Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 124 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1892, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 62. Munchmuseet
Brev fra Johan Bøgh, Vestlandske Kunstindustrimuseum. Datert 01.08.1892
«Jeg ser desværre nu, at den nye Udstilling i Husets Sal af de i Köln iaar kjøbte Gjenstande ikke kan aabnes før i Slutningen af August, og vil saa- ledes ikke der kunne skaffes Lokale til Deres Udstilling. Vi maa altsaa se at finde et andet Lokale, men jeg vil ikke betemme mig for noget, før De selv kommer herop. Sagen skal imid- lertid gaa, derom tviler jeg ikke. Jeg melder Dem kun dette foreløbig, for at De skulde vide, at vi maa have andet Lokale end jeg fra først af havde tænkt. Det gjelder med Dem kunstnerisk at revolutionere Bergen.»
MM K 452. Munchmuseet
Brev fra Vilhelm Krag. Datert 01.07.1892
«Jeg har nu undersøgt forholdene her for dig. Her hos Grieg er der desværre ikke plads; men opholdet her skal ikke falde så svært dyrt alligevel. –»
MM K 453. Munchmuseet
Brev fra Vilhelm Krag. Datert 1892–1892
«\Når du kommer, har Utne lovet at ville fede bladene med notitser om dig. Ligeledes har Bøgh og Utne lovet at sørge for logi etc
MM K 788. Munchmuseet
Brev fra Adelsteen Normann. Datert 04.10.1892
«De vil vel have modtaget mit Telegram fra igaar, hvori jeg beder Dem om at sende Billederne hertil, idet saavel Fragten hertil, som om for- nødiges tilbage, bliver betalt her.»
MM K 789. Munchmuseet
Brev fra Adelsteen Normann. Datert 24.09.1892
«Paa Gjennemreise opholdt jeg mig en Dag i Christiania og fik der Anledning til Deres udmærkede Udstilling, som jeg likte saa særdeles godt, at jeg maa faa Lov til at ønske Dem til Lykke med Samme.»
MM K 790. Munchmuseet
Brev fra Adelsteen Normann. Datert 19.12.1892
« Herr E Munch  Berlin  Hedemannstr. 8.»
MM K 843. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert 1889-1892
«Naar jeg engang imellem faar lyst til at skrive lidt til Dem, ved jeg aldrig, hvor De er. I Paris er De vel neppe i den varmen. I Kristiansand er der en mulighed for, at De er, men det sikreste er vel Kristiania. – –»
MM K 1056. Munchmuseet
Brev fra Otto Sinding. Datert 06.12.1892
«telegrafere til mig, hvad De vil sende og opgave over størrelse, og pris og titel.»
MM K 1065. Munchmuseet
Brev fra Maggie Skredsvig. Datert 05.12.1892
«Vil de ikke komme tidligt Søndag form. & spise déjeuner? Saa kan vi siden finde paa lidt morro kanske. Var de i Monte Carlo igaar mon? Vi saa efter dem»
MM K 1225. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 21.06.1892
«Fra Astrup har jeg intet hørt og sender dig derfor efter aftale 40 Kr.»
MM K 1258. Munchmuseet
Brev fra H. Zapffe. Datert 24.12.1892
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1303. Munchmuseet
Brev fra John Grieg. Datert 09.05.1892
«Det var skammelig, at jeg ikke fik dette Udkast før, – det havde vistnok gjort sig udmærket. Men – Bogen er i disse Dage gjort helt færdig og udkommer sandsyn- ligvis Lørdag. Dersom vi nu skulde til Udlandet for Reproduktionen eller i ethvert Fald sende Dem Optryk vilde der atter medgaa mindst 14 Dage og saa længe tør jeg ikke lade Bogen ligge. – Der kommer imidlertid snart 2det Oplag af den Bog – forhaabentlig maa jeg vel tilføie, Folk er saa snodig, kanske vil man slet ikke kjøbe den – og for samtidig at vise Dem, at man ikke behøver at gaa til Udlandet, naar man har Bergen, vilde jeg gjerne udbede mig Deres Tilla- delse til at reproducere Tegningen. – Dersom De nu tror, at den første Del af Brevet er banale Udflugter, maa De finde denne Opfordring fræk. – Mit forrige Brev har imidlertid forhaabentlig vist Dem, at jeg be- nytter den brutale Sandhed, hvor en liden pyntelig Løgn paa Forretningsfolks Maner vilde pryde Talen. – Dette faar være min eneste Undskyldning i mit Forhold overfor Dem.»
