i 5 år – Imidlertid fik mine gode
venner mig overtalt til at splitte
livsfrisen – noen i Bergen noen her
i Oslo

 

Munchmuseet T 2703 bl. 28v

    Det er alk ikke såletså let nu
at ta  …  den op til at
dekorere en større sal –

    Hele salen havde ikke behøvet
at være nu større en Aulaen til
værket – Det kunde sked for en 300,000
kr. hva Fontænen kostet –
og at man havde nok af
penger viser jo Vigelandsanlægget

    jeg havde forhåbentli den fornuft ikke at hale livsfrisen
op hele Karl Johan – Det kan bli formegen vassen i ens egne indvolde

    Det er ikke så heldi nu at
forstørre livsfrisen som den dengang
var færdi – og At {Da}Jeg måtte
da søge tilbake til den gamle
stil – og det vilde smage mig
dårlig –

    Desuten ved jeg ikke nu om
jeg har kræfter til at udføre
et større arbeide

    Jeg har senere fortsat på
Ekely med livsfrisen – og andre
dekorative arbeider – Derfor har jeg
de to eiendommene – Huset i { … }skjærgården
nær Hvidsten og et lide la{ … }ndbruk på Skøien
Aker Der har jeg af opført flere
boder og åbne huse med himmel … 

 

Munchmuseet T 2703 bl. 29r

    Jeg håper jeg havde den fornuft ikke strække livsfrisen ut i
længden – Det kan bli formeget af vassen
af folk ens egne indvolde

tag hvor jeg hænger de svære utga ut{ … }kast
op – D

    Alle { … }At jeg har dise to eiendomme
{ … }tarvelige og bl{ … }ot arbeidsrum har
voldt Oslo  …  mange megen
mange betænkeligheter og ærgrelser –
{ … }Mand og mand immelem er
det summet og skumlet – mig
til ikke så liden ‹gene› og direkte
skade – At jeg af egne tjente penger delvis, og mange i utlannet tilater
mig at bruke såmeget til den kunst jeg har levet for!

    De De sene billeder af livsfrisen
ligeså de øvrige dekorative utka
utkast har naturligvis skiftet stil
efter min senere utvikling –

    Jeg arbeider stadi på disse – Men
Som sagt om jeg nu får kræfter
til at få udført et større dekorativt
arbeide er noget uvist –

    Som det nu er arbeider jeg best i
fuld ro herude – og jeg må si det er absolut nødvendi at ha ro Mine billeder er
nødvendige til mine dekorative arbeider
ligesom de er studier til nye –

    For tiden kan jeg altså ikke tænke
på et musæum – så ærefuldt forslaget er mig
At en så stor samling billeder samles
i Galeriet finder jeg umuli – Galeriet er for  …  alle f
Norsk Kunst og fremed Kunst – og en maler bør ikke dominere

 

Munchmuseet T 2703 bl. 29v

    Når jeg i ro får male på
mine billeder herute uten alt formeget
at misundes for mit landbruk hvor
der voxer urter og træer ‹korn› og malerier
og der at holde { … }på med store arbeide
vil jeg ennu kunne få { … }malt en
del – og kanske i stilf stilhed få
ud færdi med noget
For jeg har ikke i mange år
fåt den ro jeg må ha


    Jeg er ikke sikker på om
et Musæum er så heldi
– I regelen er et Musæum
af en enkelt kunstner mødested
for elskende der i ro kan kysse
hinanden – Ofte virker de som fængsler
eller opstablede vareboder

    Jeg har jo nok af billeder
{ … }M – Billeder jeg i sin tid fik
10 20 og 100 kr for eller ga bort er nu i
Musæer hele verden over –
og her i Oslo i Bergen og Stockholm
fins større samlinger i Mussæer
og hos privatpersoner

 

Munchmuseet T 2703 bl. 30r

    Det er høist tvilsomt om jeg nu kan påtage
Som det  …  mig en større opgave – men
h …  Det eneste mulige forekommer { … }‹det›
mig nu er om jeg { … }fik e{t}n tilstrækkeli
stort rum til utførelsen af et
af mine dekorative arbeider –
Raadhuset har ikke sale der vil
passe til dette – Men som sagt jeg tror næppe jeg kan  … 

    Det vilde koste nogele hundrede tusind
kroner men vi har jo Hartmanns
ord for at i løbet af 2 Menneskealdre
skal al{ … }le penger til kunst foruten
til Raadhuset (Der jo er noget annet end
bare kunst) blot gå til Vigeland – { … }Til mig
kan vist borgermester Hartmann ikke frygte for pengeudlæg

