Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 137 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1890, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 96. Munchmuseet
Brev fra Edvard Diriks. Datert 11.11.1890
«jeg har et bud paa Din «Nat» stort 100 Kr. vær saa snil at skrive til mig om Du vil tage mod det eller ikke.»
MM K 97. Munchmuseet
Brev fra Edvard Diriks. Datert 26.11.1890
«igaar fik jeg Dit brevkort. Saasnart jeg har faat tag i billedet skal jeg besørge det, og pengene strax blive sendt. Det er dokter Arentz som er kjøberen, og der er intet i veien for at udstille det paa Gøteborgerudstillingen.»
MM K 98. Munchmuseet
Brev fra Edvard Diriks. Datert 06.12.1890
«det er endelig lykkedes at faa fat paa maleriet, og jeg har idag modtaget pengene for det men sender dem ikke til Havre, da jeg haaber, at Du ikke længer er der, hvis Du faar dette saa lad mig strax vide, hvor Du vil have dem sendt hen.»
MM K 663. Munchmuseet
Brev fra Erik Lie. Datert 04.03.1890
« Jeg skulde hilse fra min mor og sige, at de 50 frcs. ligger og brænder hos hende. Naar Du havde noget ferdigt, vil Du og kan Du ikke da ta Goldstein med Dig og se op til os en aften? hvad?»
MM K 835. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].11.1890
« Tak skal De ha for brevet Deres, det var saa hyggeligt aa faa detfo, trods at De nok var en del anløben i hode. Aa, ja, det er godt aa ha flasken aa trøste sig med, naar de tunge tider kommer. Ja, naa maa De da være kommen til Paris for længe siden, efter aa ha tat afsked baade med den «entandede» og den som «var pen i ansikte.» De er en snurrig bok, De Munch, ved De det?»
MM K 843. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert 1889-1892
«Naar jeg engang imellem faar lyst til at skrive lidt til Dem, ved jeg aldrig, hvor De er. I Paris er De vel neppe i den varmen. I Kristiansand er der en mulighed for, at De er, men det sikreste er vel Kristiania. – –»
MM K 844. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert 27.02.1890
« Monsieur Edvard Munch  Hotel de Champagne  Rue de Condamine 62  Paris  La France»
MM K 845. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert 11.12.1890
« Monsieur Edvard M …   adr. Cafée de la régence  Paris  \au nouvell Hopital du Havre/  \Havre S.  … 
MM K 1222. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 08.02.1890
«undskyld at jeg ikke for lang tid siden har skrevet og svaret på dit kort. Men jeg har været svært optaget og ikke rigtig frisk en tid.»
MM K 1408. Munchmuseet
Brev fra Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier). Datert 11.09.1890
«Under 3 dm. har det behaget Hs Maj. Kongen at tilstaa Dem et Stipendium paa Kr 1500 for i Udlandet at fortsætte Deres kunstneriske Uddannelse og med Forpligtelse til inden 6 Maaneder efter Reisens Tilendebringelse at med- dele en almindelig Beretning om den Plan De under Reisen har fulgt, og det derunder vundne Udbytte.»
MM K 2010. Munchmuseet
Brev fra Richard A. McCurdy. Datert 15.09.1890
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2011. Munchmuseet
Brev fra Richard A. McCurdy. Datert 24.09.1890
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4374. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1890
«Jeg har havt Brev fra Fru Gutzeit, – hun siger: { … }\«/Jeg har altid før interes- seret mig for den unge Mand og har ofte spurgt efter ham, men jeg vidste ikke om {han}\det/ egentlig kunde være til noget Udbytte for ham at komme herud til os. Jeg har desværre altid saa lidet godt at sige, kunde ikke engang faa sagt ham hvor inderlig jeg ønskede Herren vilde ham.» – Du seer deraf, hun ogsaa før gjerne vilde have havt Dig hos sig, – hun er sød og beskeden. – Du er velkommen naarsomhelst, siger hun. – Hun er lidt tunghørt. – Hendes Datter Fru Dybvad træffer jeg ved Kirken, hun har bedt mig besøge sig. –»
MM K 4375. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.01.1890
«Vi sidder nu samlet med Elisa beth Møller, der er paa nogle Dages Be- søg– i den store Stue, Inger spiller – vi vare paa Veien til Kirken i for middag, men maatte vende tilbage fordi der ingen Gudstjeneste var. –»
MM K 4376. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1890
«Andreas siger nok, at jeg nu ingenting har at skrive, og det er jo sandt – men tænker jeg, at Du alligevel gjerne seer nogle Linier. –      Nu kan jeg sige Dig, at jeg har været forfærdelig ræd for Influencaen i Paris – Gud, ske Lov fordi Du har havt den mildt, – – nu læser vi af Bladene at Attelierene regnes blant de Ste- de den griber om sig. – Papa har blevet sparet for den Angst – – Du veed – hvorledes han tog saadanne Ting. – Han»
MM K 4377. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad, Andreas Munch. Datert 16.01.1890
«Kjære Edv. Der findes hverken ikke franske  …  Penge og heller ikke Anvisninger hos nogen Bankier her i Byen – maeske faar de saadanne snart. Bankene vil ikke udstede Anvsninger for en saa liden Sum som Kr 200 Fr – saa jeg maa \ … / sende Penge – hvis du ikke kan vente længer – faar du skrive, saa kan jeg maaske  …  Kreditbanken. Af dine Bekjendte har jeg blot seet Torgersen og Strøm – Stang er frendeles usynlig. Din P. A. M.»