MM K 1499. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 01.02.1892
«Nu vilde jeg blive ‹vældigt› glad hvis Du vilde sende mig en lille Tegning eller Tegning Vignet. Jeg skal faa Forleggeren til at betale den og saa sende Dig hvad jeg faar for den. Hvis jeg gik hen og kreperte saa jeg gærne at »Veksel- spillet« kom til å leve i et ordentlig Udstyr. La mig nu se Du beviste mig den Tjeneste. Jeg staar altid til gentjeneste.»
MM K 1500. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 13.02.1892
«Dig »Alruner«? Altsaa paa et Blad i Bogen trykkes:… naa jeg ved nu forresten ikke hvordan jeg vil trykke det. En Hyldest bliver let plump naar den skal omsættes i Ord. Men, altsaa et Par Ord om jeg maa have Æren. … Nu nok om det. Jeg rødmer nesten og venter Dit Svar. –»
MM K 1502. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 25.03.1892
«Du maa undskylde at jeg ikke har sendt dig noget Prøveaftryk. Sagen er, at Forleggeren har gjort Ophevelser baade over min Digtsamling og din Tegning. Nu er jeg paa Jagt efter en ny Forlegger.»
MM K 1503. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 27.06.1892
«Jeg er i det Hele saa tret af alt hvad der smager af Literatur og lugter af Typer. Jeg synes Livet bliver helt borte under det altsammen. Jeg har ikke læst Krags Bog. Jeg har en vis Respekt for de nye norske-russiske Bøger.»
MM K 1642. Munchmuseet
Brev fra Ola Hansson. Datert 29.12.1892
«Jag och min hustru voro i dag uppe på er utställning, hvartill ni haft vänlig- heten tilställa oss inträdeskort. Vi voro naturligtvis begge lika intagna af era utmärkta och egendomliga arbeten. Vi hade hoppats träffa er  …  i utställningssalen – herr hade sagt oss, att ni alltid»
MM K 3953. Munchmuseet
Brev fra Ulrich Putze, Kunsthandlung Ulrich Putze (früher Schandri & Co.). Datert 18.10.1892
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4068. Munchmuseet
Brev fra J.C. Stochholm. Datert 16.10.1892
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4405. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1892
«Andreas kom ikke til Rendalen han søgte en Post i Sørum, som han trodede var bedre; det var hos en Dr Asker, han faaer 200 k og skal holde sig selv. – Han troede tænkte at kunne lægge op mere, for Du ved han kan spare,– men nu viser det sig, at hans Udgifter alligevel bliver noksaa store han maa betale 70 k og enda holder sig Ved og Lys. Det er noksaa skammelig Pris paa Landet. Bonden Det er fordi han er Doctor.»
MM K 4410. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.01.1892
«Tak for Brevet og Nytaarshilsen, som vi sender tilbage med alle gode Ønsker. Det er skræklig gnistrende koldt idag, Fjorden ligger i Røg udenfor, imorgen har vi vel en Isflade. Veiret har været svert ustadigt – i Vinter – nu har det holdt ved i Kulde en Stund. –»
MM K 4411. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.11.1892
«Idagmorges fik jeg Dit Brev, og heldigvis har jeg Penge, der uden nogetsomhelst Savn kan undværes; ogde somstod i Akers Sparebank i den Hensigt at tages ud, naar det behøvedes. – altsaa behøver vi dem ikke! – Jeg skal nok alligevel senere purre Hjelm, og saa faae jeg vel snart af Carl»
MM K 4414. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.10.1892
«Der er intet Brev kommet, undtagen dette Brevkort, som jeg sender for Sikkerheds Skyld, – Du har vel kanske alt været hos Manden. –»
MM K 4415. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.10.1892
« Hr. Maler Edvard Munch  Kafe Bauer 26  Unter den Linden  Berlin.»
