Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 156 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1902, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 26. Munchmuseet
Brev fra Andreas Aubert. Datert 07.03.1902
«først en sen tak for brevet med tegningen av gam- le Mentzel
MM K 28. Munchmuseet
Brev fra Andreas Aubert. Datert 25.03.1902
« Maleren  hr. Edvard Munch  Lützowstr. 82,  Berlin.  Charlottenburg »
MM K 34. Munchmuseet
Brev fra J[ust?] Bing. Datert 05.06.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 61. Munchmuseet
Brev fra Johan Bøgh, Vestlandske Kunstindustrimuseum. Datert 12.08.1902
«Deres Billeder havde allerede været ud- stillede ca. 14 Dage da «Forargelsen» gav sig til- kjende i Form af Forslag i Direktionen om at fjerne en Del af Billederne. Af Direktionens 7 Medlemmer stemte kun 2 (jeg og Sagfører Kr. Jebsen) imod. Saavidt jeg husker blev 4 Blade besluttet inddragne, deriblandt «et Kys» samt de to nøgne, Mand og Kvinde, liggende paa Sengen, – jeg husker ikke de to andre Blade. Jeg tog Afsked som Formand og vil for Eftertiden intet ha at gjøre med Kunstforeningen. – Skal der kunne sælges noget af Deres Samling, maa De sende en Fortegnelse med Titler og Priser. Havde en saadan medfulgt Samlingen straks – hvad der burde – havde jeg vistnok allerede kunnet solgt enkelte Blade. Desværre rejser jeg til Udlandet om nogen Tid, saa jeg frygter for, at jeg ikke kan ta mig af Deres Sager. Men kommer Fortegnelsen snart, skal jeg gjøre mit bedste.»
MM K 63. Munchmuseet
Brev fra Maren Christiansen. Datert 02.07.1902
«Honnie soit, qui mal y pense – !»
MM K 78. Munchmuseet
Brev fra Hans Dedekam. Datert 10.10.1902
«Jeg tillader herved at minde Dem om Deres løfte om at medbringe til Christiania, hvad De i Aasgaardstrand har af artikler og avisudklip om Deres kunst – og hvad De ellers maatte have af materiale.»
MM K 135. Munchmuseet
Brev fra Carl Dørnberger. Datert 10.01.1902
«Først min hjerteligste tak for Dit brevkort. Jeg ønsker Dig et godt år med fremtidigt held. Jeg blev så glad over dette brevkort – jeg lever så rent bortrustet og forglemmt. Jeg vilde gjerne bede Dig om nogle oplysninger over forholdene i Berlin. Tror Du at jeg kunde have change at sælge sneebilder»
MM K 226. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Grimsgaard. Datert 17.02.1902
«  Hr. Edvard Munch  Lützow str. 82  Berlin »
MM K 264. Munchmuseet
Brev fra Karl Vilhelm Hammer, Det Kgl. Udenriksdepartement. Datert 21.04.1902
«Paa Deres gamle Obligation, som jeg i de senere Aar har ordnet staar der nu tilrest Kr. 50 – + endel Omkostn. og Renter. Derhos har jeg for et Par Aar siden lagt ud et Afdrag paa Kr. 30 + nogle Kroner i Renter. Dette Beløb vil jeg gjerne have, da mine økon. Omstændigheder nu ikke er som før. Som De kanske ved fik jeg en sørgelig Medfart i den store Kladeradatsch.»
MM K 777. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Datert 1902-1903
«På os, dine venner, kan du være sikker. Og hvad de andre angår, hvad så? Om nu de blev stødt på manchetterne? Hvad tabte du så på det? Tag det altså med ro, ædle Brutus; grib penselen fat og giv galden ro til at synke. –»
MM K 798. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 1902
«fremkomst var således, at der meget let kunde være faldt noget ud pa af den, og at det ser ud, som noget er faldt ud, påstår S., at denne kassens tilstand skyldes uforsigtighed underveis, hvor for han ikke kan være ansvarlig. Schies folk vil naturligvis sværge på, at kassen blev i alle dele forsigtig og forsvarlig pakket og spigret af dem. Og hvad vil da en erklæring fra din tyske kunsthandler hjælpe?»
MM K 841. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].12.1902
« Først havde jeg skrevet et langt brev til Dem, det gik i papirkurven saa har jeg nu skrevet tre begyndelser ogsaa de er gaaet samme vei. – Jeg tror det kommer af at De har haanet mig og alle kvinder saa de sidste gange vi har været sam- men at jeg har, ligeover for Dem, tabt min glade selvtillid.      – Jeg ser kun for mig Deres kalde haanlige ansigt og det knækker mig.»
MM K 848. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1901
« Tak for brevet idag, og godt nyt aar. – Jeg havde tænkt at ringe op til Strømdal igjen, men saa fortalte Harald at Aubert havde skrevet til Dem og da trodde jeg De af ham havde faat underetning om bilde og assurancen og alt sammen. – – Nu har jeg atter idag ringt op til Strømdal, der træffer jeg altid noen sinna mennesker i telefonen som aldrig vil si, hvor han er at træffe. Men efter at ha sagt mit fulde navn og været engleblid fik jeg da ud at hvis jeg ringte op kl. 3 vilde jeg muligens træffe ham. Saa faar jeg da atter forsøge.»
