Edvard Munchs korrespondanse

Listen inneholder de 85 brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1895, enten faktisk, dvs. av avsender selv eller ved poststempel, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 20. Munchmuseet
Brev fra Fredrik Arentz. Datert 04.06.1895
«Ifølge Deres Brev kjøber jeg da Billedet «Storm», uagtet jeg jo maa lægge meget til af mit eget.»
MM K 21. Munchmuseet
Brev fra Fredrik Arentz. Datert 26.05.1895
«Raderinger, som jeg selvfølgelig engang ønsker at kjøbe. Da Sommeren allerede er begyndt her og De vel ønsker snart at forlade Berlin, skriver jeg allerede idag. Sig mig tillige med det samme, hvormange Penge De strax har nødigt at blive tilsendt til Berlin, for at kunne reise herop og tilbage?»
MM K 242. Munchmuseet
Brev fra Gunnar Heiberg. Datert 29.02.1895
«Har du læst vedlagte? Bryr du dig om den? Sagen er nemlig, den at den bekjendte oversætter Grev Prozor – kanske du kjender ham personlig – vil oversætte stykket på fransk og la den ud- komme i Paris. Han skriver:»
MM K 471. Munchmuseet
Brev fra Thor Lütken. Datert 11.02.1895
«Deres brev samt postanvisning kr. 25.00 modtaget.»
MM K 1102. Munchmuseet
Brev fra Per Sønsthagen. Datert 27.10.1895
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1227. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 04.06.1895
«Her ser nærmest ud til krig. At Douglas er blit udenrigsminister er et slemt tegn. Det kommer an på om Sverige har de hensigter, man tillegger det. Du læste Krohgs artikler. Lagde du mærke til den udtalelse, at krigen mod Norge skulde være general- prøve, som krigenTysklands i sin tid mod Danmark. Jeg har ikke talt med Krohg; men et rygte siger, at Sverige som bundet til Tremagtsforbundet først skal undertrykke Norge, og således styrket være beredt til, når krigen mellem Tyskland og Rusland udbryder, at gjenerobre Finland og dele Danmark med Tyskland. Da Svenskene er en eventyrernation og Keiseren af Tysk- land er den han er, og hans optræden smitter  …  andre, f.ex. på vor Kronprinds, så finder jeg denne plan nok så sandsynlig. Den stemmer fo \desuden/ med Tysklands interesse.»
MM K 1383. Munchmuseet
Brev fra Walfrid Wasteson, C. W. Blomqvist. Datert 25.05.1895
«Vedlagt følger en opsat kontrakt som jeg haaber passer Dem og vil De da hvis De intet finder at udsætte paa samme, un- derskrive den og føie til stedet hvor billeder- ne kommer fra som der til er aabent rum samt retournere den dateret omgaaende.»
MM K 1384. Munchmuseet
Brev fra C. W. Blomqvist, Walfrid Wasteson, C. W. Blomqvist. Datert 25.05.1895
«Undertegnede Maleren Edv. Munch p.t. i Berlin og W. Wasteson Indehaver af C.W. Blomqvist Kunsthandel i Chistiania er kommet overens om følgende betingelser: Jeg Edv. Munch udstiller i Wastesons lo- kale i Christiania fra 1ste til og med 31te October 95, ca. 40 – (firti) malerier, og omtrent lige mange Raderinger, Tegninger e.t.c. alt udført af Edv. Munck og ikke tidligere udstillet i Christiania. I leie for oven- nævnte billeder betaler W. Wasteson til Edv. Munch 500 kr.– (Fem hundrede kro- ner) for tiden October maaned 95, hvis Lokalet ikke er optaget af nogen anden udstilling fra 1ste Novbr. har W. Wasteson»
MM K 1393. Munchmuseet
Brev fra Sigurd W. Neumann, Christiania Guldlistefabrik & Høvleri. Datert 26.10.1895
«Vi anmode Dem herved om godheds- fuldt at indbetale vort Tilgodehaven- de, som nu er saa gammelt, i mod- sat Tilfælde ser vi os nøt til retslig at inddrive samme, en Fremgangs- maade vi nødig ser anvendt.»
