Edvard Munchs korrespondanse

Listen inneholder de 121 brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1896, enten faktisk, dvs. av avsender selv eller ved poststempel, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 81. Munchmuseet
Brev fra Henrik Dedichen. Datert 08.06.1896
«havde du ingen grund. Da du bad mig om at faa laane det billede fra Horten, raadede alle, som kendte til, hvad der var passeret forrige gang, du laante det, mig fra at la dig faa det, men jeg svarede, at der var ingen resiko ved det. Jeg kendte dig som en reel karakter og en altfor god kamerat til at der det skulde være. Jeg vil ikke fortelle dig, hvormeget man har gjort nar av min godtroenhed siden, – og jeg skulde ogsaa af den grund gerne ville faa bil- ledet hjem, fordi det er saa trist altid at skulle forsvare din rettænkenhed med at henvise til en fremtid, som stadig ryk- ker længere og længere bort.»
MM K 83. Munchmuseet
Brev fra Henrik Dedichen. Datert 19.10.1896
«Efter et utal af skriftlige og mundtlige hen- vendelser i øst og vest har jeg endelig bragt det derhen, at veien er farbar for dine malerier. Du kan altsaa nu sende dem over Antwerpen og Kri- stiansand til Trondhjem, og merk dig vel at opgi Adressen saaledes: Fra Paris til Antwerpen jernbane. Fra Antwerpen til Kristiansand pr. Østlandske Lloyds skibe fra Kristiansand til Trondhjem Kystdampskibe. Derhos maa du, naar du sender billederne, ikke undlade nogle dage i forveien at tilskrive Østlandske Lloyds Ekspedition i Antwerpen derom, Adr. Generalkonsul Christoffersen Anvers.»
MM K 261. Munchmuseet
Brev fra Karl Vilhelm Hammer, Verdens Gang. Datert 17.07.1896
«Ved vor Hjemkomst fra en seks Ugers Om- flakken mellem Berlin, Buda-Pest – Venedig og München finder jeg Deres brev af 29/6. Jeg benytter første Anledning til at sende Dem de resterende Kr. 140.– omsat i Veksel paa Paris; erindrer jeg ikke feil, har De før erholdt Kr 60.–, som De bemærker. Alt vel her. Portrættet af Fru Bechstein har vi ikke seet noget til. Det kommer vel omgaaende Baad? Hils Natanson og Frue, hvis De faar se dem.»
MM K 266. Munchmuseet
Brev fra Axel Heiberg. Datert 03.04.1896
«Idag modtog jeg Deres Brev af 28de f.M. Udkastet til Decorationen i Hallen faar jeg vel om nogle Dage.»
MM K 267. Munchmuseet
Brev fra Axel Heiberg. Datert 08.04.1896
«Jeg sendte Dem i Lørdags 600 fcs, som jeg haaber kom Dem i Hænde.»
MM K 268. Munchmuseet
Brev fra Axel Heiberg. Datert 17.04.1896
«Ved nærmere Overveielse er jeg kommen til det Resultat, at jeg kan bruge hoslagte Udkast til Vægdecoration i Hallen. Gjør altsaa den færdig. – jeg tror det vilde være heldigt hvis Pigen kiggede ned paa Folk som sidder nedenunder, altsaa lidt mere ludende med Hodet, gjerne lidt forundret. – Planen med vore Kunstnere faar vi altsaa opgive. –»
MM K 269. Munchmuseet
Brev fra Axel Heiberg. Datert 18.04.1896
«Idéen med de 12 Malere er virkelig god og det glæder mig at De har Lyst paa dette Arbeide. De faar altsaa Bestilling paa begge Dele, baade paa Vægdecorationen og paa Raderingerne.»
MM K 270. Munchmuseet
Brev fra Axel Heiberg. Datert 06.07.1896
«Det ser ud for mig som om denne Raderingsaffaire vil skaffe Dem mange Vanskeligheder; jeg skulde være mere tilbøielig til at kjøbe et Billede af Dem foruden det bestilte.      Kunstnere er ikke lette at faa Tag i; det kan tænkes at De maa foretage flere Reiser; hertil kommer at min Plan om at forære disse Raderinger til National- galleriet, gaar i Vasken. Jeg forærer ikke noget til Galleriet for det Første, thi min Gave af «Valdrisvisa» har jeg havt liden Glæde af. –      Det er muligt at jeg kommer til Paris til Høsten. –»
MM K 271. Munchmuseet
Brev fra Axel Heiberg. Datert 15.08.1896
«Hele Landet er i Bevegelse over Nansens lykkelige Hjemkomst; jeg glæder mig over denne storartede Bedrift som er bleven udført, selv om Nordpolen ikke er naaet.»