    Kunstnerhuset er en storartet gave
til Oslo by fra en sam fattige kunstnere
der i årevis har strævet forat få det
reist – dette hus der har gjort Oslo til
en ny by –

    Det var såvidt kunstnerne fik lånt 100,00 kr
som tak for gaven


    Det er ikke mer end 13 år siden
det stilnet af på den Kanodade
Aftenposten og Aftepostenianerne holdt
gående i anledning Aula billedene Kommentar – Det er
noen og tyve årside siden de samme fik raserianfald
ianledning livsfrisen – I 1{ … }904 ropte de samme på
politi ianledning en nøgen arm – og Blomquist skulde boykottes

 

Munchmuseet T 2703 bl. 30v

    Aftenpostenianerne kan ikke få
nok af nøg{ne}ent arm og ute på
tørtberg


    Når jeg kommer med nogle bitre
bemærkninger om at mit hovedværk
ikke har fået nogensomhelst stø{rr}tte og
til utførelse og mest mødt med hån og
ligegyldighed – så er det ikke fordi jeg
syns man heroppe har vært sa dårlige
til at give malerne dekorative bestillinger
– Kanske mer end annensteds – Det har
rigtighok vært privat.  … 

    Jeg syns for. Ex { … }at det er ikke i mange
lande  …  kunstnere får en slik bestilling
som Auladekorationerne Kommentar. Jeg tjente
riktignok ikke på det – Jeg arbeidet på
det i 5 år og jeg måtte selv lægge ut
op omkostningerne før jeg vidste at jeg skule
få bestillingen – og jeg { … }fik ikke en øre
før p arbeidet var levert –

    Jeg Mine utgifter betaltes med
førkrigspenge – og ho{ … }noraret betaltes
me 80,000 kr betaltes med efterkrigspenge
– Bare at ta billederne ned og la dem
fernisere kostet 10,000 kr –

    Men som sagt det er ikke mange
der får slig opgave –

    Hvorfor jeg kommer in på det er at
med i all beskjedenhed synes min opgave der
var  …  { … }færdig i indre målestok og { … }prøvet overalt
 …  5 år Vigeland begynte på sin { … } …  ligeså
berettiget til at støttes som Vigeland – Jeg er ganske uenig ‹men›

 

Munchmuseet T 2703 bl. 31r
Om at fremvise atelier

    Får jeg se på Deres atelier?
Det høres let ut – men det
er ikke så

    For de malere der har motagelsesatelier
beregnet på salg og portrætmaling ja –
men for malere som mig der blot
har arbeidet for øie og hvor alt ligger
hulter til bulter – skitsebøker – utkast
til malerier halvfærdige malerier – er
det vanskeli –

    Man tror her kan man rumstere
som man vil –

    Værste når det er to der kommer
taler man med den ene så er den
annen optat med at dra frem alt
som ‹man› jeg har skjult – og ikke ønsker
at vise frem –

     …  Skitsebøker er dagbøker – her fins
optegnelser og masse ting man ikke
vil vise –

    Et stygt atelier som mit er som en
Di{ … }gters åbne skrivebord eller en
foretningsmands åbne kontor


    Hartmannn som sier alt går til Vig{ … }eland

 

Munchmuseet T 2703 bl. 31v

    Det er som at kigge i alle
digterens manuskripter og breve
– Det er som at gå i foretningsmandens
eller en advokats åbne skuffer og
jernskab

    En gang så jeg en god ven
fordubet i mine mest private
breve – Hva gjør Du der sa jeg
– Det intresserer mig sa han

    Når jeg dyrker disse 40 mål
er det delvis forat prøve på
at formindske de uhyre årlige utgifter
dette svære apparat  …  skaffer
delvis forat gjøre nyttiggjøre ‹alt›
delvis af interesse og fordi mit og hode
og mine øine ‹hviler› i dette arbeide
at gå omkring og se på –  …  Doktorn
har forbudt arbeid ute, men jeg
har gjennem årene lagt mig
efter adskillig viden i havestel og jordstel
og det kommer til nytte

 

Munchmuseet T 2703 bl. 32r

    Det er utroli alt de{nne}t nonsens
folk har funnet på i anledning
mine dekorationer.