MM K 1419. Munchmuseet
Brev fra Hjalmar Christensen, Kristiania Folkebank. Datert 17.03.1895
«Vil De være så venlig straks at sende mig vedlagte blanket fra Folkebanken tilbage under en af ovenstående adresser. Skriv Deres navn hvor jeg har antydet det med blyant. Obligationer er i høi grad nødlidende. Afdrag, renter og omkost- ninger beløber sig til ca 2‹8›,00 kr, som bedes sendt samtidig, enten til Folkebanken [«Kristiania Folkebank»] eller \til/ undertegnede. Skulle De ikke for øieblikket være pr kasse, så send idetmindste obligationer øieblik- kelig – jeg skal \da/ prøve at skaffe beløbet midlertidig. Hvad er Wefrings adresse?»
MM K 1422. Munchmuseet
Brev fra Kristiania Folkebank. Datert 25.04.1895
«Bankdokument. Vekselobligasjon»
MM K 1479. Munchmuseet
Brev fra Stavanger Kunstforening, Lars Heide. Datert 12.12.1895
«I Besvarelse af Deres ærede af 6 dermed meddeles herved at vi gjer- ne modtager Deres Billeder til Udstilling paa omskrevne Betin- gelser og tillater os at imødese Deres nærmere Meddelelse i den- ne Anledning.»
MM K 1592. Munchmuseet
Brev fra Helge Rode. Datert 26.10.1895
« Maleren Hr. Edvard Munch.  Grand Hotels Kafé.  Kristiania»
MM K 1925. Munchmuseet
Brev fra Stanisław Przybyszewski. Datert 12.01.1895
« Herrn  Edvard Munch, Maler  Charlottenburg b. Berlin  Englischestr. 23, IV»
MM K 1936. Munchmuseet
Brev fra Hans Lemmich Juell. Datert 10.10.1895
«Med stor Interesse, men jeg maa tilstaa med blandede Fornemmelser, besaa jeg forleden Deres Udstilling hos Blomqvist. Lokalet var fuldt af Men- nesker, men hvilket uforstaaende Publikum! Imidler- tid er jeg ikke sikker paa, om De i Grunden ikke er bedst tjent med, at dette Publikum forbliver uden Forstaaelse ligeoverfor en Del af de ud- stillede Billeder. Er det nemlig saa, at jeg har opfattet ret Serien-«en Kvinde, som elsker», da begriber jeg rent ud sagt ikke, hvorledes De kunde falde paa at ud- stille denne offentlig i Christiania. Flere af de Bil- leder hører jo kun hjemme i en Udstilling for Kunst- nere, og det endog, om De befandt Dem under ganske andre Forhold, end de i Christiania, hvor der natur- livis raabes paa Politi, Lukning, Beslagleggelse m.m.m. Eller skal det maaske menes noget ganske andet med disse Kvindebilleder omgivne af «Fostre»?! –»
MM K 2017. Munchmuseet
Brev fra Kate Crawley. Datert 08.06.1895
« Herrn Edvard Munch  Hotel Stadt Köln  Hier  Mittel str.»
MM K 2025. Munchmuseet
Brev fra Nellie Crawley. Datert 09.08.1895
«Deinen Brief kam gestern zu mir, es war eine sehr grosse Uberraschung denn ich hatte beinahe alle Hoffnung aufgegeben. Wieder von dir Nachricht zu haben. Jetzt sind wir alle recht fleißige Kinder und artig auch dabei – Nora und ich gehen jeden Morgen un 8 bis 12»
MM K 2026. Munchmuseet
Brev fra Nellie Crawley. Datert 27.06.1895
«Viele viele Küsse!!!»
MM K 2027. Munchmuseet
Brev fra Nellie Crawley. Datert 06.07.1895
«Wann werde ich dann wieder Nachricht von dir haben? Ich weiss auch nicht ob du, meine Brief be- kommen hast – Hoffentlich ja. Wie geht’s dir? Es muss sehr sein in die Gebirge. Ich bin ganz entzückt mit München und freue mich imme dass ich von Berlin fort \bin –
MM K 2028. Munchmuseet
Brev fra Nellie Crawley. Datert 24.[??].1895
«Ich habe immer auf a\e/ine Post karte von dich gerechnet, aber sie ist nicht an- gekommen. Ich muss wohl zu erst schreiben! Wir sprechen jetzt viel von dir, und vermissen unseren lieber „Papa”– Die Kinder sind alle jetzt sehr artig – Gestern abend habe ich von dir geträumt – ein sehr shöner Traum.»