MM K 850. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1902
«  – Tak for brevet fra de mange steder. – Thiis traf jeg samme dag paa gaden. Jeg blev jo meget forbauset, da jeg trodde ham vel forvaret i Berlin. – Det er morsomt at bilde mit gjør lykke. Ja, naturligvis maa De udstille det saa mye De vil, og vel- kommen skal det være naar det kommer tilbage. – Nu er her»
MM K 851. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1902
« Jappe snakket engang om at De skulde søge Houens legat, har De gjort det? Forsikkerheds skyld sender jeg dette avertissement med saa De ser hvordan De skal forholde Dem. Harald kan faa Munthe og Werenskjold og gerne flere til at skrive attester og erklæringer for Deres geni, hvis ikke de idioterne som har med det at gjøre ikke ved det. – Jeg synes næsten jeg maa ha misforstaaet Jappe for jeg trodde da De havde havt det for længe siden. – – Idag har Schie hentet mit portræt. – Naa haaber jeg det kommer godt frem. Schie snakket om at assurere for 5000. Det er »
MM K 859. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].08.1902
« – Telefonen var saa utydelig at De vist ikke forstod, hvad jeg sagde. – Jo sagen er den at Harald skal føre sagen for Charles Sember som De kanske har hørt snakk om. Og da den kommer fore i morgen eller i overmorgen, maa han naturligvis holde sig»
MM K 965. Munchmuseet
Brev fra Marta Sandal. Datert 21.02.1902
« ja jeg vil gjerne komme, og da Karl Wieck fortalte mig, at De altid har Model efter kl. 11 er det vel bedst jeg kommer før den tid, altsaa omkring 1/2 10. I fald De ikke sender mig nogen anden Besked, kommer jeg Mandag paa den tid. Jeg er rigtignok overmaade søvnig og styg saa tidlig om Morgenen, men det faar jo bli Deres Sag.»
MM K 1032. Munchmuseet
Brev fra Olaf Schou. Datert 09.01.1902
«De.»
MM K 1033. Munchmuseet
Brev fra Olaf Schou. Datert 10.01.1902
«mig opriktig paa et spørsmaal? : er De i øieblikkelig for- legenhed? og i saafal kan jeg imidlertid ‹sen- de› Dem en mindre sum ?»
MM K 1107. Munchmuseet
Brev fra E. M. Talleksen. Datert 18.08.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1127. Munchmuseet
Brev fra Torstein Torsteinson. Datert 03.10.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1131. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 15.10.1902
«og har ikke råd til en krone eller to mere. Derfor oplevde forleden dag den udmærkede Brüsseler-kvartet, som havde det fineste program og den ypperligste reklame bare ynkeligt hus. Desuden har vi the- ater her for øieblikket.»
MM K 1228. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 04.02.1902
«Du er ikke for gammel til at søge Houens legat. Men iår tviler jeg på at der blir mer end det ene malersti- pendium, som allerede er optat af Erich- sen; han havde det første år ifjor, og det er toårigt. Men du kan prøve og holde ved næste år; jeg anser dig \naturligvis for/ selvskreven og skal gjøre hvad jeg kan.»
MM K 1272. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 20.10.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1324. Munchmuseet
Brev fra Schie (?) (Speditør?). Datert 08.02.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1379. Munchmuseet
Brev fra Georg Strømdal, De norske bildende Kunstneres repræsentative Komité. Datert 17.01.1902
«Det ødelagte Billede er «Am Strande» tilhørende Olaf Schou. Jeg har i Skrivelse af 9de October ifølge min Copi- bog forlangt dette Billedet sendt sammen med Deres øvrige Billeder (undt. «Der Kranke» der er ankommet i god Behold) sendt til Wiener Secession Ingen av deres øvrige Billeder er ankomne, saa de ere formodentlig sendt efter Ordre til Wien – Det ødelagte Billede er assurert for Rm 2000 – Penger har jeg endnu ikke erholdt fra München»
MM K 1385. Munchmuseet
Brev fra Walfrid Wasteson, C. W. Blomqvist. Datert 30.06.1902
«Undertegnede Edvard Munch og W. Wasteson er bleven enige om at E.M. udstiller ca 3 uger i tiden Oktober-November ca.          Billeder i Olje og Radering, hvoraf mestedelen ikke tidligere har været udstillet i Christiania. Som honorar for Udstillingen betaler W.W. Kr 300.– Mulig fragt hertil deles af E.M. og W.W. i tilfælde Efterkrav paa Billederne maa dette helt udredes af E.M.»
MM K 1477. Munchmuseet
Brev fra Fredrik Olsen, Universitetsbiblioteket. Datert 25.10.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1506. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 04.12.1902
« min Adresse er  Gartenstrasse N° 4 . Weisbaden; det vilde glæde mig meget, hvis du tillige skulde have lidt Raderingsvesen eller Tresnit tilovers for min stakkels nøgne Veg – jeg synes du har lovet mig noget i den Retning – jeg længes efter at se Kunst.»
MM K 1507. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 14.12.1902
«       Jeg længes efter at høre, hvordan du har det; af Bladene – jeg læser her kun norsk Morgenblad – synes jeg det fremgaar, at der er Gry i den norske Litteratur. – Har du læst Munken Vendt Kinck? Du kan tro, det er drøyt at være syg naar man gerne selv vil være med. I litterær Henseende synes jeg, at Tyskland staar langt, langt tilbake for Norden. Til Malerne kender jeg intet. Skriv nu for Satan.»
MM K 1508. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 25.12.1902
« jeg har skrevet to Brevkort til Hotel Stadt Riga, Mittelstrasse, Berlin – den Adresse Du opgav mig; men da jeg ikke har faaet Svar, formoder jeg, at du ikke bar modtaget dem. Nu haaber jeg, at dette Kort naar dig ad Omveje. Min Adresse er:  Gartenstrasse No. 4  Wiesbaden, Tyskland.»