MM K 4378. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad, Andreas Munch. Datert 27.01.1890
«26/1 Jeg kunne ikke opdrive mer end 300 Fr. her i Byen – Det er den yderste Mangel paa franske Penge –Din P. A. M
MM K 4379. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1890
«Hvor jeg synes, det er længesiden jeg skrev til Dig – derfor maatte jeg idag sætte mig ned i den Hensigt, om end Brevet ikke nettop bliver sendt imorgen; jeg vilde jo helst først see nogle Linjer fra Dig . – Du har vel nu faaet Ingers Brev, Du ser, at vi have havt Sygdom – nu er jeg jo bra igjen – det er bare Kræfter, som mangler mig, og de vil vel komme, naar jeg faaer Appetit. – Imidlertid staar alt stille, vore Planer iværk- sættes ikke for det første, – da jeg maa vente paa Knoget mere Styr- ke – jeg tør ikke rigtig tænke derpå engang endnu. – Vi have ikke»
MM K 4380. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.03.1890
«Du skrev, at Du havde opgivet din Adresse til Banken og saa har Du ikke været der, – og vi vare saa trygge – da Stipendiet var kommet afsted. – Søndag. Imorges fik vi dit Telegram, som var skrevet igaar – og bleve vi forfærdede, at Du ikke havde Penge. – Inger reiste sporens til Byen, men det var Søndag, saa Kredit- kassen var lukket, – men saa opsøgte hun den Mand, som havde sendt Pengene, – og det var Lyder Brun. – Han »
MM K 4381. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.03.1890
«Endelig kom da Brev fra Dig, vi havde ventet saa svert – vi have igjen varet bange for Dig. – Du fik altsaa ikke Telegrammet Søndag d 8de som vi sendte det. –»
MM K 4382. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.02.1891
« Nogle ord iaften for at sige Dig, at Stipendiet er hævet, – og at vi sender det i de første Dage i Ugen, – jeg tænker gjennem Kreditkassen, – hvis den vil sende saamange Penge poste restante. – Du ved, vi har nu ingen Adresse. – Altsaa faaer du høre efter paa Post- huset. – Idagmorges fik vi dit Brevkort, – ja det er vist kjedeligt dette, at du har faaet Penger i Smaapluk. – Stipendiet havde hu faaet før – dersom Ansøgningen din havde været fuldstendigere – sagde Andreas. –»
MM K 4383. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.04.1890
«Jeg maa skrive lidt idag, ikke fordi jeg egentlig har noget at skrive om, men fordi jeg har saadan Trang dertil. Andreas reiste igaar til Byen, for at være over de to Helligdage hos Bjølstads. – Han skulde ogsaa sende Dig Brev – han fortæller om de sidste Dages Begivenheder på Hauketo, – Andreas er noksaa hyggelig nu om Dagen; Du kan tro, det ikke har veret greit for ham den- ne Barselhistorie – noksaa ondt for os Alle, dertil kostbart. – Og saa kommer dertil, at Pigen ikke vil afsted – da Forældrene nægter hende at komme hjem, men desværre maa jeg, – skjønt det er»
MM K 4384. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.08.1890
« At Du ikke lader høre fra Dig noget, saa vi kunne vide, om Du er frisk og for- resten om Du har det bra. – – Skulde der være noget Du vil have, saa skriv! – Jeg skal da gjøre Udvei. –      Laura er reist – Torsdag, hun fik følge med Hedvig, som har været i Byen, – Du faaer vel ikke see hende paa Lenge – Andreas reiser til Byen imorgen, har leiet hos Myhrebø – jeg ved ikke om Du husker Navnet. – Vi have nu leiet – hos Norby – 250 for Vinteren, senere bliver det vist 600 Kr Aaret, der er Flere som har seet paa Leiligheden. – Det var ondt at tage Bestemmelsen, Strøget er godt, – baade for Forretning og til at leie bort,»
MM K 4385. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.11.1890
«Dette Brev, haaber jeg, træffer Dig frisk og vel i Paris, – vi havde ventet svert paa Brev, – da dit Lille Brevkort kom, – og synes vi det var noksaa ondt, at Du altsaa ikke havde havt godt af Turen, – Jeg haaber i de nærmeste Dage igjen at faa høre fra Dig. – Veiret her er umaade lig regnfuldt, saa det er næsten umulig her i Nordstrand at tage en Spadsertur for Søle, – det er vel antagelig samme Veir i Paris, mildt er det ialfald.»