MM K 4416. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.12.1892
«Tak skal Du have for Brevet og Kritikkerne; – Du maa ikke tro vi bryr os om Aftenposten, den er jo til alle Tider sig selv. – Det er morsomt at høre, at Du har det godt, det var jo en ypperlig Kritik Andreas oversatte den og Ludvig har expederet den videre til Indtagelse i Dag- bladet. – A. Aubert har allerede forud sendt ind fra tydske Aviser, – nu skulde Rosen Ludvig faa Rosenkrantz Johnsen til at faa denne ind. –»
MM K 4417. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892
«– Sæterdalens Landhandleri brænder, Du kan tænke Dig, det er et storartet Syn, – Nordstrand er jo paa denne Tid som vakkrest, med deilig hvid Snee paa Træerne – saa Terasserne taer sig saa nydelig ud i dens prægtige Belysning, – Bygninger ne ere totalt nedbrændte, – intet Menneskeliv – men det gjaldt ogsaa i en Fart at faa ræddet sig; – jeg har været derborte og seet paa, – Brændsprøite er kommet fra Byen, men for- sent, de sprøiter nu paa Gaarden ligeoverfor. – Kom Wies i Brand var der Fare for os; – Inger er borte og seer»
MM K 4418. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1892
«Mandag 28de – Igaar havde vi Besøg af Fru Grønvold, Ludvig og Sofie – Ludvig bad saameget at hilse, han har begyndt hos Krogh. – hvor han blier stor og nu begyn- der han først at blive voxen at Væsen. –      Laura, der reiste Lørdag Eftermiddag bad at hilse Dig saameget, hun fik med Noder, da hun tænkte at begynde saa smaat at spille deroppe, lære af en Fru Kjerulf, der tager sig meget af hende. –»
MM K 4419. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1892
«Da jeg i Lørdags havde sendt Bancobrevet, var jeg bange for at have skrevet ufuld stændig Adresse. Men nu forstaaer jeg, at det ei var saa farligt, – naar Du i Berlin er bleven saadan kjendt Personlighed. –»
MM K 4421. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1892
«Der er nu kommen Brev fra Andreas, – det var d d. 4de saa han allere de tidlig havde begynt at skrive. Han liker sig fortræffe lig, føler sig som hjemme, – – kom snart udover til os, – saa Du kan faa læse Brevet, – jeg er saa beroliget – i den Henseende, – han blier vel der en Tid, og kanske opgier sine Reiseplaner. – Der er kommet et Lærred herud fra W. Krogh Akersgaden, forresten intet.»
MM K 5057. Munchmuseet
Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 15.12.1892
«ødelagde Sæterstrandens Landhandleri, og hvor Kvistfolkene kun med Nød reddede sig.»
MM K 5139. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert [??].02.1892
«Ved du at Kent er for- lovet? Han er forlovet med den blaa damen som boede her paa Nordstrand hos Torkil- sen. Hun er en simpel butik-jomfru men meget straalende.»
MM K 5147. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1892
« Tak for Brevet jeg fik det igaar.– Det var slemt at I endelig skulle faa den leie Influenca,– kjære vær forsigtig efter paa;– at hvor det er leit,– det taer saa paa Kræfterne.– Hvor dog Vinterene er leie nu, med den Vexlen af stræng Kulde og Tøveir,– ogsaa altid denne Influensa.–»
MM K 5282. Munchmuseet
Brev fra Brødrene Dobloug. Datert 12.12.1892
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Jeg fik ikke sove – j så den lille striben mellem ridauerne lysne mere og mere – {v}jeg vendte mig hed i sengen – Det var jo så tydeli – ‹var› at  …  ingen andre havde fundet det ud før mig – bare vente – bare tålmodighed – når et hvist antal af en farve er kommen ud så sætte på den anden farve – taber man så vente – til en anden – gang – n{ … }år jeg nu har vundet en større sum – vover jeg mer – af gangen – jeg blir rig – – hvor tydelig det – er – jeg kan så bare hellige mig for mit arbeid – ‹Men vinder mer› for den rene kunst – og når jeg sender hjem – en seddel på – 1000 frs – hvor de vil bli forbauset –»
MM N 3. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Nizz { … }er Glædens, sundhedens og skjønhedens by.»