MM K 272. Munchmuseet
Brev fra Axel Heiberg. Datert 02.12.1896
«Jeg har modtaget to Kasser med Malerier; Fragt, Kjørsel etc. andrager til Kr. 80.– hvilket jeg altsaa betaler. Ingen af Billederne tiltaler mig; imidlertid kan de staa hernede, men jeg vil gjøre opmærksom paa at de ikke ere assurerede. –      Jeg sender Dem idag i Postanvisning – 200 Kr – to hundrede Kroner – hvilket De sammen med de åtti, kan betragte som Forskud paa et Billede, som jeg ved en senere Leilighed kjøber af Dem.»
MM K 273. Munchmuseet
Brev fra Axel Heiberg. Datert 03.12.1896
«Der er intet i veien for at Malerierne kan bero her hos mig saa længe De vil; et Par Billeder ere noksaa ramponerede efter Reisen; de Pasteller som findes, er klistret over med Papir \(på Glasset)/ Jeg talte med en Mand idag, som vilde komme ud forat se paa dem og \muligens/ kjøbe et. Jeg sælger hvis jeg faar et nogenlunde Bud. –      Jeg vil, som sagt, vente til en senere Leilighed; dette med Billeder er jo en Smagssag, og blandt de sendte er der intet, som tiltaler mig i nogen særlig Grad. –»
MM K 287. Munchmuseet
Brev fra Thorolf Holmboe. Datert 10.04.1896
« Mr. Edvard Munch  peintre artist  Rue de la Santée 32  Paris»
MM K 311. Munchmuseet
Brev fra Elling Holst. Datert 27.06.1896
«et laan tilveie, som betinget, har jeg ikke turdet anse mig som kjøber af Deres billede.»
MM K 362. Munchmuseet
Brev fra Harald Ingebretsen. Datert 23.01.1896
«Jeg har modtaget e …  billede af Dem. Dette agter jeg imidlertid ikke at beholde, da jeg finder det omtrent værdiløst.»
MM K 385. Munchmuseet
Brev fra Tupsy Jebe. Datert 22.06.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 386. Munchmuseet
Brev fra Tupsy Jebe. Datert 13.07.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 387. Munchmuseet
Brev fra Tupsy Jebe. Datert 30.07.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 389. Munchmuseet
Brev fra Tupsy Jebe. Datert 26.07.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 390. Munchmuseet
Brev fra Tupsy Jebe. Datert 08.10.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 391. Munchmuseet
Brev fra Tupsy Jebe. Datert 08.10.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 394. Munchmuseet
Brev fra Tupsy Jebe. Datert 23.10.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 395. Munchmuseet
Brev fra Tupsy Jebe. Datert 11.11.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 396. Munchmuseet
Brev fra Tupsy Jebe. Datert 07.12.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 397. Munchmuseet
Brev fra Tupsy Jebe. Datert 23.12.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 664. Munchmuseet
Brev fra Erik Lie. Datert 06.03.1896
« Vil Du gjøre os den glæde at besøge os lørdag kvæld ved ½ 9-tiden. Her kommer endel fælles-kjendte. Send to ord til svar, er Du snil.»
MM K 665. Munchmuseet
Brev fra Erik Lie. Datert 23.12.1896
« Jeg skulde høre, om Du vil gjøre os den glæde at tilbringe juleaften hos os – hvis Du intet andet har fore. Her kom- mer bare nogle faa folk – Tschernings, en ung Dansker, som heder Zaale og kapt. Stenersen. Vi spiser kl. 7, – kom derfor 5 à 10 minutter før, er Du snil. Presenter er forbudt, derimod maa godt humør med- bringes (dette er mors Diktat).»
MM K 666. Munchmuseet
Brev fra Jonas Lie. Datert 18.11.1896
«Observatoire ‹19662› »
MM K 1073. Munchmuseet
Brev fra Emma Stang. Datert 20.06.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1695. Munchmuseet
Brev fra August Strindberg. Datert 01.07.1896
« Monsieur Edvard Munch.  32 rue de la Santé.  EV Kommentar»
MM K 1696. Munchmuseet
Brev fra August Strindberg. Datert 04.07.1896
« Monsieur Edvard Munch.  32 rue de la Santé.  EV Kommentar»
MM K 1697. Munchmuseet
Brev fra August Strindberg. Datert 19.07.1896
« Monsieur Edv. Munch  32 rue de la Santé  EV. Kommentar»
MM K 1871. Munchmuseet
Brev fra Henry D. Davray. Datert [??].07.1896
«J’ai oublié de vous dire que l’on trouve des réductions de votre portrait de Mallarmé, au „Parthénon”, rue des Ecoles, 54.»
MM K 1883. Munchmuseet
Brev fra Aurélien Marie Lugné-Poë. Datert 07.11.1896
«2468 Observatoire»
MM K 1884. Munchmuseet
Brev fra Blanche Moris. Datert 16.05.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2075. Munchmuseet
Brev fra Eberhard von Bodenhausen. Datert 22.03.1896
«Bitte nur die Platte zu senden. Das Geld wird dann abgehen. Bitte aber gleichzeitig um Angabe, dass keine Drucke im Handel sich befinden.»