MM K 1675. Munchmuseet
Brev fra Adolf Paul. Datert 23.10.1902
«Herr Kollmann war här han hade beställningar för dig från Wien och Lübeck. Han reser söderut om en vecka och ber dig skrifva till honom (Café Bauer) när du kommner och hvar han kan få af dina raderingar för Wiener Secessio- nen, som intressera sig derför. \Det blef tvillingar!
MM K 1850. Munchmuseet
Brev fra Adolf Paul. Datert 06.01.1902
«Gör mig det nöjet att äta middag hos oss om onsdag kl. 2. Det kommer ingen annan än du. Är du hungrig på annat klockslag så säg ifrån när det passar dig bäst. Det skulle glädja mig att få ha dig här i mitt hem en gång.»
MM K 1855. Munchmuseet
Brev fra Adolf Paul. Datert 02.02.1902
«Har varit och sökt dig ett par gånger, men du har alltid gått ut för en qvart sedan. Du är visst rädd för att få dina taflor sålda. Nu orkar jag, vid Gud inte gå och bära min million fram och tillbaks emellan ditt tjäll och mitt längre. Skrif när och hvar och huruvida du träffas, och om du nånsin ämnar komma och inmun- diga den der supen som snart väntat ett qvart år på dig. Adressen är fortfarande No 4. Louisenplatz. (Bredvid No 3!)»
MM K 1859. Munchmuseet
Brev fra Adolf Paul. Datert 27.04.1902
«I går och i dag har jag sökt efter dig öfverallt, hvor fanden finns du. Jag var tyvärr ej hemma när du var hos mig.»
MM K 1860. Munchmuseet
Brev fra Adolf Paul. Datert 09.04.1902
«Dina påskägg lät du vara oätna, hvadan jag den 1sta sökte dig för att bjuda dig på pigflytt- ning. Men förgäfves, – du var och flyttade på en annans pigar. Hvad fan skall man då fresta ett geni med? Jag tyckar, när vi är två här så kunde vi följa landets sed och bilda en förening. Du skall gerna få bli ord- förande, bara du håller din käft, och utgifterna skall jag nu sköta, blott du sör- jer för inkomsterna. Also: \Knif på strupen:/ Pommery eller Cliquot? Svara pr. omgående»
MM K 1912. Munchmuseet
Brev fra Aleksander Krywult, Kunst-Salon zu Warschau. Datert 31.10.1902
«Hiermit theile Ihnen ergebenst mit, dass ich zur Zeit auf eine grosse Collection Ihrer Werke reflektieren kann, da ich zur Zeit über einen entsprechend grossen Platz nicht verfüge. Ich reserwiere mir jedoch Ihre Höfflichkeit auf die Zukunft.»
MM K 2076. Munchmuseet
Brev fra Eberhard von Bodenhausen. Datert 14.08.1902
«Vielen Dank f. die Uebersendung der Blätter, die allerdings mit Ausnahme der „Weltall” mal nicht die sind, von denen wir im Frühjahr sprachen. Für der»
MM K 2232. Munchmuseet
Brev fra Arthur von. Franquet. Datert 20.01.1902
« Herrn Edvard Munch, Hochwohlgeb.,  aus Christiania (Norwegen)»
MM K 2233. Munchmuseet
Brev fra Arthur von. Franquet. Datert 26.03.1902
« Herrn  Edw. Munch, Hochwohlg.  W.  Lützowstrasse No 82.  \Charlottenburg/  \‹Adress› …  verzg. nach/  \Charlottenburg Berlinerstr/  \‹Dritten Carinerstrasse›/  \‹Hilla› 15/35
MM K 2234. Munchmuseet
Brev fra Arthur von. Franquet. Datert 31.05.1902
« Herrn Edvard Munch  Nordstrand, Aker.  (Norwegen.)»
MM K 2239. Munchmuseet
Brev fra Eugen von Franquet. Datert 07.01.1902
« Herrn Edv. Munch  hochwohlgeboren  Berlin  Lützowstr. 82.»
MM K 2563. Munchmuseet
Brev fra Else Koppe. Datert 14.01.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2570. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Datert 08.03.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2631. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 31.03.1902
« An Herrn  Kunstmaler Edv. Munch  Charlottenburg  Berliner Str 46 III»
MM K 2632. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 05.10.1902
«Da ich mehrmals Ihre Radirungen bei Felsing gezeigt habe, wollte ich dieselben auch dem Herrn Dr Linde nach Lübeck senden, welcher sehr wünscht, sie zu sehen. Felsing aber war sehr unwillig und sagte, nur wenn ich ihm zahle, was Sie ihm schuldig, wolle er sie mir liefern. Ich bin an demselben Nachmittag hingegangen und habe gegen Zahlung von circa M 223.– Ihre 39 Radirungen in Empfang genommen. Ich reise morgen nach Lübeck, dann nach Hamburg und werde an beiden Orten Ihre Radirungen zeigen. Sie werden einsehn, dass Dies gut und ist.»
MM K 2635. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 28.11.1902
« Herrn Edv. Munch  Kunstmaler aus Norwegen  in Lübeck  Ratzeburger Allee 16 b/Dr Linde»
MM K 2747. Munchmuseet
Brev fra Walter Leistikow. Datert 29.01.1902
« Maler Ed. Munch  Berlin W  Lützow Str. 82»
MM K 2748. Munchmuseet
Brev fra Walter Leistikow. Datert 25.03.1902
« Herrn Maler Munch  Berlin W  Lützow Str. 82»
MM K 2753. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 31.10.1902
«Ich bitte Sie, wenn möglich auf Ihrer Rück- reise nach Berlin über Lübeck (vielleicht via Kopenhagen, wo gute»
MM K 2754. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 15.12.1902
«Von Herrn Kollmann hörte ich, dass Sie von Ihrer Influenza wieder hergestellt sind. So hoffe ich, dass Sie sich wieder Ihren Arbeiten widmen konnten deren vielgestaltige Aufgaben der Erledigung harren. Ich denke hierbei teils an die Vollendung des Lübecker Cyclus, teils aber auch daran, dass Sie im Anschluss an den Cyclus vom Tode der Welt einen Cyclus vom Leben noch schuldig sind. Soweit»
MM K 2755. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 18.12.1902
«Hierdurch möchte ich Sie daran erinnern, dem Director Boegh von Bergens Museum und Docent Bäckstrom Stockholm einige Zeilen zu schreiben, mit der Bitte die morgen von Gottheiner an diese Herren gesandte Schrift zu besprechen.»