    Jeg havde udstilt blandt de øvrige
nogle utkast der var malt med
limfarve – straxs hed det at dekorationer
må jeg males med en sort maling
– Så var de forskjellige –

    Som om alt dette ikke kunne ordnes
når der blev anledning til at utføre den


    – Mat I anledning Aulabillederne Kommentar
var det høist mærkeli jeg { … }har skrevet
en liten g komedie i den anledning –

    Krohg fandt at det til ‹helvete› at en
fisker fortalte historier – Apostlerne var jo
fiskere – Desuten var jo det hele symbolsk
Brøgger videnskabsmand erklærte at
der ikke fandtes egetræer ved kysten
En{ … }hver kan reise til Kragerø og fin se
de Eger jeg har brugt til model

    Brøgger sa osså at han vidste at
stene aldri var blå – San{n}dsynligvis har
n aldrig vidst at en Hest kan være zinoberrød

 

Munchmuseet T 2703 bl. 32v

    Værst var det med Alma mater
– Hun havde formange barn – 10 stykker
– Alma mater bør naturligvis ha
mange barn –

    Så var det galt at hun sad
påklædt når gutterne badet
Langs hele Oslofloden kan man
se dette syn.


    Bystyret kan kjøbe for så
mange milioner det vil af
Vigeland – men knib ikke af
for annet som osså er viktig
{ … }la millioner osså til Musik
og andre andre kunstnere og kunstarter

 

Munchmuseet T 2703 bl. 33r

    Jeg underskrev  …  andtagendet om
til fordel for {f}Fontænen den første
uten bitterhed om { … }jeg end i 20
år havde arbeidet på en lignende
ide livsfrisen – {d}Der desuten var udstilt
som fris dekorerende store rum i
Tyskland (Forhallen til Secesion) ligeledes
Hovedvæggen i Æresvæggen i l’independante
og mange andre steder – osså her i Oslo forat
bleven truet politi og overgydt hvergang
med  …  { … }raseri –      (Tiden for udstillinger)

    Men { … }jeg vidste jo ikke at jeg
dengang havde underskrevet at alt
guld til kunst skulde i { … }50 år
bare flyde til denne –
Ennu sier og disse dager udtaler Borgermesteren i byen { … }alt
guld til {Vi}Fontænen –

    La ham f Vigeland få guldstrømmen
men ta det ikke hva an fra annen kunst
{ … }det der trænges til andre annen
kuns{ … }t – La {dem}disse osså få guldstrømmer

    Jeg vet af egen erfaring at det
ikke bare er det hævdede det
 …  er vigtigt at støtte – Jeg tør vove
at være så ubeskjeden at si at mine
arb dekorative arbeider i sin tid
kunne ha nydt godt at guldstrømmer
og fortjente det lisså godt
– Og der kan være mangt at give der
forekommer af m i nærheden af denne g{l}uld-
strøm uten at læske – Så har vi musikken

 

Munchmuseet T 2703 bl. 33v

vi har ingen ob opera –
    alt dette har vel osså betydning
for folket

    Her kunne osså trænges noen
milioner –


    For en 20 år siden { … }havde en
ganske liden brøkdel af milionerne hju
hjulpet mig til at fuldende mit
livs hovedværk det mest bespottede
men osså det mest anerkjendte – det
mest intense, gjennemtænkte og gjennemleve{ … }de
d …  – og fåt givet det plads i Oslo
– At ikke summen behøvet at bli
så stor skjønner man ‹ossaa› det  …  de kolosale
billeder i Aulaen arbeidet på i 5 ‹år›
fik jeg 80,000 kr for – Med egen
bekostning af de svære utgifter –
(Det kostet 10,000 kr bare at fern ta
dem ned og fernisere dem)

    {D}Nu kan jeg fortælle Hr borgermester
at det er forsent og at han ikke
behøver at frygte for utgifter fra
min kant – Han har heller aldri havt
det

 

Munchmuseet T 2703 bl. 34r

    Det er ikke nok med at dette
mit hovedværk der  …  har som in
indhold et mennesket kamp fra barn
til det stiger mot lyset { … }(i menneske
bjerget  …  og som er arbeidet på i 40 år
ikke er blit forståt til har fåt nogen
støtte i Norge blot hån – medens
det er disse billeder der Ta der
i  …  utlannet har vunnet stærkest
interesse – Det er nærmest blot mødt
med hån –

    Men jeg har sogar stad måttet møte
døie chikanerier fordi jeg har tilladt
mig at bruge mine surt fortjente
penge til disse billeder fuldførelse og opbevarende
– Det har jeg kunnet komme billigt til
ved at skaffe mig to mindre eiendomme –
hvor himmelen er ta atelierets tag –
Jorden dets gulv og jeg har opført trævægge til at
ophænge billeder på

    Mand og mand imellem har det
Jeg været til stor forargelse at jeg
havde disse par små tarvelige eien huse
med lidt jord om.