MM K 2230. Munchmuseet
Brev fra Arthur von. Franquet. Datert 25.03.1896
«Ich hörte von Ihnen durch mei- nen Bruder Eugen u. durch Ihre lie- ben Zeilen vom 20sten dießes, und bedauere ich lebhaft, daß es Ihnen die Umstände nicht gestatteten, mich – wie ursprünglich projec- tirt – auf Ihrer Reise von Berlin nach dort mal wieder aufzu- suchen, da auch ich Sie gern mal wiedergesehen u. gesprochen hätte.»
MM K 2231. Munchmuseet
Brev fra Arthur von. Franquet. Datert 19.08.1896
«Das Ihnen Ihrem Briefe an mich vom 13ten ds. Mts. zufolge gleich nach dessen Empfang am Sonnabend, den 15ten ds., auf gewünschtem Wege zugestellte Geld werden Sie richtig erhalten haben, und freut es mich, Ihnen ’mal einen Dienst haben erweisen und dadurch ’mal den Gefühlen der Verehrung u. Dankbarkeit, die ich für Sie hege u. Ihnen schulde, habe Ausdruck geben zu können.»
MM K 2868. Munchmuseet
Brev fra Harry Kessler. Datert 30.09.1896
«Beifolgend erlaube ich mir Ihnen für die fünf Lithos resp. Radierungen 100 frcs zu schicken. Sollten Sie sich einen andren Preis gedacht haben, so bitte ich Sie, es mich»
MM K 2907. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 14.04.1896
«Eine dumme Nachricht.»
MM K 2909. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 07.04.1896
« Mr Edvard Munch 32  32 rue de la Santé  E.V.»
MM K 2910. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 24.06.1896
« A  M. Meier-Graefe.  Paris.  3. Rue Lallier.»
MM K 2911. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 06.07.1896
« Mr Edvard Munch  32 rue de la Santé  E.V.»
MM K 2912. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 10.08.1896
« Mr Edvard Munch  32 rue de la Santé  E.V.»
MM K 2913. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 15.08.1896
«Besten Dank für Deinen Brief. Ich schicke Dir heute sofort 40 Mark, Du bist mir dann noch 20 davon schuldig, in dem ich das Café ‹Chantant› für 20 nehme.»
MM K 2914. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 30.08.1896
« Monsieur E. Munch  32 rue de la Santé  Paris»
MM K 2918. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 17.12.1896
« Monsieur E. Munch  32 rue de la Santé  E.V.»
MM K 2951. Munchmuseet
Brev fra Richard Mengelberg. Datert 15.12.1896
«Auf Deine Anfrage der einliegen- de Bescheid, derselbe hat sich etwas verzögert, da in Hamburg war, nicht um für den Strike zu agitiren, sondern anderer eben- so wichtiger wie unangenehmer Dinge wegen. – Ich hätte Dir schon da- mals geantwortet, als Du bezügl. Prz. anfragst, Du hattest aber unterlassen eine anzugeben. Ich u. meine kleine Familie wür- den uns sehr freuen Dich mal wie- der zu sehen, u. bleibt es hoffent- lich bei Deinem Entschluß bez. Herkunft, auch wird dieselbe hof»
MM K 2952. Munchmuseet
Brev fra Richard Mengelberg. Datert 30.12.1896
«Vielen Dank für Deine freund- lichen Wünsche zur Weihnachtsfei- er, die Tage sind immer sehr schön, und war Nora in ihrem Jubel köst- lich anzusehen; wir waren ganz für uns, wie wir überhaupt fast ohne jeden Verkehr leben. – Ich hatte neue Bücher gekauft, Gedichte von Dehmel, dann Björn- sonder König”, woran mich sehr erfreute, „die versunkene Glocke” von Hauptmann, sehr poetisch, etc. u. gab’s da keine Langeweile. – Vor 14 Tagen war Durand-Ruel von dort Rue Lafette mit einer sehr»
MM K 3013. Munchmuseet
Brev fra Willy Pastor. Datert 29.02.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3668. Munchmuseet
Brev fra A. Liebmann Buch u. Steindruckerei Graviransalt. Datert 18.04.1896
« A. LIEBMANN  KÖNIGL. HOFLIEFERANT  BUCH- U. STEINDRUCKEREI  GRAVIRANSTALT  FRIEDRICHSTR. 74.»