MM K 4386. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].11.1890
«– Da jeg kom fra Byen idag, kom Inger med dit Brev, – og kan jeg ikke sige andet, end, jeg blev forfærdet ved at see, det var skrevet fra et Hospital. – Din første Billet blev jeg nok lidt red for – men saa tænkte jeg, (som Du trøstet os selv med) at det var en af dine lette Forkjølelser. – Om Du bare var reist med 1ste Klas Tog-Jernbane kanske Du havde undgaaet denne Sygdom. – Jeg behøver vel ikke at minde Dig om Du maa reise paa bedste Plads, naar Du drager til Paris. – Hvor jeg vilde Ønske Dig herhjemme i Vinter hos os – det kunde vel ikke lade sig gjøre? Du maa overveie denne Sag vel. –      Men, hvor jeg synes det er trygt at Du kom til et Hospital, – for der er vist Pleien udmærket – men drag ikke fortidlig ud. –»
MM K 4387. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1890
«Jeg har jo nu ikke noget egentlig at skrive om, – men naar Du alligevel gjerne seer nogle Ord fra mig, falder det saa ligefremt, da mine Tanker idelig og altid omgaaes Dig. –»
MM K 4388. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.12.1890
«Tak fordi Du oftere skriver, idag fik vi dit Brevkort d. 25., – det har altsaa været en lang Tid underveis. – Det er godt, at Du er forsigtig; – og at Du har bestemt Dig til at blive der, til Du bliver stærk; – – det er saa trygt det. –»
MM K 4389. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].12.1890
«det er godt, at Du er kommen ud. – Jeg har været hos Guldberg, for at faa Rede paa Kinamissionien. Han var snil og hyggelig. – Nu skal jeg sy en Kjole til Laura og sende op; – en Vinterdragt. Inger og Andreas hilser Dig. – jeg faaer vel slutte. – Det var felt at see Resterne af dine Malerier. – Altsaa Carl Johans Billedet, Pastellet og det fra Lian ere ubeskadigede og staaer fremdeles i Butikken.»
MM K 4390. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.12.1890
«Igaar fik vi Brevet dit, som vi havde ventet svert paa, ogsaa af lidt Nysjerrighed, – for at see, hvad Du sagde om Nyhederne. – Det vare næsten utroligt, – men Du kan nok være temmelig sikker paa Assurancen – derimod Lauras Kinareise er vel mere i det Blaa. – Jeg havde Brev fra Hedvig fornylig, og hun siger der, at Laura kan blive hos hende, til hun faaer en anden Post – hun gaaer altsaa i Huset nu. –»
MM K 4391. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1890
«Nu sidder vi alle tre og skri ver til Dig ved Lampelys, – Søn- dagsaften. – Inger og jeg har været i Kirken, deiligere Veir kunne det ikke være, der var noget saa mildt blødt i Luften, og Træerne tog sig nydelig ud i Rimfrost. – Nordstrand er vist vakkrest om Vinteren. Det er en stor Fornøielse at komme ud, overalt er der vakkre Spadsergange. –»
MM K 4406. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.03.1890
«Det greier sig nok! – Al min Sygdom har jo lagt sig til Hinder, – skjønt det havde vel ogaaa kansle været vanskeligt at faa Logerende alligevel i Vinter. – Veien her- ud er jo lang og sølede har den været i Vinter. – Gudskelov, at Du fik Stipendium i Høst og faaer vel og næste Aar saa I.. fik den Glæde først – og Du har været frisk det er vel noget! – Skriv nærmere om vi ikke skal sende Dig Penge til Reisen hjem? –»
MM K 4827. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 10.02.1890
«Tante og jeg har havt influenza. Først fik jeg den ganske mild, men saa stod jeg i aabent vindu og saa maatte jeg lægge mig igjen. Jeg havde stærk feber, frygtelig hovedpine og værken i alle lemmer. Det er en umaadelig ubehagelig sygdom. Tante havde den værre. Græsselig feber og saa fik hun krampe, saa vi blev rent forfærdet; de blaa øinene hendes stod vidt opspilet. Saa fik hun den forfærdeligste værken i alle lemmer. Efter otte dage gik hun ud, men dagen efter maatte hun igjen lægge sig. Hun havde da faaet rent uudholdelige smerter omkring livet med opkastelser og var yderst elendig. Det er akkurat 8 dage siden, hun er nu næsten bra og tænker at staa op imor- gen. Jeg var efter dr. Lindbo, men han kunde ikke komme, da han var syg, men saa fik jeg recept og raad af ham. Det maa vist have været en betændelse i maven. En nat havde hun saa forfærdeligt ondt, saa man kunde høre hende ynke sig»
MM K 4828. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1890