MM N 17. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Der er en duften af f violer og oranger blande{ … }t sig med den lugt af sø og tang og  …  fra hotellerne hører de sang  …  og klimpren på mandoline»
MM N 19. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Re»
MM N 20. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Rivieraen er Eventyrets land og Monaco er eventyrets by Når fremtidens tusind og en nat skal skrives blir scenen scenen henlagt hid – Det { … }strålende lys overalt solskin der al den rigdom og glands får dig til at drømme om lykke Hør disse navn Menton –»
MM N 21. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Når fremtidens tusend og en nat skal skrives kommer»
MM N 22. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«‹{P}›Når man går opover avenue de la gare i Nizza –  …  hovedgaden der fører til jernbanen ser man på et af opslåt på muren til et af byens større hoteler en stor plakat hvor man læser følgende    Gå ikke til Nizza \Monaco/ det er familiers ruin og en ødeleggelse for alle foretninger – Derefter kommer navner på flere de sidste der har begået selvmord  …  efter at have tabt –»
MM N 23. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Rundt om i Europa er der sibirisk kulde – Der meldes om { … }snestorme i Algier og Italien – og fra Toulon og Marzeille om børn der er frosset ihjæl på gaderne»
MM N 24. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«{ … }Det gjentar jo sig { … }hver dag det samme jeg bestemmer mig hver morgen til ikke at reise jeg h det falder mig ikke Formiddagen går jeg, tanken falder mig ikke ind at reise{s}Jeg så kommer eftermiddagen – jeg {s}har ordnet alting til arbeide – jeg skal st begynne – så falder som et lyn ind den tanke om du aligevel reiste – Det er så ikke engang nogen overlægning – jeg det er bare spørsmål om når toget { … }går – tiden {o}– jeg er pludseli tat af en  …  feber – Minutter er mig timer – tiden fr reisen fra Nizza til Monte Carlo er en { … }evighed – endelig er jeg igjen ved trappen {s}der fører op til spillehuset – jeg føler igjen de underlige stikkene i brystet – jeg føler er atter i de{t}n lumre luft – fyldt af parfumer –»
MM N 29. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Idet hele taget»
MM N 59. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«‹Har› { … } fra  … skyerne i en solnedgang i en eller sindsoprør hvirket på en som et blodigt dække der – kan det vel ikke nytte at male mer almindelie skyer – – Man går den direkte vei – og maler umiddelbart indtrykket – billedet – maler { … }skyernes blod»
MM N 60. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Da jeg»
MM N 100. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Så gik»
MM N 101. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Han var fornøiet over at han kunde le – si»
MM N 102. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Brandt Kommentar var på besøg hos Hertzberg Kommentar – De sto foran noen lærreder – Her ser du at { … }jeg har malt me terpentin Det er nokså godt – ikke sant    tørt { … }å behageli – Jeg maler altid me terpentin – det er det eneste – Ikke sant det parti der – er er bra – det er vist det beste jeg har gjort – vil bare male me terpentin herefter – har forresten gjort det alti –»
MM N 103. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«De sad rundt kaminen –»
MM N 104. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han generte sig for de andre Nei ikke den og han la den fra sig –»
MM N 105. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han hadde ikke været gla i hende som nu – { … }denne deilige kvinden som ‹vist› var ulykkelig h og så deilig – var gla i ham – og at det var mulig.»
MM N 109. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1893
«Hun var en Svane Den gled med sin lange hvite fine hals { … }henad vandet – der speilede dens fine linjer og himmelens hvite skyer – Den { … }så sig om med milde øine –»
MM N 110. Munchmuseet
Notat. Datert 1892
«{ … }Hun var en – svane – Den gled med sin hvidt lange fine hals sagte henad vandet – ‹{h}›den så sig om med milde øine – så ind i vandet der var lyse blå med hvite skyer som himmelen over – Den ‹brodde›»
MM N 116. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1892
«Frøken            og Mo»
MM N 154. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Der var mange lys hvide glinsende helt op til toppen – noen dry{ … }ppede – Det skinnede i alle lyse farver mest i rødt og gult og grønt – Et lyshav som blændet så man næsten ikke kunde se»
MM N 176. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1894
«Akademierne er de store maler fabrikker – der puttes talenterne ind og kommer ud som maskinister malerautomater –»