MM K 2756. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 19.12.1902
«Freundlichen Dank für Ihre Zeilen! Kampf mit SecessionCassirer durch Machiavellis Strategie also glücklich beendet. Gratuliere!»
MM K 2757. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 27.12.1902
«Mein Bruder Walter erzählt mir, dass Sie Rückansicht unseres Hauses litho- graphieren. Bin sehr gespannt. Ich er- innere Sie auch noch an die grosse Zink- platte Rückansicht, die Sie noch ver- ändern wollten, sowie den kleinen Fries unter dem Viergespann unserer Kinder.»
MM K 3030. Munchmuseet
Brev fra Ernst Rose. Datert 23.11.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3033. Munchmuseet
Brev fra Fritz v. Rumohr. Datert 25.01.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3034. Munchmuseet
Brev fra Rudolf Rittner. Datert 14.03.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3037. Munchmuseet
Brev fra Walther Rathenau. Datert 30.01.1902
«Ihre Visitenkarte fand ich vor, als ich zwi- schen zwei Reisen auf einen Tag in Berlin war.»
MM K 3041. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 28.12.1902
«Ich reise morgen 29/12 nach- mittags nach Berlin und beabsich- tige bis zum 31. abends dort zu bleiben. Ich würde mich sehr freuen, bei dieser Gelegenheit Ihre Bekanntschaft zu machen. Meine Zeit ist knapp, aber ich hoffe, es wird sich eine Stunde finden laßen.»
MM K 3429. Munchmuseet
Brev fra Emil Rudolf Weiss. Datert 06.01.1902
«Gestern fand ich, als ich von Baden-Baden hierher zurück kam, Deine Karte vor und freute mich riesig darüber! Du wirst wohl schon gemeint haben, ich hätte Deine Karte nicht bekommen, weil Du so lange ohne Antwort bliebst.»
MM K 3430. Munchmuseet
Brev fra Emil Rudolf Weiss. Datert 12.03.1902
« Herrn Edvard Munch  Maler  Hier W  Lützowstr. 82.»
MM K 3447. Munchmuseet
Brev fra Katharina Zarah. Datert 04.01.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3485. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 27.01.1902
«Es sind von Norwegen 2 Kisten für Sie bei mir angekamnen; ‹Fracht› mit M 82,50 habe ich für Sie voraus- lagt, wollen Sie bitte über die Kisten Ihre Verfügung treffen.»
MM K 3550. Munchmuseet
Brev fra Burchardt. Datert 16.12.1902
« „Paul”  Postamt 64»
MM K 3776. Munchmuseet
Brev fra Hofkunsthändler Emil Richter Herrmann Holst. Datert 02.09.1902
«Auf Ihre w Zeilen v. 1. M. teile ich Ihnen ergebenst mit, dass bis dato leider nur zwei Blätter Ihrer Sendung verkauft wurden. Doch würde es mich sehr freuen wenn Sie mir Ihre Arbeiten noch weiter belassen wollten, da ich diesen Sommer die Sammler auf welche ich gerechnet hatte, nicht treffen konnte, und werde ich mit den- selben wegen Ihre Arbeiten erst diesen Herbst bezw. Winter in Verhandlung treten können.»
MM K 3890. Munchmuseet
Brev fra Badischer Kunstverein. Datert 21.12.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3940. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 31.10.1902
«Habe den ganzen Sommer viel versucht. Von Felsing nahm ich die Collection Radierungen (39 Blatt) u zeigte sie wer sehn wollte. Fuhr damit nach Lübeck. Dr Max Linde sich sehr dafür. Hat sie behalten u. schreibt ein Buch über Edv. Munch. Er will auch, dass Sie sehr bald nach Lübeck kommen: Sein u seiner Frau Portrait, vielleicht auch die Kinder sollen Sie fein radieren. Nehmen Sie grosse Platten mit u. Alles was dazu nöthig»
MM K 4198. Munchmuseet
Brev fra Moraly (?), Esposizione Internationale "Bianco e Nero" 1902. Datert 10.07.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4494. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.06.1902
«Vi fandt det noksaa ri- meligt, at Du \skyndet Dig/ drag afsted til Aasgaardstrand, Du havde vel med Dig mange Ting, som skulle indstal- leres, og Du længedes vel ogsaa efter at komme i Ro. – Nu er det vel vak- kert med Blomstring af Frugttræerne; – Gjermundsen (din Nabo) har plantet Frugttrær,»
MM K 4496. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.12.1902
«Mange Tak for Kortet og Lykønskningene, som vi fik igaar, og mange gode Øn- sker sendes Dig tilbage for det kommende Aar. –»
MM K 4761. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.02.1902
«Det var da rigtig ondt dette B med Forsendelsen af Billederne dine, det er da skam- meligt, at saadan Skjødesløshed ska finde Sted. –»
MM K 4768. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.03.1902
«Inger hørte igaar af Fru Grønvold, at en Dame, som havde været hos Eriksen i 3 Aar havde udtalt sig saa rosende om Fru Eriksen; saa vi kan være sikker i den Henseende. –»