«Igaar havde vi fremmede. Onkel Alfred, Karen, kona, tante Andrea og Kaja. De kom til kaffe om formiddagen, vi havde afsilte erter med kjødboller, fiskepudding og bondepiger. Alfred, Kaja og Andrea var her for nogle dage siden og havde med sig: et snes nye æg til tante, en julekage, en stor gjedost, honningkage og markedssukkertøi. De bad at hilse dig. Kaja og jeg tog os en aketur i den bratte bakken ligeoverfor os; og langt bort i skoven ovenfor huset vort, kan vi ake helt ned til os. Nu har jeg averteret efter elever, frk. Goplen tilbød mig anbefaling, uden at jeg bad om det. Paa tirsdag skal L og jeg til Vækkerø, der skal være smaapige- selskab; vi skal ligge hos bedstemor. Tante bliver bedre og bedre for hver dag. Katta ligger nu og sover i Andreases arm. Lindbo vilde intet have, han er saa grulig snil og vi maatte endelig henvende os til ham, naar»
MM K 4829. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 14.11.1890
«Vi syntes det nok var lidt mis- tænkeligt at du drøiede med brev, vi ventede hver dag. Det var gruelig leit denne sygdommen, men nu bliver det vel snart bra. Det er godt at du er der i hospitalet. Vi fik dit sidste brev idag; det er svært hvor posten kommer sent hertil, fra den 9de til den 14de. Igaar kom fru Normann fra Lian her forat faa mig til at spille med hendes niece. Senere vil hun ogsaa spille. Hun skal sende os alt arbeide, paategning og søm. Jeg faar 80 øre pr. time. Naar jeg først begynder at faa elever, faar jeg nok flere. Tante driver nu paa maaltagnings- læren. Hun bliver svært flink og faar et nydelig snit paa tøiet. En masse forklæder har vi syet og lagt ned i butikken. 5 alt solgte. »
MM K 4830. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1890
«Nu gaar jeg og spiller med en liden pige om dagen. En niece af fru Normann. De bor paa Lian; jeg faar da en deilig spadsertur to gange i ugen. Det er morsomt at spille med hende, enda det er noksaa ondt at faa noderne ind i hovedet paa a. Fru Normann, kona til kandidat Normann er virkelig en hyggelig dame. Kjøbmand skal nok have ondt for at faa penge af dem, men jeg faar nok sikkert. Hun har en hel del malerier. Et landskab af Sørensen kjendte jeg paa malermaaden, der stod intet navn. Det syntes hun var meget mærkeligt. Da jeg fortalte om dig, og at du havde malt mig, kjendte hun mig pludselig igjen fra udstillingerne. Hun kjendte igjen»
MM K 5055. Munchmuseet
Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 06.01.1890
« formodentlig er han i Xsand – hos Faderen – nogen Examen har han ikke taget – Frøken Dørnberger sees hvert Øieblik paa Fart fra Nordstrand til Byen. – Husk nu paa, at skrive snart. –»
MM N 4. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«farbe farvel da sa jeg og tog dem i Hånden.»
MM N 5. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«God dag { … }God dag – jeg vilde gå bort til mit arbeide – Du Munch – ja»
MM N 6. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det er nok noget galt hjemme hos dig –»
MM N 7. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«øinene – Opvarterne så bort { … }mod mig –»
MM N 8. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«med den ene hånd over maven.»
MM N 9. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«på disse linjer jeg ved ikke hvorlænge det så så mærkværdigt engelt enkelt og naturligt ud – som det skulde så være.»
MM N 10. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Jeg var atter på mit værelse –»
MM N 11. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«J så på»
MM N 12. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Den Jæger – du han var hard – ved du hva han sa»
MM N 13. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«se v hvor alle de rare hoderne som kikker fra samme kant –»
MM N 14. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Ja gjør det vel da sa {h}Hertzberg Men jeg hadde allerede»
MM N 15. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
« … »
MM N 16. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det var så mange småting – som dukket op – små begivenheder som naget mig – Ord som hadde såret – jeg hadde været kold – is – når han var blød og vilde ha forsoning – \Og han var så blød.
MM N 29. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Idet hele taget»
MM N 59. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«‹Har› { … } fra  … skyerne i en solnedgang i en eller sindsoprør hvirket på en som et blodigt dække der – kan det vel ikke nytte at male mer almindelie skyer – – Man går den direkte vei – og maler umiddelbart indtrykket – billedet – maler { … }skyernes blod»
MM N 95. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
« trist – hun kulde jo komme  …  hvorfor var han da ikke gla – som han var gla når den andre kommer –»
MM N 97. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Jeg liker ikke lyset – jeg synes best om månen når den er slig bag skyerne – det er så deili hemmelighedsfuldt og {l}Lyset er så indiskret.»