MM K 3673. Munchmuseet
Brev fra W.& Co. Spedition - Commission - Incasso Marzillier. Datert 26.03.1896
« H. Ed. Munch  Kunst-Maler  Paris  Rue de la Santé 32»
MM K 4087. Munchmuseet
Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening. Datert 10.12.1896
«Konstföreningen är villig till utställning emottaga Eder tafla »Sygt barn« samt 40 raderingar och lithografier men endast enligt de för föreningen gällande stadgar att frakten till utställnin- gen betalas af föreningen, om föremålen sändas per ångbåt från hamn, som står i direkt ångbåtsförbin- delse med Göteborg; återfrakt från utställningen skall»
MM K 4161. Munchmuseet
Brev fra Alfred Piat. Datert 12.05.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4162. Munchmuseet
Brev fra J. Brivois, Les Cent Bibliophiles. Datert 24.06.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4165. Munchmuseet
Brev fra G. Blazy, G. Blazy Expert en Quincaillerie et Articles de Paris. Datert 11.08.1896
«Ma concierge m’a remis votre carte postale par laquelle vous lui donnez votre adresse poste restante»
MM K 4171. Munchmuseet
Brev fra Georges Bans, La Critique. Datert 15.11.1896
«Les 1400 ex. ont éte distribués gratui- tement par mes soins, au public des deux représentations et il ne m’en reste que quatre exemplaires que j’ai sauvês non sans peine. Je tiens la moitié de ce que j’ai, (soit deux exemplaires ordinaires,) à votre disposition; j’y joindrai une épreuve sur japon. En tout trois exemplaires (c’est peu, mais pourquoi ne pas vous être servi vous-même à „l’oeuvre”?) que je vous enverrai par prochain courrier.»
MM K 4193. Munchmuseet
Brev fra Andersen?, Andersen?. Datert 05.08.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4194. Munchmuseet
Brev fra Andersen?, Andersen?. Datert 19.11.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4524. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.03.1896
«Tak skal Du have for Brevkortet, som vi modtog med megen Glæde. – Vi haa- ber Du fremdeles kommer Dig; – det var felt usundt i Christiania ivin- ter. Saa hyggeligt, det kunde være, at vide Dig saa i Nærheden, – led jeg alligevel saa, ved Tanken paa det usunde taagede Veir, Du daglig skulde indaande, og saa forresten være saa meget alene. – Gid Du engang kunde faa et godt lykke ligt Hjem – hvor jeg da skulde være beroliget og fornøiet. – –»
MM K 4525. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.03.1896
«Et Brev har jeg adresseret til Kafe de la Regence, jeg antaer Du har faaet det. – Tak skal Du have for dit sidste Brev, det er da godt, Du har faaet et rummeligt godt Værelse, – jeg haaber, Du er frisk. – Nu har vi her et friskt godt Vinterveir med Sol, det er meget sundere, end hvad vi er vant til i Vinter. – Nu ere vi alle friske her, Inger har havt Influenca, men klaret den godt alligevel,»
MM K 4526. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.04.1896
«Nu er der igjen gaaet lang Tid hen, siden jeg skrev, – og længere siden vi havde Brev fra Dig. Men til vori Beroligelse, hørte vi om Dig gjennem Wilhelm Krag, – ved Fru Grønvold, som havde truffet ham paa Gaden. Han fortalte, at Du havde indrettet Dig hyggeligt, og at Du havde det bra. – Dette var saa godt at faa høre, – for saa er Du vel frisk og. Nu ere vi komne op i vort nye vakkre Logi. – De gamle Møbler ere igjen pladserede, og de tager sig godt ud her paa de grønmalede Vægge. – Det er godt at faa Forandring, – det er noget nyt igjen»
MM K 4527. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.05.1896
«Vi har leiet bort hele vor Beqvæmmelihed for Somme ren, 3 Maaneder og skal drage afsted Fredag den 4. Juni. – Vi tænker paa et Sted i Borre, – men reiser til Aasgaardstrand, saa faar vi der høre. – Vi leier et Værelse og kan vel faa det noksaa billigt for den Tid, \et Stykke fra Byen/. Vi vil helst bo saa landligt som muligt. – 275 Kr. faaer vi»
MM K 4528. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.06.1896
«Vi fik igaar Penger 80 Kroner fra Dig gjennem Anvisning, vi takker Dig meget derfor; – ondt er det, at Du skal have dette paa Dig – jeg synes det er gruelig ondt. – Vi har det nu da saa rigeligt med Penge; – det var saa svert meget ogsaa, Du sendte. –»
MM K 4529. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.06.1896
«Det var saa godt at høre af Ingers Brev, at Du lever bra og er frisk. – Jeg har tænkt meget paa Dig i den stærke Hede. – Du har vel læst i Aviserne, hvor svert det har været i Christiania med den forfærdelige Varme, uden Regn. – Nu er det meget bedre, der er kom met en Afkjøling i Luften efter»
MM K 4530. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.08.1896
« Hvor jeg tænker meget paa Dig, mon Du er i Paris nu – og hvorledes har Du det forresten, jeg har læst om den svere Hede. – Og saa har jeg tænkt paa, om Du skulde være i nogen Forlegenhed ellers, – skriv da, – – kjære gjør det. – Vi har det bra – jeg er ganske alene, undtagen de Logere\n/de. – Laura hos Kincks Inger paa en Sæter efterat hun en Stund har været hos Johanne. – Barnet er saa nydeligt, lille Andrea, Photografier af hende har jeg faaet – og Du faaer ogsaa naar vi sikkert faaer vide, hvor Du er henne. – Jeg synes, Du umuligt kan holde ud i Paris naar det er saa varmt. –»