MM K 5105. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].10.1902
«Tak skal Du have for Brevet, det kom om Morgenen på min Geburtsdag, og det var saa hyggeligt. – Jeg kan ikke tænke mig noget saa underligt, at Du tilslut kom løs fra dette umoralske, simple Kvindemenneske, – der kunde blevet dig \hele/ Livs Ulykke. – «Hun kan ikke være normal det er det eneste som undskylder hende.» Dette har hendes \Søster/ sagt og saa er det vel ogsaa–»
MM K 5695. Munchmuseet
Brev fra T. Wedset, Overrelssagf. Gabriel Taye. Datert 16.10.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5755. Munchmuseet
Brev fra Anonymous. Datert 12.08.1902
«Det er med inderlig glæde jeg af avisnotitser erfarer at De har gjennempryglet von Ditten
MM N 160. Munchmuseet
Brevutkast til Axel Heiberg. Datert 1896–1902
«ærgre mig derover i { … }det uendelige»
MM N 202. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1902
«Med Hensyn til Schie – som jeg hører siger jeg var ubestemt i mine {Beskjed}Beskjed så er det Vrøvl – Jeg fik det sidste Svar af vedkommende Indpakker at han { … }havde fået fuld Beskjed – og vidste hvilke Billeder skulde sendes –»
MM N 206. Munchmuseet
Brevutkast til Axel Heiberg. Datert 1901–1902
«{I}2 December fik jeg 200 Kr som Forskud på et Billede – (de 400 Kr fik jeg altså ikke) de blev stillet i Udsigt»
MM N 228. Munchmuseet
Notat. Datert 1901–1904
«»
MM N 229. Munchmuseet
Notat. Datert 1901–1902
«»
MM N 572. Munchmuseet
Varia. Datert 1902
«I et Høstcauseri til «Sv. Dagb.» skriver den svenske Forfatter Vilhelm Eklund bl.a.:»
MM N 832. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1899–1902
«Jeg har nu telegrafisk { … }bedet hendes Svoger komme ned. »
MM N 841. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1901–1902
« Tak for Brevet – Jeg sender bare noen ord – Jeg har nu et deiligt atelier og arbeider flittigt – Jeg er nu fuld- stændig{ … }t bra for min langvarige Katarrh – og plages ikke længer af Forkjølelser – Ja den Katarrhen var en besynderlig Historie – Den Slags Ting i Lungen tåler jeg nok ikke – så elendig mat jeg blev – { … }Jeg har»
MM N 842. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 20.1.1902
« Jeg har af Schou fået Assurancen for det ødelagte Billede – Det var sandelig et Held med det Billedet for her er dårlige Tider – og { … }det er foreløpig liden udsigt til Salg – Jeg fik 1600 Kr.»
MM N 843. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 14.2.1902
«Her{ … }med to Fotografier tat med et lidet Apparat jeg har anskaffet mig – Du ser jeg har omtrent tat af mig Barten – Jeg har havt Ubehageligheder med Schies Transportkompagni der har været skandaløs {Ach}skjødesløs med mine Arbeiders Forsendelse – Det er noget jeg ikke kan få {e}Erstatning for – Jeg udstiller først til { … }Våren i April da jeg har modta{ … }get meget»
MM N 844. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1902
« Det er nok Dere som ikke skriver det er nu næsten en Måned siden jeg har fået Ord fra Dere – Jeg må tro I er syge –»
MM N 845. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 8.3.1902
« Jeg har idag solgt et Billede så jeg kan sende en 100 Kroner –»
MM N 846. Munchmuseet
Varia. Datert 19.5.1902
«  Nordstrand  Kristiania  Norwegen»
MM N 847. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 29.4.1902
« Som Du vel har forstået har jeg havt meget at gjøre så jeg ikke har fået skrevet –»
MM N 848. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 15.5.1902
«Jeg tænker at reise om en 10 dage – Jeg vil endnu have en 400 Kr. til Reise men jeg havde jo ønsket at få{t}‹et› mer flere Penger med da jeg ved hvor vanske- ligt det er { … }at skaffe den slags Ting i Norge – Imidlertid har jeg fået trykt en hel Del Gravurer som jeg tænker at få afsat»
MM N 849. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 6.1893
«Jeg har skrevet et brev til Dig til Nordstrand. Er Du i Aasgaardstrand så telegrafer fra Horten (hvis det ikke går an i Aasgaardstrand) 200 Kroner.»
MM N 850. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 17.8.1902
«Tak for Kogeapparatet der fungerer udmærket –»
MM N 851. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 8.1902
«Jeg reiser Onsdag for til Berlin forat hente Billeder til en Udstilling i Kjøbenhavn – Jeg må reise så hurtig at jeg ikke kan  …  vente på nogle Penger fra Bergen så jeg ‹må› be Dig sende telegrafisk  …  60 kroner.»