MM K 2035. Munchmuseet
Brev fra Max Asch. Datert 14.03.1895
« Herrn Edward Munch  Maler  Mittel Str 47 IV  Hotel Stadt Köln»
MM K 2072. Munchmuseet
Brev fra Eberhard von Bodenhausen. Datert 14.02.1895
«Ich komme Sonnabend nach Berlin und würde mich freuen, wenn mein Bild bis dahin bei Amsler wäre. Ich freue mich, dass es mir gelungen ist, Ihnen Graf Kessler zu besorgen.»
MM K 2073. Munchmuseet
Brev fra Eberhard von Bodenhausen. Datert 25.05.1895
« Herrn Munch.  Berlin N.W.  Mittelstrasse 48?  Hotel?»
MM K 2129. Munchmuseet
Brev fra Julius Elias. Datert 23.03.1895
«Erwarten Sie uns morgen Sonntag von 11–½ 2 Uhr im Hotel.»
MM K 2130. Munchmuseet
Brev fra Julius Elias. Datert 28.03.1895
« vor meiner Abreise habe ich noch an Model geschrieben, dass er Sonntag Morgen die Ra- dierungen erwarten solle und auch an den Rechtsanwalt Landau, dass er Ihnen erlauben möge, zu ihm persönlich zu kommen. Sollte Landau Ihnen schreiben, so gehe Sie gleich hin.»
MM K 2226. Munchmuseet
Brev fra Arthur von. Franquet. Datert 14.05.1895
«Wie Sie von meinem Bruder gehört haben werden, vereitelten es mir widrige Zufälle, Ihnen persönlich „Adieu” sagen zu können. Ich empfing je- doch nun noch nachträglich durch denselben von Ihnen die gewünschte Skizze und sage Ihnen für die freundl. Anfertigung u. liebenswürdige De- dication derselben hierdurch nochmals direct meinen herzlich- sten Dank.»
MM K 2227. Munchmuseet
Brev fra Arthur von. Franquet. Datert 12.07.1895
«Dass Sie glücklich in Amsterdam angelangt und am 28sten vorigen Monats nach dort weitergereist, erfuhr ich durch die freundl. Zeilen, welche mir von Ihnen unterm 29’ pasl. zugingen. Hoffent- lich sind Sie nun inzwischen auch, nach guter u. glücklicher Fahrt, an Ort u. Stelle wohl u. munter einge- troffen und holen Sie Sich aus Ihren heimathlichen Bergen von Tag zu Tag mehr neue Gesundheit u. Kräfte.»
MM K 2228. Munchmuseet
Brev fra Arthur von. Franquet. Datert 15.08.1895
«Ich wollte Ihnen hierdurch nur wißen laßen, daß ich Ihren ge- schätzten Brief vom 27sten des vori- gen Monats richtig erhalten habe und also Ihrer freundl., die bei- den noch erbetenen Abzüge von Ihrer Radirung „Felis femina” und das mir noch gütl. zuge- sagte, farbig gedruckte Blatt von»
MM K 2229. Munchmuseet
Brev fra Arthur von. Franquet. Datert 19.09.1895
«Wie Sie aus diesem Briefe ersehen werden, weile ich augenblicklich in Berlin, wohin mir Ihre, von Christiania aus an mich nach Braunschweig hin gerich- teten Zeilen von letzterer Stadt aus nach- gesandt wurden; ich kehre jedoch in Bälde nach B. zurück und werde mich dann sofort nach zum Herrn Professor Dr. Seidel hinbegeben, um von dem- selben die betreffenden Radirungen in Empfang zu nehmen und mit selbigem»
MM K 2235. Munchmuseet
Brev fra Eugen von Franquet. Datert 20.03.1895
«Auf Ihrerh Ausstellung vom vorigen Jahre befand sich ein Bild, welches, wenn ich nicht irre, „Verzweiflung” genannt war. (Es hatte gewisse Ähnlichkeit mit dem Bilde „Geschrei”, das zur Zeit bei Barroccio ausgestellt ist.) Vielleicht wären Sie so liebens- würdig, mir mitzutheilen ob sich jenes Gemälde noch in Ihrem besitze befindet und zu welchem Preise Sie es verkaufen würden. Mein Bruder in Braunschweig bat mich um Auskunft.»