MM K 4531. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.08.1896
«Tak for det sidste Brevkort, – det er snilt at Du skriver til os oftere, – det er saa ondt, naar vi intet hører, – men nu hvor kort Tid du har til at opfriske Dig. – Skulde det være knapt for Dig med Penge, saa send mig mig nogle Ord, jeg faaer nu mange Penge om nogle Dage, saa Du godt kan faa laant, – desuden har Du sendt saameget i Vaar, – saa det kunde bare være lidt Tilbage- betaling, – Jeg har havt det svert godt i Sommer og kommet mig i Kræfter. – Karl og Laura, der er kommen ned fra Nord- land var her i Lørdags, – jeg spurgte da ud om As Helbredstilstand. – Der var intet Brysttilfælde: han var nervøs, var skuffet med sit Ægteskab,– J. passede ikke for ham, han følte Lænken svert, derfor al denne Klage over andre Ting; – han blev derfor medtaget, saa Øbeboerne mærkede Forandringen,»
MM K 4532. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.09.1896
«Det er nok sent paa Aften, men jeg vil dog alligevel skrive lidt: vi Inger Laura og jeg sad iaften og læste Aviser, og skræmte hverandre op. – Det var da den Hvirvelvind, der blev telegraferet om, men – iblandt Millioner af Mennesker skulde det jo være underligt om der nettop skulde være tilstødt Dig noget i den Anledning. – Vi faaer da ikke tænke sligt.      Tak tak for Brevet dit; det var da beroligende at høre, at Strindberg er reist fra Paris, stakkels syge Mand. – det var ondt at tænke paa at han var din Omgangsven; – der maatte da følge megen Uro med ham. – og var han altsaa ikke ufarlighet ter»
MM K 4533. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.09.1896
« Hr Maler E Munch.  Rue de la Sante 32  Paris»
MM K 4534. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.[??].1896
«Mange Tak for Brevet og fordi Du tænker paa os, med Reisen. – Det skulde jo være saa forfærdelig hyg gelig at træffe Dig igjen. Og Tak for at Du vil sende os Penger til et saadant Ophold, Du har jo sendt os saameget før, saa dette skulde Du da ikke gjøre igjen. –»
MM K 4535. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.11.1896
«Vi har ventet saa frygtelig paa Brev fra Dig, at det næsten var en Skuffelse da Seddelen kom med Penge fra Dig uden videre Besked. – Men jeg maa takke Dig meget, meget, fordi Du er saa snil – noget \er/ jeg bestandig er frygtsom for at Du har taget Dig for nær. – Nu har vi da faaet høre fra Dig gjennem Bladene, – igaaraftes kom Fru H op med Dagbladet, og læste vi E Lie’s Korrespondanceartikel. – Det glædede os meget – det var saa frygtelig morsomt. Aftenposten blier bestandig den samme. –»
MM K 4536. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.12.1896
« Inger var nettop paa Stationen og fik dit Brev, der kom som sædvanlig saa kjærkomment. Vi tænkte meget paa Dig igaaraftes, Gudskelov Du er frisk – og det er hyg- geligt at høre, Du skal bort til gode Venner. Ifjor havde vi det trist! – Nu synes vi det er saa meget anderledes Lyst – om det end er vemodige Minder. – Vi havde stelt et lidet Juletræ istand bedækket med forestillende Snee, da det var tændt, saa det vakkert ud, og det lille Huset, som Du erindrer var oplyst. Vi bleve budne op til Hersets, der havde et glimrende Juletræ, der lignede vore gamle. – Det var saa hyg- geligt med Børnenes Jubel og det var saa høitideligt og,»
MM K 4538. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1896
«I Søndags kom der en rød Seddel med 35 Kroner med din kjendte Haandskrift, hvorfor Du hjertelig takkes; – jeg er dog noget bange for at Du taer Dig for nær – Du har selv saameget Brug for dine Penge. – Jeg skal sige Dig, at nu har vi det bra i Penge- veien, – Andreas har sendt, og vi har faaet ind ved Leien af Værelserne, Inger tjener som sædvanlig, og desforuden har jeg ogsaa jevnlig lidt Fortjeneste. – – Inger er meget flink – som Bedstefar altid sagde, jeg mener frisk og ud-»
MM K 4547. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.05.1896
«Tak for Brevkortet, vi længtede nu efter at høre fra Dig, og derfor kom det saa vel- komment. – Vi har læst Willy Pastors Kunstartikler og det om Dig, forresten har der vel ogsaa været mere, som er gaaet os forbi. Vi har ikke seet Morgenbladet. – Vi faaer forresten mange Aviser nu, da Herseth er saa opmærksom at sende ned til os, og de holder mange. – Inger har været hos Doctor Grøn»
MM K 5099. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.07.1896
«Jeg skriver nu om alt dette, fordi jeg tænker, at Du har det hos Dig alligevel, og fordi at jeg synes, at et ulykkeligt Ægteskap vilde være saameget være end Døden; dette holder jeg for mig, naar jeg tænker paa ham. – og da blier det lettere for mig hans Død.– og dette ville jeg Du ogsaa skulde komme til. – Nu skal jeg herefter ikke mere berøre dette.»