MM N 852. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 14.11.1902
«Jeg er nu i Lübeck og raderer min { … }tydske Mæecenat – han har kjøbt for en { … }tusind Mark Raderinger – Penge{r}‹ne› er gået til mest til hvad jeg skylder Trykkeren men det hjælper aligevel – Jeg raderer ham og hans Kone – det { … }bringer osså ind – Det er nogle brilliante Folk – som blir mig til stor Nytte – Jeg bliver her nogle Dage foreløblig – Dette blot forat melde mi{ … }t opholdssted –»
MM N 853. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 24.11.1902
«Med se{ … }n Gratulation»
MM N 854. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 27.11.1902
«fra        Husk på at kassen med Billederne»
MM N 855. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 22.12.1902
« Glædelig Jul og godt Nytår –»
MM N 856. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 29.12.1902
« Min Adresse har jeg glemt at si –  Hotel  Hippodrome, am Knie  Charlottenburg.  Berlin»
MM N 857. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 6.12.1902
« {Herved}Dette { … }blot for i Hast at melde at Fischer i Universitetsbibliotheket sender { … }Eder { … }omkring 200 Kr – som han skylder mig for et Billede –»
MM N 1104. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 8.4.1902
«Træerne bør være så store som mulige! Gule Plommer»
MM N 1659. Munchmuseet
Brevutkast til Edvard Diriks. Datert 1902–1903
«Da Du vel ser {frk.}Fru T.K. ber jeg Dig melde hende at De hos mig beroende hende tilhørende Sager ikke tidligere har været sendt hende – jeg har frygtet Brevvexling – Sagerne skal sendes til Våren –»
MM N 1669. Munchmuseet
Brevutkast til Carl Dørnberger. Datert 1902–1903
« Tak for Brevet. Her er rigtignok for ligeslå slette Tider som i Norge nu for Tiden – men jeg tror nok det at Du vilde kunde få solgt her; Men der er jo ikke sikkert at Du fik solgt første Gang Du udstiller – Med Hensyn til Lokale kan jeg fortælle Dig hvordan det er g{ … }ået mig. En Ven af mig var hos»
MM N 1913. Munchmuseet
Brevutkast til Aase Nørregaard. Datert 1902
« For nu endelig at få Slut på denne {h}Historie med Forsendelsen af mine Kasser , der har skaffet mig så mange Omkost- ninger og { … }som det ser ud til Tabet af 5 af et halvt Års arbeide: mine Træskjæringer til Træsnit må jeg nu ta op den hele Sag –»
MM N 1914. Munchmuseet
Brevutkast til Aase Nørregaard. Datert 1902
«Mine Kasser er ankomne men til min Smerte ser jeg at to af de tre Kasser der var o{ … }ppe i Udstillingslokalet ikke er med. Der var nemlig der tre Kasser som skulde sendes. – Jeg er nervøs da især den ene Kasse er vigtig da den indeholder mine Træsnit, det vil sige de ud- skaarne Træplader. I den anden var der fl{ … }ere Mapper Gravurer –»
MM N 1915. Munchmuseet
Brev til Harald Nørregaard. Datert 1902
« Jeg har fra Schie fået et meget hoverende Brevkort hvor han fortæller at 23 Træplader er funnet i Aasgårdstrand – hvis dette blandt disse de savnede Træplader finnes er det jo udmærket – men det forandrer jo forandrer jo ikke hans Sagen – Kassen var derfor lige skandaløst indpakket og det forandrer jo ikke det at jeg i 3 Måneder er opholdt og forsinket og at han omtren udførte omtrent hver af mig givet ordre forkjært – At jeg for en Uge siden får et lidet Maleri sendt (som han altså»
MM N 1916. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1902
«Den eneste mulighed – men som jeg anser efter alt dømme for en absolut Umulighed – ({ … }At dømme efter Schies egne Breve – og efter de Træplader der er ankomne og hvoraf flere må have ligget  …  i den  …  tilspigrede Kasse) er at {s}Schie, trods si{n}t Udsagn, er {og}at den tilspigrede Kasse eller den ene af de 3 i Storthingsgd. opbevarede Kasser ikke er afhentet – Men det er et Halmstrå – I hvertfald må du være så snil at undersøge det –»
MM N 1917. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1902
« Fremdeles nogle Bemærkninger. Pas dog på at sende mig senere alt tilbage – da jeg vil lave en større avisartikkel – Den er så uforsvarlig uforskammet den hele Historie at det må offentliggjøres –»
MM N 1918. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1902
«Jeg kan være med på at Du synes Sagen er upraktisk at tage fat på – og jeg kan forstå at Du indser at jeg intet vinder derved – men at det skulde «ikke være pent af mig» at berøve denne Svindler sit Arbeide forstår jeg ikke – En stakkels Tigger får Straf en fattig dævel der tar et Stykke Brød får Straf – idet hele taget»
MM N 1919. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1902
« At du kan finde at sagen er skulde blive dyr for mig er vel – efter norske love altså – som {er}det synes tænkeligt – det står nu for mig uhø{ … }rligt – men at du kan tale med medfølelse om denne Sludsk – at han skulde tabe sit Livsmod – { … }forstår jeg ikke – Han har ikke gjort annet end ved si{ … }t frække Sludskeri at ødelægge mig – og har desforuden tat sig betalt for sit Sludskeri – Han har til det sidste været på de{ … }t frækkeste»
MM N 1920. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1902
« Dette får vel være det sidste Led i den sidste puniske Krig – Fordøi osså dette og så send mig hele Sulamitten tilbage og si så nogenlunde i et Par Ord hva Du mener – Jeg for min Part vil eller kommer til at gjøre noget – enten i Retning af Sag – Avisartikkel eller som an{ … }klaget –»
MM N 2025. Munchmuseet
Brevutkast til Schies Transportkompagnie. Datert 1902
«Deres Brevkort modtaget! I den Anledning følgende Bemærkninger –»
MM N 2043. Munchmuseet
Brevutkast til Olaf Schou. Datert 1901–1902
«Aubert har skrevet til mig at han troede de vilde la mig få det tilgode – som mit ødelagte Billede skaffet ind ved assurance –»
MM N 2186. Munchmuseet
Brevutkast til Frederick Delius. Datert 1902–1904
«Ich habe noch mein Atelier in Paris Kannst Du was thun – oder mich rathen wie ich es an besten  …  arangieren meine Sachen be{ … }nutzen sollte – Ein Ausstellung machen oder bei Bing vielleicht? – Ich werde wahrscheinlich in Februar nach Paris kommen –»
MM N 2200. Munchmuseet
Brevutkast til Ellers (fraulein). Datert 1902
«Bitte so freundlich sein morgen am 12 Uhr zu kommen»
MM N 2318. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Datert 1902
«{ … }Hr. Kollmann hat mir erzahlt dasz Verwicklungen durch die Felsing Geschichte sich entwickelt hat –»
MM N 2319. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Datert 1902
«Ich habe mit Kollmann gesprochen – Nur jetzt eher ich zum Bett gehe werde ich Ihnen mittheilen dasz so wie Felsing es meinte habe ich nicht Ihre Namen in diese Sache eingewickelt –»
MM N 2333. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Datert 1902–1903
«Dienstag fänge ich bei Felsing an Ihre Mappe fertig zu machen – so es zur Ausstellung fertig ist – Kollmann ist abgereist ich glaube das ist gut – er wird anderswo wirken und für mir und meine Arbeit war \es/ das nicht gut das er hier war – Er f versteht nicht das mein Kunst besteht kriegt sein Kraft»
MM N 2437. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1902
«Ich habe Ihnen leider heute nicht treffen können Ich muszte bei Ar{t}zt – Am Morgen bin ich 12 Uhr zu {h}Haus. (das ist nicht weit von Secession –»
MM N 2799. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 3.12.1902
« Billedet Jeg har nu været i Lubeck og tjent noget ved at radere en Lubeckerfamilie så { … }jeg ikke behøver at sælge det lille Billede i den sorte Ramme.»