MM K 2236. Munchmuseet
Brev fra Eugen von Franquet. Datert 04.04.1895
« Herrn Edv. Munch  wohlgeboren  Berlin  Mittelsrasse 47/Z.26»
MM K 2237. Munchmuseet
Brev fra Eugen von Franquet. Datert 11.04.1895
«Wenn Sie gestatten, werde ich so frei sein, heute, Freitag, wieder 11 – ½12 Uhr mit meinem Bruder zu Ihnen herunter zu kommen.»
MM K 2238. Munchmuseet
Brev fra Eugen von Franquet. Datert 09.05.1895
«Mein Bruder ist heute abgereist. Wir waren zweimal bei Ihnen unten, hatten jedoch nicht das Vergnügen, Sie zu treffen. Wenn Sie gestatten, komme ich morgen – Freitag – um 11 Uhr einmal mer, um noch diverse Bestellun- gen auszurichten.»
MM K 2555. Munchmuseet
Brev fra Harry Kessler. Datert 09.05.1895
«‹Wenn es Ihnen passt› komme ich morgen zwischen 1 und 2 zu einer Sitzung zu Ihnen.»
MM K 2566. Munchmuseet
Brev fra Camilla Krohn. Datert 11.04.1895
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2745. Munchmuseet
Brev fra Walter Leistikow. Datert 28.05.1895
«Kommen Sie bitte morgen Mittwoch Abend 8 zu uns. Sie werden uns sehr erfreuen.»
MM K 2866. Munchmuseet
Brev fra Harry Kessler. Datert 18.06.1895
«Darf ich am Sonntag um 12 mit einem Bekannten, der sich sehr für Ihre Werke interessiert, zu Ihnen kommen? Ich bin auch sehr gespannt auf die Lithographie.»
MM K 2867. Munchmuseet
Brev fra Harry Kessler. Datert 05.05.1895
«Kann ich heute um 11 zu einer Sitzung kommen?»
MM K 2902. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 11.03.1895
« Rohr  Herrn Edvard Munch  Hotel Stadt Köln  Mittelstrasse  M.W.»
MM K 2903. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe, PAN Genossenschaft. Datert 11.06.1895
«  Herrn E. Munch  N.W. Mittelstrasse  Hotel Stadt Köln»
MM K 2904. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 09.08.1895
« Besten Dank für deine Briefe. Liebmann hat Dir die Lithographien bereits geschickt, wie er mir heute sagte, hoffentlich hast Du sie bekommen. Mit den Mappen geht es noch gar nicht, wir haben überall hin geschrieben aber noch keine verkauft. Ich glaube, es wird schon werden, aber langsam.»
MM K 2905. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 09.10.1895
« Herrn Edvard Munch  Grand Hotel Café  Christiania  Norwegen»
MM K 2906. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 13.10.1895
«Ich lasse Dir heute noch eine gewöhnliche Mappe und eine Japanmappe an Blomquist zugehen. Ich bekomme daher von Blomquist»
MM K 2908. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 12.12.1895
« M Edvard Munch  Grand Hotel Café  Christiania  Norvége»
MM K 3031. Munchmuseet
Brev fra Hermann Rosenberg. Datert 27.03.1895
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3333. Munchmuseet
Brev fra Hermann Schlittgen. Datert 27.01.1895
« Herrn Maler Munch  Charlottenburg  Englische Str. 23»
MM K 3455. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 09.01.1895
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3557. Munchmuseet
Brev fra Werner Kayser, Photografisches Atelier Geschwister Marschalk. Datert 01.03.1895
«Meine bisherigen Bemühungen eine Begleichung meines Guthabens von       M. 105 – 90 herbeizuführen waren so wenig von Erfolg begleitet, dass ich bedauerlicher Weise auf meinen letzten Versuch (durch Pfändung zu dem Meinig- en zu kommen) zurückgreifen muss wenn nicht Sie es vorziehen sollten mich bis zum 14. ds. Mts. in meiner gan zen Forderung zu befriedigen. Letzte n beläuft sich mit den Gerichtskosten von M 1,85 auf M 107,75.»