MM K 5100. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.10.1896
«Det er noksaa længe siden vi hørte noget fra Dig, imellem kom- mer den Frygt paa, om der skulde feilde Dig noget.– jeg kan jo ikke nægte for, at mine Tanker dreijer sig meget om Dig. – Vi har det bra, en Deilig Høst mild, saa vi har endnu Blomster i Haven. – Det lader til at Beqvæmmeligheden er lun.»
MM K 5645. Munchmuseet
Brev fra Boulangerie Patisserie de Port-royal Maison Dupuis Beauvallet Sr.. Datert 30.[??].1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 160. Munchmuseet
Brevutkast til Axel Heiberg. Datert 1896–1902
«ærgre mig derover i { … }det uendelige»
MM N 188. Munchmuseet
Brevutkast til Axel Heiberg. Datert 1896
«{E}Jeg er fuldt enig i at Jeg ikke skylder Dem et ‹ord› efter det sidste oplyste –»
MM N 553. Munchmuseet
Brevutkast til Axel Heiberg. Datert 1896–1897
«{ … }Efter Deres sidste Brev ser jeg at altså De ikke skylder mig noget –»
MM N 814. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 26.2.1896
«Jeg befinder mig på Hurtigtoget mellem Berlin og Paris – Harmonica tog – hvor man jeg har sovet udmærket hele Natten og { … }drukket The ved et lidet Bord i Kupeen – Jeg kan spadsere fra den ene Ende af Toget til den anden – I Berlin ha{ … }r jeg hilst på en Masse bekjendte – De{r}t var fuldstændig Vinter i Berlin – 10° Kulde.»
MM N 816. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1896
« Jeg har idag leiet mig et Atelier og håber at snart at kunne begynne at male – Her er et kjedeligt {R}regnveir om dagen – det er intet andet at gjøre end at holde sig inde – Her er mange {n}Norske – og flere kommer – Det var en lang {R}reise at gjøre hid fra Kristiania over Berlin, og mange bekjendte at hilse på i Berlin –»
MM N 817. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 27.3.1896
« Tak for Brevet – Jeg er kommen fuldstændig i orden og er optaget med mit Arbeide – Har det vel og bra i alle Maader. –»
MM N 818. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 12.5.1896
« Bare nogle Ord forat si at jeg har det bra – jeg har fået dit brev – Du skriver intet om dagbogen I har vel fået den? –»
MM N 819. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1.7.1896
« Her er nu deiligt i Paris – varmen generer ikke her som i Kristiania – og jeg s{ … }ynes ikke jeg trænger {noge}at komme på landet – Her er utmærket at arbeide – jeg holder på med Li‹t›hografering og radering – jeg har også et under arbeide en større decoration for Axel Heiberg – det skal være til hans hus i Lysaker – Jeg har gjort færdig e{n}t {L}lithografie af»
MM N 820. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1896
«Det glæder mig at I har det bra allesammen – – Tak for fotografiet – pigen ligner Andreas over øinene»
MM N 821. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 4.8.1896
« Bare et par ord forat si at alt er vel og bra – og at jeg reiser om et par dage til kysten, jeg glæder mig meget til at få lid lidt sjøluft – Jeg skal sige sende Dig min adresse –»
MM N 823. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 16.10.1896
« Tiden går { … }jævnt og roligt med arbeide så jeg har ikke meget at skrive om – Her er et væmmeligt veir om dagen – { … }En hel del norske er { … }kommet til byen. Sønstehagen er her, han har kjøbt nogle raderinger af mig – Jeg kan forresten ikke sige jeg liker ham meget –»
MM N 824. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1896
«Tak for { … }brevet – Jeg sendte lidt penger til Eder fornylig forhåbentlig kan jeg snart sende mer – Jeg er nu halvveis på reisefødder – mulig reiser jeg snart til Tydskland forat blive der et { … }par måneders tid – Ellers er alt i sin gamle gjænge og jeg har ikke meget at fortælle – I grunden finder jeg mig nu ganske bra her i Paris – er ha{ … }lvt aclimatiseret – men det er nu så  …  rotet »
MM N 970. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1896
« Jeg befinder mig nu i Knocke-sur-mer, Belgique – Her er vakkert, og {s}malerisk, { … }et lidet badested som Aasgaardstrand – Jeg bliver her en par ugers tid og reiser så tilbage til Paris»
MM N 1100. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1896
« Tak for {b}Brevet – Jeg fik også brev fra tante igår – Hun spørger hvordan det står til – alt vel og bra! – { … }Det er nu endelig bleven sommer her i Paris –»
MM N 1101. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 24.4.1896
«Vil Du gå op til Grosserer H. Holmboe Prindsensgade 3 og og spørge efter en Mappe Raderinger – Han har nemlig nogle Mapper tilsalgs – Denne Mappe kan Du give Dr. Grøn fra mig (eller fra Dere) En liden Bog som ligger indeni må absolut ikke følge med –»