MM N 98. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Vi havde været sammen næsten hele formiddagen – { … }Hun havde vist ham alle de vakreste partier. Hunhusk›»
MM N 99. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«De var på hjemveien De gik forbi hytter med {f}gjerder haver foran – og frugtræer og gjærder. Man ska Man skvat lidt hva var det – og så kikket man lige ind i hodet på en gammel kjærring der stod og stille i døren og så på dem med en klud i hånden. Hvor hun vak Fru Der var et ba par bitte bitte små stul støvler sat op på {h}gjærdet med sålerne op – dyvåde og ful med huller og lapper. – Så skvat Fru P Kommentar – det var en kat svart kat som smøg sig om benene hendes – Higstet Åå rør den ikke. – Hvor søt den er – hvor den er yndig – der var nok en kat og der en – de for til sk{ … }ovs.»
MM N 100. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Så gik»
MM N 101. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Han var fornøiet over at han kunde le – si»
MM N 102. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Brandt Kommentar var på besøg hos Hertzberg Kommentar – De sto foran noen lærreder – Her ser du at { … }jeg har malt me terpentin Det er nokså godt – ikke sant    tørt { … }å behageli – Jeg maler altid me terpentin – det er det eneste – Ikke sant det parti der – er er bra – det er vist det beste jeg har gjort – vil bare male me terpentin herefter – har forresten gjort det alti –»
MM N 103. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«De sad rundt kaminen –»
MM N 104. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han generte sig for de andre Nei ikke den og han la den fra sig –»
MM N 105. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han hadde ikke været gla i hende som nu – { … }denne deilige kvinden som ‹vist› var ulykkelig h og så deilig – var gla i ham – og at det var mulig.»
MM N 106. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Hvad hun vilde { … }have sagt – Han tænkte på om hun ikke syntes han var en dumrian som ikke havde gjort det – og at hun lo af ham derfor»
MM N 111. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«{ … }Han var på veien forat  …  og ta det sidste farvel før reisen –  …  var hun hans – Han kom altfor tidlig til mødestedet – så ga han sig til at spadsere op og ned.»
MM N 112. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Der var gået 8 dage siden han tog farvel med hende under i skoven { … }ved grønlien»
MM N 113. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Har jeg solten – Nei fanen {h}mig jeg { … }vil leve af vann det har jeg gjort hele mi liv»
MM N 114. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
« …  for ‹munden› og lovet mig  … »
MM N 116. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1892
«Frøken            og Mo»
MM N 120. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, varia). Datert 22.3.1890
«Bare h{a}un vilde syns om ham i eftermiddag osså –»
MM N 121. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Man reiste sig fra det store bor.»
MM N 123. Munchmuseet
Brevutkast til Richard Aldrich McCurdy. Datert 1890
«By reason of {i}an illness I have not could writh at you befo before»
MM N 125. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Hun k { … }gik nedover Karl Johan derden side på den anden side af fortovet. Den sorte kjole sluttet hæn om Krop hendes { … }på { … }fyldige skul»
MM N 154. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Der var mange lys hvide glinsende helt op til toppen – noen dry{ … }ppede – Det skinnede i alle lyse farver mest i rødt og gult og grønt – Et lyshav som blændet så man næsten ikke kunde se»
MM N 177. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Det er 10 år siden det f{ … }ørste gjennembrud i {det} den n{ … }orske Kunst. De første gjennembruddets { … }Mænd var først Krohg og Thaulow og så Werenskjold. De øvrige tog dels n ikke nogen aktiv del dels drog de flere og flere hidop eftersom gj jorden blev pløiet op eftersom de værste hindringer var ryddet afveien. Dog var de fleste bes{k}jælet af den samme tanke fremskridtet i kunsten den tanke som da var oppe: {V}Bort med det brune atelier-»
MM N 289. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«E –»
MM N 463. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Så langt tilbage jeg husker var han over 70 år – liden og tør og indskrumpet – men altid»
MM N 464. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Rosenkrantz sa han vilde gå. tog på sig frakken han vilde gå.»