MM N 3044. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 1902
«Jeg fik et Kort fra Din Familie der fortæller Du er i Østerige – Du får vel mit Kort – Hvorfor har Du ikke besøgt mig på Gjennem- turen? – Kommer Du tilbage over Berlin må Du se i  …  Berliner …  Berliner- secesionen min Cyklus – jeg har der 27 {M}Billeder –»
MM N 3045. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 29.11.1902
« Forfatteren Emanuel Goldstein  Wiesbaden  Kopenhagen  Niels Juelsgade 3.  \Gartenstr 4
MM N 3212. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 2.2.1902
« In meines heutiges { … }kranke Zustand habe ich Ihnen zu mitheilen vergessen – dasz Hr. Rathenau mir von Paris geschrieben ha{be}t – und mich gebeten Ihnen zu gruszen – Er wird wohl nächstens kommen»
MM N 3213. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 24.1.1902
« Hrrn Kollmann  Berlinerstrasse 46 III  h …   Charlottenburg   … »
MM N 3279. Munchmuseet
Brev til Harald Nørregaard. Datert 3.2.1902
«Jeg sender Noticer eftersom de kommer mig i Hode. Vær så snil at sende mig disse tilbage    Sagen er vigtig – det gjælder hele min Mappe jeg har arbeidet på i 7 År. Jeg har idag fået Beskjed om at Schie har fundet en Træplade – Sagen er jo Kl{ … }ar da samtlige 11 Træplader er drysset væk hos ham eller på Reisen – Jeg forstår ikke annet end at en Fordring på flere tusin{t}d Kroner p må kunne gjøres og må kunne gjennemføres.»
MM N 3280. Munchmuseet
Brev til Harald Nørregaard. Datert 3.2.1902
«                  opbevares»
MM N 3281. Munchmuseet
Brev til Harald Nørregaard. Datert 3.2.1902
«1) For at {D}det ikke skal forvirre Dig når jeg taler om 3 Kasser i Storthingsgd. – Må jeg bemærke atter:»
MM N 3282. Munchmuseet
Brev til Harald Nørregaard. Datert 3.2.1902
«            Opbevares»
MM N 3283. Munchmuseet
Brev til Harald Nørregaard. Datert 3.2.1902
«      Opbevares»
MM N 3284. Munchmuseet
Brev til Harald Nørregaard. Datert 3.2.1902
« Fra {d}Den herværende Kunsthandler vil give omtrent følgende Erklæring: Efter hans Mening var Træpladernes  …  falden ud af Kassen en uundgålighed – Den store åbning mellem Bordene er ikke fremkommen under Reisen men har været fra først af. En ødelæggelse af Kunstværkerne var næsten absolut nødvendig: Træpladerne stak ud løse ud af Kassen –»
MM N 3285. Munchmuseet
Brev til Harald Nørregaard. Datert 8.2.1902
« Til Dit Brev idag, skal jeg bemærke igjen: det kan bevises at Kassen var slig fra Kristiania af, at Tab af dets Indhold var uundgålig. – Det har været en Møbelkasse – med ham 2 Tomme tykke Mellemrum mellem Bordene. – De  …  circa 30 mindre og større Træplader måtte jo falde – ud da de var und uden Indpakning løst henlagt i Halmen –»
MM N 3286. Munchmuseet
Brev til Harald Nørregaard. Datert 10.2.1902
« { … }Som Suplement til et Brevkort idag. Med Schie vil jeg selvfølgelig ikke intet have at gjøre – i Tilfælde Træpladerne er de rette vil jeg overlade Aas’s Transport at sende dem og så kr{ … }æve ind Fragten hos Schie.»