MM N 177. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Det er 10 år siden det f{ … }ørste gjennembrud i {det} den n{ … }orske Kunst. De første gjennembruddets { … }Mænd var først Krohg og Thaulow og så Werenskjold. De øvrige tog dels n ikke nogen aktiv del dels drog de flere og flere hidop eftersom gj jorden blev pløiet op eftersom de værste hindringer var ryddet afveien. Dog var de fleste bes{k}jælet af den samme tanke fremskridtet i kunsten den tanke som da var oppe: {V}Bort med det brune atelier-»
MM N 293. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Mandag den»
MM N 316. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Jeg har ikke lenger { … }lyst på mit arbeide – Jeg tænker på»
MM N 465. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1892
«En rædsel kom over ham – var han da alt gammel – han der endnu ikke havde levet»
MM N 468. Munchmuseet
Varia. Datert 1891–1892
«H{ … }r»
MM N 476. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1893
«Det var mørt og graat nedover trappen –»
MM N 478. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1893
«Mange lys – hvite glinsende helt til toppen noen dryppede – det skinnede i alle lyse farver – mest i rødt gult og grønt»
MM N 487. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Hvor deili hun var i det bløde varme l …  skjær fra horisonten»
MM N 488. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Der var en høi bakke med grønt græs og øverst oppe mod himmelen var skoven – kjøer og sauer gi{g}k og spiste græs og der hørtes bjældeklang –»
MM N 490. Munchmuseet
Notat. Datert 25.10.1892
«Tiden suste over joren Aartusender gi{g}k – slægter {fødtes}kom og forgik – { … }forsvandt – så fødtes en smerte – – lidt håb lidt smil – – der fødtes stemmer og suk – hørtes suk og graad – og smerten døde –»
MM N 493. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Det var varmt { … }og lummert Det var {e}En varm og lummer Julidag sad Braandt Kommentar på dækket til Jarlsberg og længtet efter – Han { … }længtet efter at komme ud fra byen fra»
MM N 496. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«{–}Værs go – Hvordan Den søde Hvordan forsyner de dem – ingenting – Her – den yndige lille biten – hun la et stykke på hans talerken –»
MM N 498. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Så var han da atter ved kirken. Der faldt en fin striregn og luften var lummer og blød – Der var sølepytter langs veien og den hvite kirken speilede sig i dem {–}; derborte lå huset dystert mellem de saftie våte træer –»
MM N 499. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Reisen blev opsat    Jeg kunde endnu engang træffe hende  …  Hvis det nu ikke blev til noget blev det aldrig. Over middagen kunde jeg gå op der. Tiden { … }gik da forfærdeli sent    Jeg –»
MM N 502. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Krohg smilte eg engang da talen var om piger – han blinket med det ene øie skalkagti – Endeli har de Brandt Kommentar været ‹sa›mmen med en ha jeg ser det på øinene»
MM N 503. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Hvor har de gjort af frøkenen deres sa hun –»
MM N 517. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Lidt bleg og tyn gik Brandt Kommentar næste {s}Søndag op trappene til Kunstforeningen – på den tiden { … }de før hadde truffet hinan{ … }den»
MM N 518. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Han hadde farens vexlende sind – han så nu alt så let – de skulde træffe hinanden imellem – h hun hadde engang sagt { … }hun skulde skille sig om et år – han tænkte så småt på hvordan de skulde ordne sig når de giftet sig – bode sammen To dage efter – Han traf hende ope i udstillingen han hadde arbeidet hele dagen – han var så flitti nu Der var  …  Vera Kommentar og Kristian Kommentar var der osså – å hendes forhenværende mand – Vera Kommentar snakket snart med Kristian Kommentarsnart me me Kristian Kommentar –»
MM N 541. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Jeg havde først tænkt ikke at»
MM N 609. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Midt inde iblandt store lærrede beba bemalte med Kjøer der ser ud Chokolade kjøer der spei{e}ler sig i det klare vand – nøgne bugtede kvindeskikkelser bedende og sovende kvinde skikkelser der med en hud som \af/ silke eller flor ser lærrede blank af man rafaellis små billeder hverdagslige de slår m en den enkle grålige sande hverdagslige farve. Manets og Monets»
MM N 632. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1893
«Hun var en svane –»
MM N 726. Munchmuseet
Brev til Andreas Munch. Datert 1892
« Hvordan har Du det! – Du er vel ordentlig lei av hospitalet nu – Ser du noget til mine venner – Jeg begynder at længte så småt efter Karl Johansgade – Jeg begynder er nu svært optat med { … }at male – de to udstillinger jeg har – i Frankfurt og Hamburg skaffer mig lidt mynt – I Hamburg { … }var folk så rasende over mine billeder at jeg måtte reise over hals og hoved fra byen – i udstillingen turde jeg ikke komme så regnet det med skjældsord –»
MM N 777. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1892