MM N 465. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1892
«En rædsel kom over ham – var han da alt gammel – han der endnu ikke havde levet»
MM N 466. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«hvor godt dere har – dere har {en}moderne far forældre – som ikke har lært dere dette om biblen – som har ikke lot det gå over i blodet deres det{ … }disse å disse skjønne drømme – de om liv glæden og livet efter døden – Dere har ikke denne havt denne store skuffelsen når dere ser det er »
MM N 467. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1890
«{ … }Goddag Bertrand er Du også ude idag fært den må vi ‹gagn ha› moro og finde på noget – og så gik de og drev op og og ned en stund og spøger skulde finde på noget. Snart k traf de ogs{ … }å Strøm gående med ludet og Hoved og hænderne i lommerne og så en Fruntimmer S …  må vi ha tag foreslog Nu tar vi  …  noen p{ene}iker med { … }os og så går vi ud på attelieret foreslog Nansen KommentarVi  … › Vi tar to ‹v›ogner og stapper  …   … t gjør vi sku og så  …  fuld alt { … }hvad tøiet kan»
MM N 469. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det var lørdag – det s Brandt Kommentar drev omkring blek og maver. på Karl Johansgade – tynd og blek»
MM N 470. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Bran»
MM N 471. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Jeg skvat lidt op bøiet ned hovedet kom hun mod mig. Hun hu så mig ind i øinene    Jeg følte jeg var { … }distrait»
MM N 485. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«{ … }De stod alle og så på vandet udover –»
MM N 486. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Brandt Kommentar la mærke til at hendes blik så ofte faldt på ham – ofte når hun var midt i en samtale med {andre}Hertzberg Kommentar»
MM N 487. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Hvor deili hun var i det bløde varme l …  skjær fra horisonten»
MM N 493. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Det var varmt { … }og lummert Det var {e}En varm og lummer Julidag sad Braandt Kommentar på dækket til Jarlsberg og længtet efter – Han { … }længtet efter at komme ud fra byen fra»
MM N 494. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Vær så go    vil de ha h en – den osså – i den andre hånden – så ja – hun lo og så på ham –»
MM N 499. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Reisen blev opsat    Jeg kunde endnu engang træffe hende  …  Hvis det nu ikke blev til noget blev det aldrig. Over middagen kunde jeg gå op der. Tiden { … }gik da forfærdeli sent    Jeg –»
MM N 502. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Krohg smilte eg engang da talen var om piger – han blinket med det ene øie skalkagti – Endeli har de Brandt Kommentar været ‹sa›mmen med en ha jeg ser det på øinene»
MM N 504. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det var regnveir    han ventede og ventede ‹–› Drev op og ned ad veien han kunde ikke De hadde været sammen b så længe i skoven og moret sig fortræffelig – Han skjønte at hun hadde likt ham godt – Samtalen hadde faldt så let han hadde lat munden gå følte uden at { … }føle sig ikke generet – Han hadde ikke været kjedelig det skjønte han Hun var ikke så hoven enda – ogdei vakker for i grund fært pen da hun var meget penere sån end når hun gik ‹stri› på gaden skouen med { … }den høirøde {p}bebehat og de løse bånd og så den tynde lyseblå sommerkjole. – Hun { … }var ikke ræd for at vise benene si{ … }ne heller – ‹{sydde}Kjolen› kjolen var hadde ‹tafset› til en  …  kvist og så drog hun nokså høit op næsten helt op til knæet»
MM N 511. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Det var en mørk Februareftermidda  … og –  …  Grand var uhyggeli idag – man sad stille – og drak sin kaffe – noen spilte domino –»
MM N 513. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«‹La› os ta en burgunder mens vi venter –»
MM N 515. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Han tæn»
MM N 517. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Lidt bleg og tyn gik Brandt Kommentar næste {s}Søndag op trappene til Kunstforeningen – på den tiden { … }de før hadde truffet hinan{ … }den»
MM N 518. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Han hadde farens vexlende sind – han så nu alt så let – de skulde træffe hinanden imellem – h hun hadde engang sagt { … }hun skulde skille sig om et år – han tænkte så småt på hvordan de skulde ordne sig når de giftet sig – bode sammen To dage efter – Han traf hende ope i udstillingen han hadde arbeidet hele dagen – han var så flitti nu Der var  …  Vera Kommentar og Kristian Kommentar var der osså – å hendes forhenværende mand – Vera Kommentar snakket snart med Kristian Kommentarsnart me me Kristian Kommentar –»
MM N 524. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1890
«Maler Edvard Munch anmoder om at»
MM N 541. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Jeg havde først tænkt ikke at»
MM N 542. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1891
«SMan vendte sig da de kom ind – de vagte en almindeli opmærksomhe – Brandt Kommentar så på frøken    lidt generet og, som vil{e}de han spørge hende om at lade dette være. – Men hun satte sig smilende og så sig udfordrende omkring. – Hun så næsten fræk ud –»
MM N 543. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Frøken    – sa han alv og så hende alvorlig indi øinene Jeg – jeg er imellem så ræd – jeg imellem tror – jeg ikke – – at at jeg kan holde h a noen mer – jeg har – ser de – – Engang – holdt { … }jeg a en dame  …   …  – å jeg tror ikke man kan holde a flere end engang –»
MM N 544. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Om vi nu – lige strax gik hen og giftet os – sa og han og lo – – Hun gik»
MM N 573. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Jeg»
MM N 580. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Han stod ved havegjærdet – tænkte lidt over { … }hva han skulde si når han kom ind – sa Skulde han de { … }gå den n …  kjøk ind den nærmeste eller den borteste grinden – han valgte den nærmeste – så behøvet at han ikke at gå forbi alle vinduerne –»
MM N 585. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Han stod ved havegjæret – tænkte lidt over hva han skulle si – når han kom ind – Skulle han gå ind den nærmeste eller den borteste grinden han valgte den nærmeste så behøvet han ikke gå forbi vinduerne»
MM N 588. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Jo – jeg kysset dem på halsen – Er de sint? – Slå mig hvis de er sint – Er de det?»