MM K 3598. Munchmuseet
Brev fra M. W. Lassally, Graphisches Kunst-Anstalt. Datert 19.07.1895
«Regning»
MM K 3662. Munchmuseet
Brev fra Adolf Landau, Hugo Mendel. Datert 05.04.1895
« Herrn Edv. Munch  Berlin  Mittelstraße No 47  Hötel Stadt Köln Zimmer 26»
MM K 3663. Munchmuseet
Brev fra Adolf Landau, Hugo Mendel. Datert 26.01.1895
«Beglaubigte Abschrift.»
MM K 3669. Munchmuseet
Brev fra A. Liebmann, Buch u. Steindruckerei Graviransalt. Datert 08.08.1895
« A. LIEBMANN  KÖNIGL. HOFLIEFERANT  BUCH- U. STEINDRUCKEREI  GRAVIRANSTALT  FRIEDRICHSTR. 74.»
MM K 3672. Munchmuseet
Brev fra W.& Co. Spedition - Commission - Incasso Marzillier. Datert 02.07.1895
«In höfl: Erwiderung Ihres Geehrter, so waren die 12 Zeit beor- derten 3 Kisten nach Kristiania an Blomquists Malerei-Ausstellung nach Eintreffen Ihres Versandbereits nach Hamburg abgesandt worden; demnach also keine Aenderung ‹nach› eintreten lassen kannten.»
MM K 4521. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.03.1895
«Tak skal Du have for Bre- vet; vi har nok tænkt meget paa Dig og Influencan, – Du skulde altsaa faa den! og kanske den ogsaa kom i en meget ubeleielig Tid. – – Inger har havt en stærk Forkjølelse, som hun tænker sig har været Influenca, – nu er hun kommen over den, men bruger Jern bagefter, og det bør Du ogsaa gjøre. –»
MM K 4522. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.04.1895
«I dette Øieblik Kom det fra Glørsen 3 Flasker Vin, – – jeg skjønner det er Dig som er ude – Tak, tak, Du kan tro, det skal styrke mig, jeg har alt drukket et Glas af den fineste Portvin, – det var snilt af Dig, tak, tak – – Jeg var nettop læns»
MM K 4523. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.06.1895
«Tak skal Du have for Brevet, men vi har ventet svert, saa jeg har været ganske ængstelig. – Det var da godt at Du dog kommer hjemover, og vi tænkte nok ogsaa det, uagtet vi har seet Notiser i Bladerne om at Du skulde besøge Paris og ikke komme til Norge isommer. –»
MM K 4539. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.05.1895
«»
MM K 5062. Munchmuseet
Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 20.02.1895
«Jeg har i den sidste Tid c correspon- deret med Edvard Roll – han har indstendig bedet mig om at besøge sig. – men det er næsten ikke mulig at gjøre en Reise til et saa afsides Sted som hans Bopæl – ved Vintertid – Idetheletatt er Reiser om Vinteren i Nordland nær sagt umulige. Jeg har bedt ham besøge mig til Sommeren, og jeg haaber, at ogsaa du faar Anledning til at komme heropp – Midnatssolen burde du dog have seet.»
MM K 5293. Munchmuseet
Brev fra O. Smith Houksen. Datert 07.02.1895
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5759. Munchmuseet
Brev fra Selma Fontheim. Datert 02.02.1895
«dem Dienstmann, mein rosa Kleid geben? Ich muß daßselbe heute tragen deshalb lasse ich es jetzt holen.»