«Et eller to breve må vist være kommet væk – {e}Et brev skrev jeg den 18 eller 19de – Jeg har fået alle eders breve { … }dine { … }breve hvor der var mange morsomme efterretninger – Bjørnsons artikkel var modbydelig – jeg har en anelse om at Strøm er bag det – han var en af ansøgerne – Jeg Julen var jeg hos Skredsvigs der har leiet en villa her i nærheden – Vi havde jule kaktustræ – Skredsvig havde hugget en stort kaktus ned for anledningen»
MM N 778. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 2.1892
«Jeg har igrunden ikke annet at fortælle end at jeg befinder mig vel – har havt virkelig influenca en dag og en nat – men var alt oppe dagen efter – jeg fik den da jeg var ude hos Skredsvig smittet af dem – de var rent elendige men jeg greiet den bra – forresten er den meget farlig her i syden – Jeg var igår i Monte Carlo    vi { … }feiret fru { … }Skredsvigs fødselsdag – man vi hørte på koncerten i Spille sale huset – der er gratis – Det første som blev spillet var Svendsen – en { … }Symphoni»
MM N 779. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1892
«Tak for dine og Ingers breve – Det er morsomt at det går så vidt godt – at det slog så godt til dette med Ingers informationer – hun kom did i rette tid – Hils Andreas når du skriver – Jeg sender ham snart et brev –»
MM N 780. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 23.2.1892
«Høst har sendt penger så jeg ser mit brev er nåd frem – Jeg kommer nu snart til at flytte til Skredsvig – jeg skal ha pensjon der og betale 30 Kroner om måneden hvilket er mindre end jeg betaler i husleie {–}her    Jeg kommer da til at bli noget længer ute vel Marts måned – De er svært hyggelige Skredsvigs – Her er jeg nu mit oppe i Karnevalet – du m og morer mig godt – Dere har det vel bra og koldt hos dere nu –  …  Her kommer begynner sommeren – Skredsvig bor»
MM N 781. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 20.10.1892
«Vær så snil at sende hid ned min tegnemappe ({m}samt alle mine tegninger – de der findes i skufferne) samt { … }alle kritikker af mine { … }billeder (findes i sku min komode i værelset mit) De sendes lettest og billigst pr. Stetinerdampskip. – { … }Udstillingen bliver ikke før om en fjorten dage – da mine billeder er forsinket på veien – I Berlin er Jeg har det meget { … }godt hernede – Min adresse er foreløpig –»
MM N 782. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1892
«Tak for de tilsendte penge – Jeg havde tænkt ikke at bruge dem – { … }og sende dem tilbake – {m}da jeg bor så billigt hos Skredsvig – men det er vel bedst jeg beholder dem nu jeg har dem – jeg det var jo kjedeligt at måtte låne av Skredsvigs – Men kan du nu osså ud undvære dem? –  …  {I}Når jeg kommer hjem blir det mig let at betale dem til{ … }bage strax –»
MM N 783. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 25.10.1892
« Du har vel modtaget mit brevkort – For sikkerheds sk{ … }yld gjentar jeg hva jeg ba om – { … }det at du må være så snil at sende ned de tegninger som findes i mappen samt hvad du ellers har af tegninger. – Og så var det alle Kunst- kritikkerne i s min komode- skuffe – Det er vel bedst at sende dem på dampskib – som Ja så var det {B}bonjouren det er et meget vigtigt plag hernede så jeg tror du faar sende den osså – på billgste måde – Det er vel rimeligt at jeg kommer ud om i selskab når min udstilling kommer»
MM N 784. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1892–1893
«Jeg har fået dit brev og pakken, der er iorden – Sælg så fort du kan bonjouren for jeg har mere brug for penger end klær –»
MM N 785. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 12.11.1892
«Jeg får vel skrive lidt igjen – da Dere vel er spændte på at høre hvordan det bærer af    Ja sligt røre havde jeg jo aldrig trod der skulde bli – der skrives for og mod mig i alle bladene hver dag – Ja det skar jo ikke – Iaften skal det store slag stå – Dere»
MM N 786. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 17.11.1892
«Tak for pengesendingerne der jo er meget velkomne – dog antar jeg snart at kunne sende det laante tilbage – Mine billeder er nu i Düsseldorf og jeg haaber at tjene noget der – rigtignok får jeg ikke mer end en trediedel af indtægterne – Hele dette levenet her har jo bare været fornøieligt»
MM N 787. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 26.11.1892
«Ja jeg ser Dere er meget urolige i anledning min «Fiasko». – Det er jo meget lumpent af de norske blade at optage bare de slette kritikker – og selv som {a}Aftenposten at afskjære alt h{ … }vad der står rosende om mine ting – Her {er}har været en m{ … }ængde rosende artikler – jeg har oss engang sendt ind ef et par men de»
MM N 788. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 12.1892
«Tak for brevet – Nu er jeg da endelig kommet lidt i ro efter maset med udstillingen – Den blir { … }temmelig slemt nedrakket i bladene – men det bider jo ikke stort på mig – Besøget er nokså godt og jeg vil vel altid kunne tjene lidt »
MM N 789. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1892
«Har i fået de andre 150 Kr.»