MM N 3287. Munchmuseet
Brev til Aase Nørregaard. Datert 10.2.1902
« S. må selvfølgelig selv betale Fragten, (Hvis han ikke er villig  …   …  Transport  …  det sendt) Ligeledes må han ud med de 2 udmærkede Kasser, {s}hvori mine Træplader og Gravurer var indpakket – De Mot åbne Møbel Kasser han har givet mig (og som jeg vistnok har måttet betale for) { … }er kassable. Til h {sit}hans Synderegister kommer også at han har uden min Opfordring bryd Dr Grimsgaard i Aasgaardstrand med en Masse Commisioner (i et Brev fortæller han mig at { … }han vil sende en Mand ned)»
MM N 3461. Munchmuseet
Brevutkast til Kunstsalon Louis Bock & Sohn. Datert 1902
«Ich erklare hierdurch – Wann ich die Kiste erhalten habe habe ich Hr. Munch ‹geholfen› dieser in Besichtigung zu nehmen – Die Öfnung zwischen die Seiteborden war uber 5–6 2 cm. breit und daraus steckte ‹Holm› und Holzplatten. Munch hat ein Holzplatte heraus- gezogen – und die ‹2–3 C.›»
MM N 3497. Munchmuseet
Brev til Petersen og Waitz. Datert 2.1.1902
«Vil De være så snil at meddele mig Resultatet af de T Trykningsforsøgene med mine Gravurer – og sende mig Prøver»
MM N 3499. Munchmuseet
Brev til Petersen og Waitz. Datert 7.5.1902
«Jeg har modtaget Prøverne af de sidste Tryk. De ‹To› Stene er { … }brugelige – den største de tre Kvinder vil jeg korigere når jeg kommer hjem – De{t}n si fjerde Sten er altså ødel\a/gt –»
MM N 3649. Munchmuseet
Brevutkast til Walter Rathenau. Datert 1902
«‹H{ … }ern› mitteil ich mit dasz dasz Herr Rathenau in Berlin mein Bild gekauf hat und mir gestern das Geld geschickt hat – ich bitte auf kosten des Kaufens d{ … }as Bild zu nach Ablauf der Ausstellung in Wien – ‹einpacken›  …  ‹zuschicke›»
MM N 3702. Munchmuseet
Brev til Harald Nørregaard. Datert 1902
«Jeg sender dette så stilløst det er – jeg må ha det afgaarde så fort som muligt – Ä ser du mangler Prikkerne – Vil Du være så snil at sende Papirerne tilbage strax efter Gjennemlæsningen og med Dine Bemærkninger – Jeg er nu som en Moder der har mistet sine kjæreste Børn –»
MM N 3708. Munchmuseet
Notat. Datert 2.1902
« Busoni  Augsburgerstr. 55.»
MM N 3718. Munchmuseet
Notat. Datert 11.1902
« ‹Ernecke›  Dessauerstrasse 10»
MM N 3723. Munchmuseet
Brevutkast til Harald NørregaardSchies Transportkompagnie. Datert 1902
«Ich erkläre hierdurch»
MM T 1298. Munchmuseet
. Datert 1899–1917
«Kan det nytte at faa maalb‹undt› et sligt skadedyr af en kritiker – Å nei: rør endelig ikke ved ham – der ryker bare op lopper og lus og andet svineri –»
MM T 1338. Munchmuseet
. Datert 1899–1902
«Enk ‹Skjørteregimentet› eller Den gule Silke eller ‹Kunstens› Have ‹må ikke›  … »
PN 170. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 19.12.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 171. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 25.12.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 32 (PN 182). Nasjonalbiblioteket
Brev til Andreas Aubert. Datert 1901–1902
« Tak for Telegrammet! –»
Brevs. 32 (PN 183). Nasjonalbiblioteket
Brev til Andreas Aubert. Datert 1901–1902
«Jeg har netop læst at et af mine Billeder er ødelagt – det er vistnok det syge Barn – tilhørende Schou – Det er {s}jo leit – da han var svært glad i Billedet – men vil De kanske si ham snarest at { … }jeg er overbevist om at jeg skal kunne gjøre Kopien om – og den vil blive fuldt så god om ikke bedre –»
Brevs. 32 (PN 186). Nasjonalbiblioteket
Brev til Andreas Aubert. Datert 7.2.1902
«Menzel sidder foran mig og Maleren jeg kan ikke undlade at notere det da når han jeg skriver til en Kunsthistoriker. Jeg { … }han skal netop betale Opvarteren –»
Brevs. 32 (PN 187). Nasjonalbiblioteket
Brev til Andreas Aubert. Datert 18.3.1902
«Da De er «indviklet» i Sagen må jeg be Dem om at telefonere til Brandt at «Skrig» overlades Aas’s Transportkompagni
Brevs. 48 (PN 190). Nasjonalbiblioteket
Brev til Fridtjof Nansen. Datert 1902
«Jeg telefonerer til Dem idag i Anledning af en Sag jeg her kortelig fremsætter – Mine samtlige Billeder står hos Wang pantsat for 1200 Kroner – For at få udtaget til en Udstilling i Berlin en Samling Billeder vilde jeg bede Dem»
Brevs. 48 (PN 191). Nasjonalbiblioteket
Brev til Fridtjof Nansen. Datert 18.7.1902
«Jeg har for en 10 Dage siden tilskrevet Dem – med venligst Anmodning om at give Deres Indvilligelse i det formelle Arangement at Deres Erklæring ligeoverfor Wangs Auktionsforretning (at 25 Billeder i Tilfælde af Auktion har Værdi af ca. 1200 Kr.) gjælder også for Folkebankens Låneindretning – Det bliver da formodentlig»
Brev til Johan Bøgh. Datert 13.8.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brev til Johan Bøgh. Datert 1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brev til Torstein Torsteinson. Datert 1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 334. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1902
«Oder haben Sie was anders vorzuschlagen Mit Hochachtung Ihr ergebener Edv. Munch»
PN 933. Ukjent
Brev til Ernst Rose. Datert 28.11.1902
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1291. Staatsbibliothek zur Berlin
Brev til Ferruccio Busoni. Datert 29.4.1902
« Es wird wohl heute nicht möglich – leider»