MM K 5765. Munchmuseet
Brev fra Alice Bamberg. Datert 19.01.1895
«Meine Schwester und ich kommen am Montag den 21. Januar – wenn»
MM K 5766. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 17.12.1895
« Maleren Munch  Grand Café  Kristiania»
MM K 5802. Munchmuseet
Brev fra Emil Alb. Palm, Oscar Ekberg. Datert 1893–1895
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 808. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 3.2.1895
« Tak for brevet. Jeg har havt det bra hele tiden Værelserne { … }varme – Jeg bor nu forresten foreløbig på et Hotel – da jeg på g på grund af visse små dyr måtte forlade min bolig i Englishesstr. Jeg søger nu nyt værelse – Alt går sin rolige gang – jeg arbeider nokså regelmæssigt – jeg har begyndt at male efter lang tid væsentlig at have raderet – Her har været koldt en tid men nu er det mildt –»
MM N 810. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 3.1895
« Tak for brevet og for det indlagte – jeg har længe ærgret mig over intet at kunde sende e{ … }der – men jeg skal nu snart gjøre anstalter sa I får noget mer med engang –»
MM N 811. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1895
« Tak for brevet – jeg sender foreløbig 40 Kroner – forhåbent- lig kan jeg snart sende mer – Mine Kreditorer har plyndret mig så i det sidste at jeg {der}ikke kan afs{ … }e mer nu – Jeg ved endnu ikke når jeg kommer hjem – Jeg er optaget med { … }forskjellige arbeider som { … }ikke lar sig udføre hjemme f.ex radering og lithografie – Om nogle dage kommer der ud en mappe af mine raderinger –»
MM N 812. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 10.1895
« Jeg har telefoneret ud to Gange idag men ikke truffet eder hjemme – Jeg har nemlig tænkt mig at en Omtale af mine Billeder for igår skulde have forskrækket Eder. Den var jo temmelig sjofel.»
MM N 813. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1895
« Jeg har { … }af Dovenskab ikke endnu faaet sendt kritikker ud til Dig – Jeg skal se imorgen at få sendt ud eller ialfald skaffet Dem tilveie. Jeg og Obstfelder er imorgen Eftermiddag indbudne til Wullums – Muligvis – sees vi da – før eller efter Aftenen»
MM N 1063. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1890–1895
«Tak for brevet – det er bra at Dere greier Dere såvidt – ikke forstår jeg hvordan Du {greier}ordner med penger – Med Andreas er det da slemt – så uheldigt som muligt – han blir jo nu snart ældre mand – Nu det greier sig vel osså –»
MM N 1925. Munchmuseet
Brevutkast til Aase Nørregaard. Datert 1895–1896
« Kan De si mig Lugné Poe’s Adresse i Paris. Han har skrevet en længer artikel om mine Bilder i en fransk Avis – så Jeg vilde gjerne sende ham et Par Ord –»
MM N 1949. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1895
« {Vil}Der {Du}kom- ker ud en Mappe Raderinger af mig { … }om en fjorten Dage – Kan Du arbeide lidt for Salget af disse – Det vilde være udmærket da jeg har været forfærdelig uheldig med mine Kreditorer dennegang – De har samtidig kom overfaldt mig { … }med { … }Næb og Kløir så jeg nær {m}havde mistet alle mine Malerier – Nu kommer osså Thor Lütken og vil fordre igjen for et Papir han står på som er»
MM N 1972. Munchmuseet
Brevutkast til Politiken Verdens Gang. Datert 22.3.1895
«Undertegnede bevidner herved at Overbringeren er Forfatteren Sigbjørn Obstfelder»
MM N 2042. Munchmuseet
Brevutkast til Olaf Schou. Datert 1895–1896
« Mange, mange Tak for Deres venlige Hjælp – den kom godt til – Sagen var således at lige under min Udstilling rykkede mine Kredi- torer samtidig på mig – således at det var umuligt { … }at tilfred- stille Dem – Jeg truedes fra flere Kanter med Exekution – og alt hvad jeg havde var lagt Beslag på – Ved Deres Hjælp har jeg nu fået ordnet med Kreditorene og fået mine { … }Malerier igjen – og Det er så»