    Ligningsvæsenet forstyrret mit arbeide
i årrække med sine kalkulationer der alti
var stik modsat mine –

    Man vi forlangte at jeg skulde betale
skat af hvert utkast til dekorationerne og hver tanke jeg end

    I flere år har jeg osså været den eneste { … }kunstner i
den vide verden der har betalt skat af sine tanker og manuskripter

 

Munchmuseet T 2703 bl. 35r

    Når man betænker at Aulabilledernes Kommentar
k nedtagning og fernisering
kostede 10,000 kr kan man tænke
sig at jeg har havt utgifter ved
disse arbeider –

    { … }Livsfrisen består af circa 60 { … }større
og mindre felter – dertil mange rent
løse rids –


    Spørger man mig om Vigelands
fontænen så { … }kan jeg ikke si annet end
at jeg med forbauselse  …  må indrømme
at jeg studser – studser over hva gives
til kunst – Vi som er vandt til
en slig veld så li{ … }det af  …  denslags
{ … }fra stat og kommune

    Meg er det uforklarli at som Hartmann
åbent sa – alt til Vigeland
– Giv Vigelandsforntænen så meget
I vil – men ta det ikke fra hva
{ … }der der skulde gå til annen kunst
– Ta ikke af de små skaalene til
and{ … }en kunst og held alt op i det
store fadet til Fontænen

 

Munchmuseet T 2703 bl. 36r

    Og jeg må si – jeg vet ikke om
det er så ‹nøden› en slig ophoben
– Og jeg kan si annet end at
{ … }jeg finder lisså godt man kunde
‹tat› en liten brøkdel – det havde været
nok – til mit hovedværk livsfrisen
som slutter i menneskebjerget mot lyset
og som jeg har arbeidet på i 40 år

    Det er samme  …  ide som Vigelands
og jeg tillader mig at påstå det er
ligeså viktigt som fontænen

    – Nu efter 40 år er det naturligvis
forsent at udføre disse store rækker
dekorationer som har ligget færdi
i utkast ogstore og ‹små› – og blot
behøvet et passende stort lokale

    – Jeg får nøie mig med tilløbet –
og skitserne og ‹tan›kerne – der stiger op af
triangler og cirkler i en høiere sfære –
og det er ikke altid det fuldførte der
er det bedste


    { … }Ideen til dekorationerne er det samme
jeg osså i circa 40 har brugt til
 …  en serie  …  gravurer – E{ … }t menneskelig
fra ‹banet› til det stiger op i menneskebjerget

 

Munchmuseet T 2703 bl. 37r

    Mussæum ærefuldt men vet ikke
om det passer – er ikke sikker på
at Mussæum er bedre end billeder på
{ … }almindelige mussæer

    – Hovedsaken havde været om
endelig mit hovedværk påbegyndt
i 80 årene – for tyve år siden hovedsakeli
færdig som store utkast – Fåt stor
anerkjennelse { … }overalt i Europa –
Det mest gjennemtænkte, gjennemarbeide
og gjennemlevede af mine ar værker
endelig havde en plads – Det er jo
circa 60 dekorative ut{g}kast – så det
måtte være stor plads

    – Når så meget kan o{ … }fres
Vigelands forntæne burde det
osså kunnet give vært penger
til mit værk der er af samme
ide som Vigelandsfra menneskets
fra fra ungdommen {til}gjennem kampen til
‹enden› med  …   … menneskebjerget
 …  Mit værk var væsentli færdig
og anerkjendt ute i Europa da Vigeland begyndte
sit –

 

Munchmuseet T 2703 bl. 38r

    Jeg fik en stor opgave til Aulaen
og jeg { … }f …  vilde funnet det rimeli
at jeg ikke fik flere opgaver – skjønt
jeg jo havde fåt adskillig erfaring
med arbeidet {da}jeg gjerne vilde anvendt
– { … }Men når jeg ser de millioner
der går til Vigelands fontæne kan
jeg ikke nægte for jeg føler en bitterhed
over at mine livsfris og  …  friser
livsfrisen og mot lyset ikke har fået
nogen forståelse og støtte – og ikke i tide
fåt anledning til udførelse