MM N 744. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1890
«Jeg maa bede dig sende mig 200 frc. af mit Stipendium Kommentar. { … }Schous penger har jeg nemlig i norske sedler og vil ikke veksle formeget af dem her i Paris da jeg vil tabe derpå. {Dette}Det er fordelagtigere at få dem på den måde som da du sidst sendte mig gjennem banken.»
MM N 745. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 15.1.1890
«Jeg har fået dine { … }og Andreases breve. – Du er ræd for influenzaen her – den har jo været slem her men jeg har sluppet godt fra den – ha er har heller ikke fåt noget efterpå.»
MM N 746. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1890
«Tak for brevet og pengene – jeg håber i er bra for influensaen når du får dette brev – den er væmmeli at h{ … }a men den skal jo ikke være videre farlig i Kristiania – så dere {har}får ikke nogen men af den efterpå håber jeg – Her er går alt som ellers – jeg holder mig i ro – og maler fra vinduerne eller i restaurationen.»
MM N 747. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1890
«Jeg har fåt dit brev og pengene fra Andreas – Jeg blir her sålænge de strækker til de penge jeg har – det blir vel en måneds tid eller halvanden – Så får jeg se at komme hjem – jeg { … }vilde helst reise med det samme – men det er noen billeder jeg gjerne vilde ha færdige og jeg burde vel se salonen. jeg er kjed af opholdet her – Det blir nokså underligt at komme hjem – Her er»
MM N 748. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1890
«Er ankommen til Havre og alt vel når undtages en meget ubetydelig forkjølelse jeg fik ombord og som nødsager mig at bli her et par dage – Breve får du adressere til Cafe de la Regence Plase de Theatre {F}francais ellers f Theatre F»
MM N 749. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 9.11.1890
«Jeg får vel skrive igjen forat dere ikke skal være ængstelige – Jeg fik en ubetydelig reumatisk feber ombord – de{t}n kan jo være nokså ubehagelig under sånne forholde – Nu er jeg da aldeles bra – når undtages en del mathed efterpå –»
MM N 750. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 21.11.1890
«Tak for brevet – jeg har fåt tantes fø{ … }rste osså – Tante må ikke snaue a på brevene    jo længere {og}jo bedre – Som du ser befinder jeg mig fremdeles i fangenskab – det går jo altid sagte fremover med min rekonvalencent – Det er intet at være ængsteli for – det er endnu bare en del svaghed tilbage.»
MM N 751. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 25.11.1890
«Jeg skriver bare noen ord for at si at alt er forholdsvis vel. Jeg spiser udmærket og det går fremad. Jeg vil dog bli her indtil jeg er rigtig stærk. Har endnu ikke begyndt at gå ud. – Jeg har det i alle dele godt her.»
MM N 752. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 3.12.1890
«Jeg har nu begyndt { … }at gå lidt ud – Blir her forresten sålænge til jeg blir aldeles bra – Dette med Laura var jo en skuffelse – Kanske hun { … }aligevel har havt godt af at { … }opholdet hos fremmede folk – Jeg Det lader ikke til forretningen går noe videre endnu men kanske det kommer lidt efter lidt. – En forretning skal jo arbeides ind – Nu hører jeg «Jean» i trappene Han kommer med {D}dejeuneren Kl er snart 12. Jeg har det som en prins her – Lie har skrevet to gange til g generalkonsulen hersteds forat høre efter mig – Denne kommer stadig op med blomster og aviser og passer så på at jeg får mad og sånt så godt som muligt – { … }Med hilsen til Inger og Andreas *Lucy samt husets folk»
MM N 753. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 29.12.1890
«Jeg kommer nu til at reise en af de første dagene – når det bliver pent veir – Add{ … }reser dog breve hid endnu – De blir mig tilsendt hvis jeg er reist – Jeg venter på brev fra Dere Jeg håber ingen er syge af dere – Det er snart 3 uger siden de jeg har fåt brev –»
MM N 754. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1890
«Er det det mindste vanskeli med pengene greier jeg mig udmerket uden. Jeg skriver til Werenskjold »
MM N 755. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1890
«Det var da hyggeligt at få det brev så jeg fik se du var bra – det var jo ikke godt at vide hvordan det kunde gå – Man må være forsigig mindst tre uger efter –»
MM N 822. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1889–1891