MM N 1720. Munchmuseet
Brevutkast til Valborg Fredrikke Hammer. Datert 1896
«Tak for brevet det var morsomt at høre fra dem –»
MM N 1721. Munchmuseet
Brev til Valborg Fredrikke Hammer. Datert 1896
«Aa gjør mig den { … }tjeneste at overbringe Olaf Schou {den}det forslag som jeg selv ikke tør komme med fordi jeg er r{ … }æd det skal se plumpt ud – Jeg håber De kan give det en yndefuldere form –»
MM N 1722. Munchmuseet
Brev til Valborg Fredrikke Hammer. Datert 1896
«Jeg kommer lidt sent men tak aligevel for Deres sidste brev samt fordi De gjorde Dem møie {med}for mine skyld Det så lidt broget ud for en tid siden men det er vel ikke andet jeg kan vente når jeg maler så stygge billeder –»
MM N 1925. Munchmuseet
Brevutkast til Aase Nørregaard. Datert 1895–1896
« Kan De si mig Lugné Poe’s Adresse i Paris. Han har skrevet en længer artikel om mine Bilder i en fransk Avis – så Jeg vilde gjerne sende ham et Par Ord –»
MM N 2040. Munchmuseet
Brevutkast til Olaf Schou. Datert 1896
«De ønsker vel snart både mig og mine malerier der hvor peberen gror – Ja jeg finder det heller ikke så underligt – Jeg beder Dem aligevel denne gang også at {gjøre}være {det}mig behjælpelig – det blir den sidste gang – Det er ikke for mit eget velværes skyld da jeg har været så mangen gang udi oppe i slige s{ … }ituationer før – men det er for de mange ufærdige arbeiders sk skyld, { … }arbeider i en kunstart som jeg tror vil have betydning for kunsten hjemme –»
MM N 2042. Munchmuseet
Brevutkast til Olaf Schou. Datert 1895–1896
« Mange, mange Tak for Deres venlige Hjælp – den kom godt til – Sagen var således at lige under min Udstilling rykkede mine Kredi- torer samtidig på mig – således at det var umuligt { … }at tilfred- stille Dem – Jeg truedes fra flere Kanter med Exekution – og alt hvad jeg havde var lagt Beslag på – Ved Deres Hjælp har jeg nu fået ordnet med Kreditorene og fået mine { … }Malerier igjen – og Det er så»
MM N 2044. Munchmuseet
Brevutkast til Olaf Schou. Datert 1895–1896
« Mange, mange Tak for Deres venlige Hjælp – de{t}n kom godt til – Sagen var således at lige under min Udstilling rykket mine Kreditorer samtidig på mig således at jeg fra flere Kanter truedes med Execution – – På en {g}Gang var det mig umulig at tilfredsstille {dem}disse – Det tog fuldstændig bort min {a}Arbeidskraft – og min Tid –»
MM N 2050. Munchmuseet
Brevutkast til Frits Thaulow. Datert 1896
« Det billede pigen på sengkanten står hos Bing – kan Du ikke sende ham et brevkort, så får Du billedet tilsendt –»
MM N 2181. Munchmuseet
Brevutkast til Auguste Clot. Datert 1896–1897
«Veuilles s.v.p. tirer pour commencer les du { … }deux pierres, 50 epreuves chaque unes:»
MM N 2214. Munchmuseet
Brevutkast til Arthur Franquet. Datert 1896
«Ich habe jetzt mehrere Lithografien fertig – und ich werde ich diese zu ihnen schiecken wenn Sie wollen – Sie Sollten Sie whelche zu kaufen wünschen konnen Sie denn auswählen – Das Bild «eine Strasze in {r}Regen» – {S}(Sie haben es in Berlin gesehen) ist jetzt auch billig zu verkaufen – Es steht bei Bing, in»
MM N 2282. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Kessler. Datert 1896
«Sie haben früher so oft Ihre Interesse für meine Arbeiten gezeigt – dasz ich darf Ihnen um eine grosse Dienst {–}zu bitten –»
MM N 2396. Munchmuseet
Brevutkast til Adolf Paul. Datert 1892–1896
«Hilsen fra Ferkelen – { … }Jeg har allerede tidligere fået et fyllebrev fr{ … }a Dig – jeg beder at hilse Gallen fra mig og takke for tegningen og hilsenen – Jeg kjender ham godt af omtale – Min adresse er  Kurfürstendam 121 – ‹hvis› Kan De give mig bud på et billede var det godt da fattigdommen florerer – Strindberg er vist i Brünn – skal give Dig nærmere besked –»
MM N 2420. Munchmuseet
Brevutkast til Helge Rode. Datert 1896
« Mange tak for bogen –»
MM N 2546. Munchmuseet
Brevutkast til Eberhard von Bodenhausen. Datert 28.9.1896
«Besten Dank für Ihre freundliche Karte  …  Es freut mir sehr dasz die Platte angenommen ist. Ich werde sofort nach H Hamsun schreiben –»
MM N 2757. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 20.12.1896
«In Erwiederung auf Ihr gefallige vom 18 …  teile ich Ihnen mit dass ich gern bereit bin Ihnen:»
MM N 3318. Munchmuseet
Brev til Karl Wefring. Datert 9.4.1896
«Ved fornyelse af min vekselobli- gation til Kristiania Folke- bank, oprindelig stor kr. 200.00 – to hundrede kroner – bemyndi- ges herr Hjalmar Christensen at tegne mit navn, så ofte som det fornødiges.»