MM N 801. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1892–1893
«Jeg har havt så meget at gjøre at jeg ikke har fået ro til at skrive – Tak for brevene { … }og {jeg}gratulationerne i anledning min fødselsdag. – Nu har jeg da atter åbnet udstillingen som Du kanske { … }allerede har seet af aviserne – Det tegner nokså godt – { … }150 mennesker om dagen men så er der store udgifter, ihvertfald tjener jeg noget –»
MM N 1063. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1890–1895
«Tak for brevet – det er bra at Dere greier Dere såvidt – ikke forstår jeg hvordan Du {greier}ordner med penger – Med Andreas er det da slemt – så uheldigt som muligt – han blir jo nu snart ældre mand – Nu det greier sig vel osså –»
MM N 2251. Munchmuseet
Brevutkast til Emanuel Goldstein. Datert 1892
«Jeg sender herved et par af mine udkast til vignet – jeg vet at { … }tanken m‹ed› disse tegninger ere g‹o›de – og jeg vet at Du forstår dem – men en anden ting er hvorvidt de egner sig til tryk – og til udg{ … }ivelse – imidlertid sender jeg dem for at vise at jeg har forsøgt – send mig dem tilbage med de bemærkninger du har at  …  kan have at gjøre – samt en angivelse af «Alruners» format – samt når bogen kommer ut –»
MM N 2396. Munchmuseet
Brevutkast til Adolf Paul. Datert 1892–1896
«Hilsen fra Ferkelen – { … }Jeg har allerede tidligere fået et fyllebrev fr{ … }a Dig – jeg beder at hilse Gallen fra mig og takke for tegningen og hilsenen – Jeg kjender ham godt af omtale – Min adresse er  Kurfürstendam 121 – ‹hvis› Kan De give mig bud på et billede var det godt da fattigdommen florerer – Strindberg er vist i Brünn – skal give Dig nærmere besked –»
MM N 2755. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1892–1893
«Jetzt sind meine Bildern bei Schulte in Düsseldorf ausgestellt – {s}Sie könnten meine Bildern vielleicht in Januar bekommen – Meine bedingungen ist die halbe Entré oder 500 M. für 14 Tage – ( …  Ich musz doch wissen wie viele Abonenten sie { … }haben –)»
MM N 3034. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 20.2.1892
«Edvard Munch»
MM N 3036. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 8.2.1892
«Jeg har hat Influenza så jeg Derfor har jeg ikke svaret dig før – Tegningen – ja – viljen er bedre end evnen – det er nok min svageste side netop den slags ting – Var jeg hjemme i Norge gik det let så kunde jeg simpelthen copiere maleriet – nu er det et træf om det blir godt – jeg har  …  aldrig gjort sånt før – dog  …  når jeg var i den rette stemningen tror jeg nok jeg skulde få magtet det – og godt måtte det jo være – Nu skal»
MM N 3037. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 5.3.1892
«Jeg sender herved en tegning produktet af mange forsøg – det er det eneste som er nye noenlunde – Jeg har vet at tanken m i tegningen er god og jeg vet at du forstår den – men hvorvidt den egner sig til udgivelse er en anden sag – { … }I hvertfald må den ikke sættes i bogen før jeg har seet hvordan trykket tar sig ut*) – Det beste er du sender mig tegningen tilbage med Dine bemærkninger – Muligens jeg kunde forbedre den – *)Altså { … }send mig prøvetryk»
MM N 3038. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 1.4.1892
« Fo{f}rfatteren E. Goldstein  Niels Juels Gade 3  Copenhague, Niels Juel  Danemark»
MM N 3039. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 1892
«Jeg ser af dit kort at tiden er endnu ikke kommen – { … }at man endnu ikke er nået til at forstå dine digte – Det er jo blot smigrende for dig at du er så langt forud for din tid – det kan ihvertfald være sikker på – at ialfald heroppe at flere og flere læser di{ … }g – og skjønner di{ … }g – Du som {er}jo er økonomisk selvstændig kan burde heller skrive nye ting { … }sende ut en dine nye saker – om du end intet tjener derpå – Her er en { … }hel del unge der venter på sager fra din hånd –»
MM N 3040. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 1891–1892
«Hvordan går det med bogen – Om du lod den udkomme heroppe – jeg tror de{ … }t { … }er mangedobbelt af folk som vil { … }forstå { … }den her end dernede – Jeg forsikrer dig ti du gjør stadi flere og flere erobringer her – Det varer ikke længe så vil denne mesterlige lille digtsamling aldeles slå igjennem – og jeg tror – og dette være sagt»
MM N 3041. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 1892
«Du må vel nu ha fåt min tegning – tror du ikke den sidste { … }vil gjøre sig bedre – naturligvis i formindsket størrelse (som den { … }første) – Jeg ærgrer mig forresten over ikke bedre at kunne få frem  …  hva jeg vil i tegninger men jeg vil øve mig op deri –»
MM N 3490. Munchmuseet
Brevutkast til Kleis. Datert 1892
«Er {d}Deres lokale åbent for mig i m tiden mellem Februar og April? {j}Jeg tænkte { … }da at kunne have mine billeder fri, og betingelserne skulde altså blive som aftalt: halvdelen af entreen efter at udgifter ved fragt og avertissementer er betalt Dog må disse udgifter ikke være over 250 kroner.»