«Tak for breve{n}t og pengene – {hvilke}Du ved forresten at jeg ikke vil Du skal sende penger – jeg greier mig altid – Jeg havde sendt dem strax tilbage – hvis jeg ikke vidste at jeg kommer hjem om en tre ugers tid – – Jeg var rigtignok for en tid siden i en smule knibe men det skyldtes Sønstehagen – der idetheletaget er en sørgelig fremtoning – Jeg skal fortælle Dig om ham { … }når jeg kommer hjem – Jeg tror han skal reise hjem nu – og kjender jeg ham»
MM N 1063. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1890–1895
«Tak for brevet – det er bra at Dere greier Dere såvidt – ikke forstår jeg hvordan Du {greier}ordner med penger – Med Andreas er det da slemt – så uheldigt som muligt – han blir jo nu snart ældre mand – Nu det greier sig vel osså –»
MM N 1093. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 15.2.1890
«Tak for brevet – jeg trode nok det var noget galt med dere da det varede så længe med brev fra dere
MM N 1094. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 5.1890
« Mlle Inger Munch  Hauketo, Lian Kristiania  Norwege»
MM N 1421. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1890
«Gratuler i anledning fødselsdagen – Dere er vel mi{ … }dt oppe i ‹mørkeds slud› og kulde i går sat jeg og drak kaffe ute det var så varmt jeg måtte ta frakken af – Tante spør { … }hvordan jeg befinder mig – jeg er udmærket frisk og rask»
MM N 1922. Munchmuseet
Brevutkast til Aase Nørregaard. Datert 1890
«Tak for deres brevkort – det var så morsomt at høre fra dem – Her i min ensom- hed sætter jeg dobbelt pris på at det er noen som husker på mig – Jeg har hat \det/ nokså ensomt i vinter ser de – Jeg likte mig slet ikke i Paris – det var ikke andet end at sidde ved kaminen hele eftermiddagen – efter at ha tegnet noen kjedelige akter på akademiet –  …  om formiddagen»
MM N 3493. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 22.12.1890
«Glædelig Jul allesammen!»
MM N 3670. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Lyset  … gjød»
MM T 127. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1890–1894
«Symbolismen»
MM T 361. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Fru Heiberg kom bort til ham Hvor han hadede fru Heiberg Hun kom bort til ham Så kom fru Heiberg bort til ham – Hvor han hadede henne – Er de hed sa hun blødt – Hun slog op en vifte – og viftet ham – Hun så på ham nu i mørket med store ‹såre› sorte øine – Hun var vakker der i halvmørket – men han vilde aldrig ‹tilgi› hende – han hadede henne Jeg må gå sa han så Så tog han farvel og gik»
MM T 365. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Det hadde længe været koldt og Paris hadde frosset man hadde som man  … »
MM T 2261. Munchmuseet
Notat. Datert 1890-1892
«Det var mørkt og gråt nedover trappen – {Jeg}Han holdt hende i hånden og drog i hende Han kunde ikke komme fort nok ned»
MM T 2761. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1889–1890
«Skal blot læses af mig»
MM T 2770. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1890
«Skal brændes»
MM T 2771. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1890–1891
«Skal gjennem{l}sees af forståelsesfulde f{ … }olk efter min død»
MM T 2810. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 24.1.1890
«Alt er vel – Jeg liker mig udmærket Pengeneher Dere kan jo sende mig { … }\4/00 fr hvis i bankanvisning hvis man er villig til det – hvis ikke kan dere sende mig 200 fr når franske penger ankommer. Men skriv mig til snarest desangående. Hvis dere hverken kan sende i bankanvisning eller i franske penger – behøver dere i det hele taget ikke at sende noget da jeg jo har norske.»
MM T 2893. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1889–1891
«I Skal brændes gjennemgåes efter min død af forståelsesfulde  …  frisinnede mennesker»
Brevs. 247 (PN 211). Nasjonalbiblioteket
Brev til Edvard Diriks. Datert 21.11.1890
«Jeg har fåt dit brev sent og så kommer mit svar osså sent –»
Brevs. 466 (PN 261). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 1890–1900
« Det er forbasket kjedeligt – men netop nu har jeg ikke meget – derimod må det snart komme – Jeg sender altså først min Bemyndigelse til at underskrive mit Navn –»
Ms.fol. 2071:5:20 (PN 771). Nasjonalbiblioteket
Brev til Edvard Diriks. Datert 12.12.1890
«Jeg har ingen udsigt til at komme herfra på en 14 dage – Gigten huserer endnu i mine lemmer – åsså hjertehistorier – Doctoren kommanderer fremdeles – Friction og holde sig inde – Så Du får nok sende pengene hid – Tak skal»
PN 1073. Riksarkivet
Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 21.10.1890
«Undertegnede ansøger herved ærbødigst om at få udbetalt Halvparten af det mig til- ståede Stipendium. Jeg agter at reise til Paris den 28de dennes forat fortsætte mine s\S/tudier.»