MM N 3399. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert personL'Aube. Datert 1896–1897
«Je vous remercie de votre { … }lettre très-aimable et j’ac- cepte avec plaisir votre offre {et}ce me sera un grand plaisir de collaborer à votre revue.»
MM N 3400. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Datert 1896–1897
«Avec mille reme{ … }rciements je vous envoy vot{ … }re Photografie et une epreuve de lithografie que j’{e}ai fait – Je vous prier m’es‹{x}c›user que c’est venue si tard – Je {c}l’est gardé dans ‹cet› l’espoir ca faire plus complét –»
PN 45. Bibliotheque Nationale, Paris
Brev til Auguste Clot. Datert 1896–1897
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 234 (PN 209). Nasjonalbiblioteket
Brev til Elling Holst. Datert 1896
«Jeg forstår ikke hvorfor De undlader at besvare mine breve – Jeg lod Dem i høst få billedet Madonna for en latterlig liden pris – Jeg har for lang tid siden ophørt med at sælge så billigt – dette gjorde jeg fordi jeg ved skulde reise ud – og vidste jeg vilde få brug for pengene i løbet af vinteren – Jeg kund må bede Dem være»
Brevs. 234 (PN 210). Nasjonalbiblioteket
Brev til Elling Holst. Datert 31.3.1896
« M Dr. Elling Holst  Den tekniske Skole  KristianiaHøvik St.  Norwege»
Brevs. 466 (PN 261). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 1890–1900
« Det er forbasket kjedeligt – men netop nu har jeg ikke meget – derimod må det snart komme – Jeg sender altså først min Bemyndigelse til at underskrive mit Navn –»
Brevs. 466 (PN 266). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 29.6.1896
«Jeg må bede Dem gjøre mig den tjeneste at sende mig resten af de 200 Kroner* jeg skulde have for et billede – { … }Jeg blev enig med Deres frue om at { … }De skulde få dameportrættet {f}Fru Beckström istedet for mit selvportræt – *Jeg tror jeg har fået 50 eller 60 Kroner»
Brevs. 466 (PN 267). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 25.7.1896
«Mange tak for pengene som redder mig ud fra den helvedes varme som nu er i Paris – Jeg reiser ud på landet om et par dage – Billedet sendes { … }ble ikke sendt da jeg fik høre at De  …  ikke var hjemme – Det pakkes nu ind { … }og sendes strax –»
Brevs. 466 (PN 268). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 7.8.1896
« M Redactør Hammer  Verdens Gang’s  { … }Redaktion  Pilestrædet  Kristiania  Norwege»
Brevs. 112 (PN 909). Nasjonalbiblioteket
Brev til Erik Lie. Datert 12.1896
«Jeg vilde bare ønske Dere en glædeli jul – osså må Du endeli bringe Din far min hjertelige tak fordi han har husket på mig under min sygdom – Generalkon‹s›ulen har været mig til stor nydte og hygge»
PN 1003. Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Paris
Brev til Stéphane Mallarmé. Datert 29.10.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1059. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Brev til Harry Kessler. Datert 30.9.1896
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 112 (PN 1241). Nasjonalbiblioteket
Brev til Erik Lie. Datert 1896
« Jeg takker meget for indbydelsen og håber sikkert at kunne komme –»
PN 1294. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Brev til Eberhard von Bodenhausen. Datert 28.2.1896
«Besten Dank für Ihre freundliche Briefe – Es freut mir sehr dasz die Platte angenommen ist – ich werde sofort zu Hamsun schreiben –»