MM N 3663. Munchmuseet
Brevutkast til Dagbladet. Datert 1892–1893
«Vinhandler Türke abonnerer herved på «Dagbladet» fra årets begyndelse.  Adr. { … }Unter den Linden 76. Berlin.»
MM N 3664. Munchmuseet
Brevutkast til Dagbladet. Datert 2.1.1892
«Jeg beder om at få indtat så snart som muligt efterfølgende skrivelse til Bjørnson –»
MM N 3701. Munchmuseet
. Datert 7.1892
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3738. Munchmuseet
Notat. Datert 12.1892
« T. Hagemand  Namsos»
MM T 127. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1890–1894
«Symbolismen»
MM T 129. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1891–1892
«Tegning»
MM T 2261. Munchmuseet
Notat. Datert 1890-1892
«Det var mørkt og gråt nedover trappen – {Jeg}Han holdt hende i hånden og drog i hende Han kunde ikke komme fort nok ned»
MM T 2367. Munchmuseet
Notat. Datert 1892
«Jeg gik bortover veien med to venner – så gik {Jeg gik}solen ned Himmelen ble pludseli blodi rø og jeg følte et pust af vemoden sugende smerte under hjertet – Jeg standset, lænet mig til gjæret træt til døden – over den blåsorte fjor og by lå blod ‹i› ildtunger Mine venner gik videre og jeg sto igjen skjælvende af angest – og jeg følte det gik et stor{e}t uennelig\t/ skri{g}k gennem naturen»
MM T 2760. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1891–1892
«Skal brændes»
MM T 2899. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1892
«Jeg har det svært bra hvor jeg er nu og blir vel ut til April – Dere har det vel svært kalt hjemme – her er osså kalt – næsten det kalleste vi har havt»
MM T 2908. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1893
«Jeg bode nede i dypet mellem slim og dyr – Jeg tv{ … }ang mig op til vandfladen i længsel efter de lyse farver –»
MM UT 4. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 4.1.1892
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 466 (PN 261). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 1890–1900
« Det er forbasket kjedeligt – men netop nu har jeg ikke meget – derimod må det snart komme – Jeg sender altså først min Bemyndigelse til at underskrive mit Navn –»
Brevs. 466 (PN 263). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 13.9.1892
« Hr. Forretningsfører Hammer  Verdens Gangs Expedition»
Brevs. 466 (PN 264). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 11.11.1892
«Tillad mig hr. redaktør at vise Dem et nobelt træk hos Aftenposten»
Brevs. 466 (PN 265). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 16.11.1892
«Jeg vilde gjerne ha vedlagte artikkel in i «Verdens Gang» så snart som muligt og sender jeg dem {en}siden \en/ lid artikkel der gir dem en ide om den situation som min udstilling har skabt hernede – Jeg venter jo ikke annet end at bladene»
Brev til Johan Bøgh. Datert 1892
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brev til Johan Bøgh. Datert 20.7.1892
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Ms.fol. 3578 (PN 774). Nasjonalbiblioteket
Brev til Bernt Grønvold. Datert 9.7.1892
«Jeg har modtat Deres brev og 200 kroner som De er så snil at låne mig – Jeg takker Dem hjertelig for dette – Jeg kan nu se at komme til Bergen og arangere udstillingen – hvortil der er gjort alle forberedelser i B{ … }ergen – og man blot venter på billederne og mig selv – Uden { … }denne Deres hjælp aner jeg ikke hvordan jeg skulde kommet afsted – Jeg har grund til { … }at håpe på pecuniært udbytte»
PN 1240. Nasjonalbiblioteket
Brev til Bjørnstjerne BjørnsonDagbladet. Datert 1.1892
«Følgende svar til Bjørnson i anledning hans artikkel, om «Kunstnerstipendierne Kommentar på afveie» bedes indtat snarest muligt –»