    Det vi må Det er jo samme ide
som Vigelands men påbegyndt og
om påbegyndt 20 30 år før han
begyndte på fontænen og gjort færdi som
afsluttet hele og udstillet mange år
før han begyndte på {s}fontænen

 

Munchmuseet T 2703 bl. 39r

    Spør man mig om hv hva
jeg mener om font{ … }ænen så
vil jeg si det er vanskeli at
si no mot hva der gives til
kunst – men skal jeg være åben
så må jeg si at det svimler
for mig de svære summer der går
til den – Efter hva jeg har selv har
fåt føle hvor pengene sidder tungt
når det gjælder kunst og så mange
andre –

    Og Har  …  bystyret raad
sa giv Vigeland så meget det vil
men lad tag det ikke fra alle
de små kilder der  …  ellers kunde
gået til muligens enda viktigere
kunstneriske øiemed –

    – Jeg selv har fåt føle det med
mit hovedarbeide …  livsfrisen og mot
lyset – som der som store udførte
udkast har været færdi før
Vigeland begyndte på sin fontæne ‹der›
har lignende motiver og indhold som min

 

Munchmuseet T 2703 bl. 40r

    Mine arbeider blev i 20 år modtat
med hån og raseri – og 20 år efter med
ligegyldighed – og jeg har da måttet
arbeide dem såvidt jeg kunde færdi
ved hjælp af e{n}t på af noen friluftsatelier
friluftsatelierer som jeg har opført
på den lille skjærgårdseiendom Nedre Ramme
og det gamle gar{ … }tneri Ekely –

    Det er omtrent 100 større og mindre
udkast { … }til disse friser –

    Jeg Billedene er Disse friser { … }har
i Paris og Tyskland { … }ved en række
udstillinger som færdig friser gjort me
 …  bli gjort mest opsigt – og  …  anerkjendt
af alle mine billeder – og jeg om jeg sel

    Aulabillederne Kommentar
må si det jeg mener de er ligeså
vigtige som Vigelands fontæne.

    De er mine mest gjennemtænkte gjennem-
arbeidede og gjennemlevede arbeider

 

Munchmuseet T 2703 bl. 41r

    Eventuret om mine hundrede
Maler Villaer, min ophoben af
billeder.

 

Munchmuseet T 2703 bl. 58r

    Du må helt  …  rolig og
saglig forklare Andrea mine omstændig-
heder som jeg har forklaret Dig

    Som det nu ser ut til kan vi
ikke påregne mer sammen end
12,000 kr årlig – Så har jeg store utgifter –
til mit arbeide

    Du må forklare hende at
jeg har såmeget at tænke på
at jeg absolut ikke kan ta
mer mig –

    Jeg Forat undgå forstyrrelser
er det at jeg stænger mine atelierer
på Skøien og kommer til at
blot opholde mig på reiser –
kanske flere år – Foretninger og
brysomme ting må jeg helt
undgå { … }– Det er udelukket for mig

 

Munchmuseet T 2703 bl. 58v

have hennes søn at tænke på
Der bl {D}Jeg greier det såmeg

    At Du kan heller ikke det
vil jo bli det samme –

    Du forklarer hende altså at
jeg ikke blir i Oslo og da vil
hun forstå det er umuli.

    { … }Du må greit forklare hende
at tiderne er nu så at malerne
må indskrænke sig – Hvert land
kjøber blot af sine egne kunstnere
Her i lannet er mange malere –
og de skal leve –

    Tyskland kjøber intet

    Du må si hende at det
er for hendes skyld at dette forklares
hende så hun ikke blir skuffet
Det

 

Munchmuseet T 2703 bl. 59r

    ‹Moldenhauer› er meget nervøs
og det er meget uheldi for Dig
at være sammen med en { … }slig
Han kan mene det godt men det
er greit at for {d}Dig er det riskabelt
og blot uheldi


    I Tidens Tegn Fredag er jeg interwievet
interviu{ … }vert – Der sier jeg at jeg skal
forlate Skøien og Oslo forat få den
nødvendige ro –


    Det er klart at meningen er
den først at få alle barna på
mig hernede og så kommer hun.

    Mørk, Høst og mange jeg har talt
med sier det er vanvid at gå studieveien
\– Den praktiske er det rigtige – Han får gå
i farens virke
/

    Alt dette har vært en længe
udklækket plan – Hun begyndte for
4 år siden at skrive så vakkert om
at hun skulde pleie mig –

 

Munchmuseet T 2703 bl. 75v
    
    Kjære Thiis


    Nogle mefistoer Borg

 

No-MM_T2703-99-V