MM N 2044. Munchmuseet
Brevutkast til Olaf Schou. Datert 1895–1896
« Mange, mange Tak for Deres venlige Hjælp – de{t}n kom godt til – Sagen var således at lige under min Udstilling rykket mine Kreditorer samtidig på mig således at jeg fra flere Kanter truedes med Execution – – På en {g}Gang var det mig umulig at tilfredsstille {dem}disse – Det tog fuldstændig bort min {a}Arbeidskraft – og min Tid –»
MM N 2396. Munchmuseet
Brevutkast til Adolf Paul. Datert 1892–1896
«Hilsen fra Ferkelen – { … }Jeg har allerede tidligere fået et fyllebrev fr{ … }a Dig – jeg beder at hilse Gallen fra mig og takke for tegningen og hilsenen – Jeg kjender ham godt af omtale – Min adresse er  Kurfürstendam 121 – ‹hvis› Kan De give mig bud på et billede var det godt da fattigdommen florerer – Strindberg er vist i Brünn – skal give Dig nærmere besked –»
MM N 2399. Munchmuseet
Brevutkast til Moritz (Maurice) de Prozor. Datert 26.7.1895
«Det har længe været mit Ønske at kunne engang udstille i Paris – De viste mig i Stockholm så megen Elskværdighed { … }at jeg trygt kan henvende mig til Dem forat at udvirke Deres { … }Indflydelse for at få mine Billeder udstillet der – { … }Tør jeg raadspørge Dem om hvordan jeg skal tage Sagen an – Muligvis var det bedst først i Bryssel. –»
MM N 2400. Munchmuseet
Brevutkast til Moritz (Maurice) de Prozor. Datert 27.7.1895
«Det har længe været mit Ønske at kunne engang udstille i Paris. – De viste mig i Stockholm så megen Elsk- værdighed at jeg trygt kan henvende mig til Dem forat udvirke Deres Ind- flydelse for at få mine Billeder udstillet der.»
MM N 2789. Munchmuseet
Brevutkast til Kate Crawley. Datert 1894–1895
« Komme bestimmt {m}Morgen Freitag am 4 Uhr zu mir –»
MM N 3317. Munchmuseet
Brev til Karl Wefring. Datert 1895
« Jeg må for øieblikket tage mod dit elskværdige tilbud om at betale første afbetaling på lånet – jeg er i en ualmindelig knibe – jeg har netop åbnet en udstilling her og mange penger er medgået til rammer – Jeg skal såsnart jeg får sende dig penger – Du gifter Dig nu snart – min hjærtelige lykønskning – min bror gifter sig osså – om en måned – Kristianialivet dengang blir snart som en underlig drøm – de forsvinder mer og mer – Høst går igjen som en gjenganger»
PN 43. Kvinnemuseet i Kongsvinger
Brev til Ragnhild Bäckström. Datert 1894–1895
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 94 (PN 193). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Konow. Datert 15.7.1895
« {Frøken}Hrr Kar{en}l {B}Konow  Østre Gausdal»
Brevs. 466 (PN 261). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 1890–1900
« Det er forbasket kjedeligt – men netop nu har jeg ikke meget – derimod må det snart komme – Jeg sender altså først min Bemyndigelse til at underskrive mit Navn –»
Brev til Uidentifisert mann. Datert 28.3.1895
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 518 (PN 297). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harry Kessler. Datert 14.5.1895
« Ich habe Ihnen heute einige Drucke zugeschieckt Das Papier, whelches Sie mir geschieckt haben finde ich passt famos. – Ich glaube der letzte Zeichnung ist viel besser wie der erste – Meier-Graefe fand auch die { … }Profielzeichnung sehr gut und ich habe es vorlaufig stehen lassen. – Haben Sie nächstens Zeit werde ich die Lithografie ein colorieren.»
PN 779. Nasjonalbiblioteket
Brev til Thuesens & Christensens forlagsforretning. Datert 1895
«Jeg har modtaget Deres ærede Brev – Jeg skal i den Anledning bemærke at Raderingerne utkommer på D det nydannede store Kunstblad Pan’s Forlag om kort Tid. For øieblikket har jeg ikke Anledning til at sende Raderinger til Eftersyn – da de fleste avant la lettre Bladerne er omtrent bortsolgt –»